Articles

เอสซีจีผนึกพันธมิตร “ยกระดับการคัดแยกและจัดการขยะ” ตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน

วิกฤตโรคระบาดของเชื้อโควิด –19 สร้างความท้าทายให้ประชากรโลกทั้งด้านสุขภาพ การดำเนินชีวิต รวมถึงสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะปัญหา “ขยะ” ที่มีปริมาณเพิ่มสูงขึ้น ข้อมูลจาก World Bank ระบุว่า โดยเฉลี่ยมนุษย์สร้างขยะมากกว่า 2,000 ล้านตันต่อปี แต่มีเพียง 0.5 ล้านตัน เท่านั้นที่ถูกนำมาใช้ใหม่ และคาดการณ์ว่าภายในปี 2050 จะมีปริมาณขยะเพิ่มขึ้นอีกร้อยละ 70 หรือ 3,400 ล้านตัน เวที SD Symposium 2020…