Articles

เอสซีจี มุ่งสร้างสังคม Net Zero เร่งเครื่องพลังงานสะอาด-ปูนคาร์บอนต่ำ จับมือชุมชนขยายผลฟื้นน้ำ สร้างป่า ลดฝุ่น PM 2.5 ลดเหลื่อมล้ำสร้างอาชีพ เติบโตยั่งยืนร่วมกัน

เอสซีจี มุ่งสร้างสังคม Net Zero ด้วยกลยุทธ์ ESG 4 Plus  เปิดบ้านเอสซีจี ลำปาง ชมกระบวนการผลิตสีเขียว เพิ่มสัดส่วนเชื้อเพลิงทดแทน ร้อยละ 40 เร่งผลิตปูนคาร์บอนต่ำ นวัตกรรมรักษ์โลก พร้อมชวนชุมชนร่วมฟื้นน้ำ สร้างป่า ตั้งโครงการ “กองทุนคาร์บอนเครดิตชุมชน” หนุนปลูกป่าต้นน้ำกว่า 500,000 ไร่  ส่งเสริมการ “ชิงเก็บ ลดเผา” ลดฝุ่น PM 2.5 ใช้เทคโนโลยีจัดการน้ำ…