เอสซีจี จับมือ คณะวนศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ ลงนามความร่วมมือในการฟื้นฟูระบบนิเวศป่าไม้

ธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง เอสซีจี โดย นายไสว มุทิตาสกุล หัวหน้าคณะทำงานฟื้นฟูเหมือง บริษัท เอสซีจี ซิเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จำกัด และ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดย ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ คณบดีคณะวนศาสตร์ ลงนามบันทึกความร่วมมือทางวิชาการในโครงการฟื้นฟูสภาพภูมิทัศน์ป่าไม้และการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ บริเวณพื้นที่เหมือง จังหวัดสระบุรี

การลงนามในครั้งนี้เป็นไปเพื่อร่วมกันดำเนินการศึกษาและสำรวจความหลากหลายทางชีวภาพ การฟื้นฟูพันธุ์ไม้ ความสัมพันธ์ระหว่างสังคมพืชกับสัตว์ป่า และแผนการจัดการทรัพยากรชีวภาพ บริเวณเหมืองหินปูน พร้อมยกระดับการฟื้นฟูสภาพพื้นที่ที่ผ่านการทำเหมือง ให้เป็นไปตามหลักวิชาการป่าไม้และสอดคล้องกับแนวปฏิบัติสากล ของสภาธุรกิจโลกเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (World Business Council for Sustainable Development: WBCSD) ตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนของกลุ่มผู้ผลิตปูนซีเมนต์ (Cement Sustainable Initiatives: CSIs)

(Visited 608 times, 1 visits today)