Articles

เมืองมาย จ.ลำปาง ชุมชนเศรษฐกิจหมุนเวียน ต้นแบบชุมชนเชิงนิเวศ ECO CITY

ปัจจุบันปัญหาสิ่งแวดล้อมของไทยและทั่วโลก ไม่ว่าจะเป็นน้ำท่วมใหญ่ หรือภัยแล้ง ซึ่งสาเหตุหลักเกิดจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Emergency) ที่นับวันยิ่งทวีความรุนแรงขึ้นจนถึงขั้นวิกฤต และหากย้อนกลับไปที่ต้นตอ คงปฏิเสธไม่ได้ว่ากิจกรรมต่าง ๆ ในชีวิตประจำวันของ “มนุษย์” ล้วนมีส่วนสร้างผลกระทบที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมเช่นกัน อย่างไรก็ตาม ผู้ที่จะช่วยแก้ไขปัญหาเหล่านี้ได้คือ “เราทุกคน” SCG ซึ่งมุ่งมั่นดูแลสังคมและสิ่งแวดล้อม ให้เติบโตไปพร้อมกับการดำเนินธุรกิจ สอดคล้องกับแนวทาง ESG (Environmental, Social, Governance) เทรนด์ของโลก จึงเป็นภาคส่วนหนึ่งที่พยายามส่งเสริม ช่วยวางรากฐาน สร้างความรู้ความเข้าใจ ไปจนถึงการเป็นเพื่อนคู่คิดให้ชุมชนเข้มแข็ง ลุกขึ้นมาดูแลท้องถิ่นของตนเอง…