เอสซีจี จัดประชุมระดมความคิดเห็นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ การดำเนินงานฟื้นฟูเหมือง

ธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง เอสซีจี จัดประชุมระดมความคิดเห็นเรื่องการฟื้นฟูเหมืองและการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ ณ โรงงานปูนซิเมนต์แก่งคอย โดยมีนักวิชาการและผู้เชี่ยวชาญจากภาครัฐและสถาบันการศึกษา เข้าร่วมรับฟังวิธีการและผลการดำเนินการฟื้นฟูเหมืองที่ผ่านมาของเอสซีจี

สำหรับการหารือครั้งนี้ ทุกฝ่ายได้ร่วมแสดงความคิดเห็น รวมถึงข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ ซึ่งเอสซีจีได้รวบรวมทุกความคิดเห็นและข้อเสนอจากผู้เชี่ยวชาญ เพื่อนำมาเป็นแนวทางในการประยุกต์ใช้สำหรับปรับปรุงการดำเนินงานฟื้นฟูเหมืองให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น และสามารถใช้เป็นองค์ความรู้ให้กับเหมืองอื่นๆ เพื่อเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมต่อไป

(Visited 524 times, 1 visits today)