Articles

BetterBox สตาร์ทอัพจากกลยุทธ์ปั้นคนเก่งในเอสซีจี โดย ZERO TO ONE by SCG

BetterBox 1 ใน 50 สตาร์ทอัพซึ่งเป็นพนักงานเอสซีจี ที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้าร่วมบ่มเพาะจาก ZERO TO ONE by SCG หนึ่งในกลยุทธ์บ่มเพาะบุคลากรภายในองค์กรให้เป็นสตาร์ทอัพ หรือคิดและทำงานแบบสตาร์ทอัพ BetterBox 1 ใน 50 สตาร์ทอัพซึ่งเป็นพนักงานเอสซีจี ที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้าร่วมบ่มเพาะจาก ZERO TO ONE by SCG หน่วยงานใหม่ที่มาพร้อมภารกิจการพัฒนาทักษะและ กระตุ้นศักยภาพบุคลากรในองค์กรให้มีแนวคิดและวิธีการทำงานในรูปแบบสตาร์ทอัพ แนวทางการผลักดันคนของเอสซีจีให้เป็นสตาร์ทอัพ จะดำเนินการเป็นขั้นบันไดอย่างเป็นระบบตามกลยุทธ์ Hatch-Walk-Fly ตั้งแต่ระยะฟักไข่…