Articles

‘เอสซีจี’ ชู องค์กรแห่งโอกาส สร้างคน นวัตกรรม วัฒนธรรม

สำหรับ “เอสซีจี” หรือ บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) องค์กรที่มีอายุยาวนานกว่า 111 ปี มีพนักงานกว่า 55,578 คน กว่าครึ่งอยู่ในต่างประเทศ และพนักงานส่วนใหญ่กว่า 58% เป็น คน Gen Y รองลงมา คือ Gen X และ Gen Z เวลากว่า 20 ปีที่ เอสซีจี ได้พูดถึงการเป็นองค์กรนวัตกรรม มีการก่อตั้งหน่วยงาน AddVentures…