เอสซีจี คว้ารางวัล Thailand Green and Smart Mining Award 2019

นายชนะ ภูมี  Vice President-Cement and Construction Solution Business ในธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง เอสซีจี เข้ารับรางวัล Thailand Green and Smart Mining Award 2019 จาก พลเอกสุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยรางวัลดังกล่าวมอบให้กับองค์กรที่เป็นต้นแบบ (Best Practice) ในการบริหารจัดการเหมืองในกระบวนการผลิตปูนซีเมนต์ตามแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) ซึ่งมีการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุดในทุกขั้นตอนของการบริหารจัดการเหมือง เพื่อประโยชน์ของประเทศและประชาชนอย่างยั่งยืน ภายใต้สิ่งแวดล้อมและความเป็นอยู่ที่ดีของสังคมไทย

ตลอดระยะเวลาที่ประกอบกิจการมาอย่างยาวนาน ธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง เอสซีจี ได้ดำเนินธุรกิจตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยยึดหลักการบริหารจัดการเหมืองตามนโยบายของเอสซีจีและข้อกำหนดต่างๆ อย่างเคร่งครัด ไม่ว่าจะเป็นการใช้เทคโนโลยีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม รวมถึงการออกแบบเหมืองเพื่อลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมแบบ Semi-Open Cut Mining พร้อมทั้งมีการฟื้นฟูสภาพพื้นที่ที่ผ่านการทำเหมือง ควบคู่ไปกับการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ รางวัลดังกล่าวจึงเป็นสิ่งที่แสดงถึงการทำเหมืองแร่ที่รับผิดชอบต่อสังคมและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยอาศัยความร่วมมือกับชุมชน ภาครัฐ และสถาบันการศึกษา ตลอดจนการคืนความสมบูรณ์ภายหลังการทำเหมือง และการพัฒนาชุมชนโดยรอบให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

(Visited 494 times, 1 visits today)