SCGC ร่วมกับ Oxford ประเทศอังกฤษ เปิดตัวโครงการทุนวิจัย SCGC–FIRST เร่งพัฒนาเทคโนโลยีลดการปล่อยคาร์บอน ในอุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์ และวัสดุพลาสติกเพื่ออนาคต

ออกซ์ฟอร์ด, ประเทศอังกฤษ – 18 ธันวาคม 2566 : เอสซีจี เคมิคอลส์ หรือ SCGC ผู้นำตลาดเคมีภัณฑ์ครบวงจรระดับภูมิภาค และผู้นำธุรกิจเศรษฐกิจหมุนเวียนที่มุ่งสร้างการเติบโตทางธุรกิจควบคู่กับความยั่งยืน ร่วมกับ มหาวิทยาลัยออกซ์ฟอร์ด ประเทศอังกฤษ สถาบันการศึกษาชั้นนำระดับโลกเปิดตัวโครงการทุนวิจัย SCGC-FIRST : SCGC Fund for Innovation and Research in Sustainability and Technology ซึ่งเป็น ทุนเพื่อพัฒนานวัตกรรมและการวิจัยด้านความยั่งยืนและเทคโนโลยี” จำนวน 1 ล้านปอนด์ หรือกว่า 44 ล้านบาท เพื่อสนับสนุนให้เกิดการคิดค้นและพัฒนานวัตกรรมด้านสิ่งแวดล้อมในอุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และวัสดุพลาสติกเพื่ออนาคต ซึ่งสอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจเพื่อความยั่งยืนตามแนวทาง ESG (Environmental, Social and Governance) ของ SCGC  โดยมหาวิทยาลัยออกซ์ฟอร์ดจะคัดเลือกผู้รับทุน จากโครงงานของนักศึกษาที่สนใจ

นายรุ่งโรจน์ รังสิโยภาส กรรมการผู้จัดการใหญ่ เอสซีจี เผยว่า “SCG มุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจ ผ่านการพัฒนาสินค้าและบริการ ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก การรับมือกับวิกฤตการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ ซึ่งเป็นเรื่องเร่งด่วนที่ต้องรีบแก้ไข เพื่อส่งมอบโลกที่น่าอยู่ให้คนรุ่นต่อไป การร่วมมือกับมหาวิทยาลัยออกซ์ฟอร์ดในครั้งนี้ จะช่วยผลักดันนวัตกรรมและเทคโนโลยี เพื่อบรรเทาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม และเสริมสร้างความสมดุลที่ยั่งยืนเพื่อโลกในอนาคต”

“SCG และมหาวิทยาลัยออกซ์ฟอร์ด ได้ร่วมขับเคลื่อนผลงานด้านวิจัย และพัฒนามาอย่างต่อเนื่องตลอด 12 ปีที่ผ่านมา นับตั้งแต่การก่อตั้งศูนย์ SCG – University of Oxford Centre of Excellence เมื่อปี 2554 สำหรับการสนับสนุนทุนวิจัย SCGC-FIRST เป็นการตอกย้ำการดำเนินธุรกิจ ควบคู่กับการพัฒนาอย่างยั่งยืนตามกลยุทธ์ของ SCGC อีกทั้งการผสานความเชี่ยวชาญในด้านปิโตรเคมีของ SCGC จะช่วยขับเคลื่อนผลงานวิจัยและโครงการด้าน ESG ให้เกิดขึ้นได้จริงอย่างรวดเร็ว” ศาสตราจารย์ ชาดส์ บุนตรา รองอธิการบดีฝ่ายนวัตกรรม มหาวิทยาลัยออกซ์ฟอร์ด กล่าวเพิ่มเติม

ศาสตราจารย์ ชาดส์ บุนตรา รองอธิการบดีฝ่ายนวัตกรรม มหาวิทยาลัยออกซ์ฟอร์ด

ดร.สุรชา อุดมศักดิ์ ประธานเจ้าหน้าที่สายงานนวัตกรรม และรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท เอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด (มหาชน) หรือ SCGC กล่าวว่า “SCGC ให้ความสำคัญและผลักดันการวิจัยเชิงพาณิชย์ในรูปแบบ Open Innovation มาอย่างต่อเนื่อง โดยเปิดกว้างให้เกิดความร่วมมือด้าน R&D ระหว่าง SCGC กับเครือข่ายต่าง ๆ อาทิ ภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันการศึกษาทั้งในและต่างประเทศ เพื่อดึงศักยภาพของแต่ละภาคส่วน มาร่วมกันสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่ออนาคต และส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดี โดยเร่งให้เกิดสินค้าและบริการ รวมทั้งโซลูชันเพื่อสร้างโอกาสทางธุรกิจ และเพื่อสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน สำหรับขอบเขตโครงการวิจัยทุน SCGC-FIRST ประกอบด้วย 3 ด้านหลัก ได้แก่ การลดพลังงานและคาร์บอน  การลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และวัสดุพลาสติกเพื่ออนาคต”

ทั้งนี้ นอกจากความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยออกซ์ฟอร์ดในการก่อตั้งศูนย์ SCG – University of Oxford Centre of Excellence เมื่อปี 2554 แล้ว SCGC ยังได้ก่อตั้งศูนย์วิจัยร่วมกับสถาบันการศึกษาชั้นนำในประเทศอีกหลายแห่ง เช่น ศูนย์วิจัย SCG – Chula Engineering Research Center ร่วมกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อปี 2558 เพื่อพัฒนาเทคโนโลยีที่ตอบโจทย์ด้านอุตสาหกรรม SCG-MUSC Innovation Research Center ร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อปี 2562 เพื่อต่อยอดพัฒนาพอลิเมอร์ชนิดพิเศษ ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เป็นต้น

นายรุ่งโรจน์ รังสิโยภาส กรรมการผู้จัดการใหญ่ SCG (แถวหน้าที่ 3 จากซ้าย) พร้อมผู้บริหาร SCGC และมหาวิทยาลัยออกซ์ฟอร์ด

Published on: Dec 18, 2023

(Visited 459 times, 1 visits today)
ดาวน์โหลดข่าว