เอสซีจี จัดประชุมระดมความคิดเห็นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ การดำเนินงานฟื้นฟูเหมือง

ธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง เอสซีจี จัดประชุมระดมความคิดเห็นเรื่องการฟื้นฟูเหมืองและการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ ณ โรงงานปูนซิเมนต์แก่งคอย โดยมีนักวิชาการและผู้เชี่ยวชาญจากภาครัฐและสถาบันการศึกษา เข้าร่วมรับฟังวิธีการและผลการดำเนินการฟื้นฟูเหมืองที่ผ่านมาของเอสซีจี สำหรับการหารือครั้งนี้ ทุกฝ่ายได้ร่วมแสดงความคิดเห็น รวมถึงข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ ซึ่งเอสซีจีได้รวบรวมทุกความคิดเห็นและข้อเสนอจากผู้เชี่ยวชาญ เพื่อนำมาเป็นแนวทางในการประยุกต์ใช้สำหรับปรับปรุงการดำเนินงานฟื้นฟูเหมืองให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น และสามารถใช้เป็นองค์ความรู้ให้กับเหมืองอื่นๆ เพื่อเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมต่อไป

เอสซีจี คว้ารางวัล EIA Monitoring Awards 2018 ระดับยอดเยี่ยม 7 รางวัล

จากความมุ่งมั่นของธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง เอสซีจี ในการเป็นผู้นำด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน รวมทั้งการปฏิบัติตามมาตรการในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่างครบถ้วน ทำให้โรงปูนซีเมนต์และเหมืองแร่หินปูนและหินดินดานของเอสซีจี ได้รับรางวัล EIA Monitoring Awards 2018 ระดับยอดเยี่ยม จำนวน 7 รางวัล จาก…

เอสซีจี นำเสนอแนวทางการทำเหมือนสีเขียว บนเวทีประชุมวิชาการนานาชาติ

ธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง เอสซีจี ได้รับเชิญให้เข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ “BEDO Ninth Year Celebration Forum and International Workshop : Bio preservation and…