เอสซีจี สานฝันกว่า 4,000 เยาวชนอาเซียนสู่ความสำเร็จ มอบทุนการศึกษา Sharing the Dream 2566

เอสซีจี มอบทุนการศึกษาในโครงการ Sharing the Dream ประจำปี 2566 ให้กับนักเรียนมัธยมตอนปลาย และนักศึกษาระดับปริญญาตรีกว่า 4,000 คน ในประเทศไทย เวียดนาม อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ กัมพูชา และสปป. ลาว มุ่งสนับสนุนเยาวชนที่ตั้งใจเรียน ความประพฤติดี และมีจิตอาสา เป็นทุนที่ไม่มีภาระผูกพัน ซึ่งเอสซีจีดำเนินการอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มโอกาสทางการศึกษา ลดความเหลื่อมล้ำในสังคม ตามกลยุทธ์ ESG 4 Plus โดยมุ่งหวังให้เยาวชนใช้ความรู้ในการเลี้ยงดูตนเอง ครอบครัว และเป็นประโยชน์ต่อสังคม

เอสซีจี เชื่อว่าการสนับสนุนการศึกษา ช่วยลดความเหลื่อมล้ำ แก้ปัญหาสังคมได้ในระยะยาว ซึ่ง SCG ได้ร่วมกับหน่วยงานทางการศึกษาแต่ละประเทศ ดำเนินการมอบทุนการศึกษาในโครงการ Sharing the Dream ให้กับนักเรียนทั่วภูมิภาคอาเซียน มาแล้วกว่า 50 ปี ปัจจุบันมีเยาวชนที่จบการศึกษาแล้ว ประกอบอาชีพต่าง ๆ อาทิ แพทย์ วิศวกร ครู สถาปนิก นักวิทยาศาสตร์ นักวิชาการ นักโฆษณา และอื่น ๆ อีกมากมาย ถือเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาสังคม และประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้าต่อไปในอนาคต

สำหรับกลยุทธ์ ESG 4 Plus ของเอสซีจี เป็นแนวทางการดำเนินธุรกิจ ด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อมมาอย่างต่อเนื่อง ประกอบด้วย 1. มุ่ง Net Zero 2. GO Green 3. Lean เหลื่อมล้ำ และ 4. ย้ำร่วมมือ โดยยึดหลักความเชื่อมั่นและโปร่งใส เป็นหัวใจในการดำเนินธุรกิจ เพื่อส่งมอบโลกที่น่าอยู่และยั่งยืนให้คนรุ่นต่อไป

โครงการการมอบทุนการศึกษาในโครงการ Sharing the Dream ในประเทศเวียดนาม
โครงการการมอบทุนการศึกษาในโครงการ Sharing the Dream ในประเทศอินโดนีเซีย
โครงการการมอบทุนการศึกษาในโครงการ Sharing the Dream ในประเทศฟิลิปปินส์
โครงการการมอบทุนการศึกษาในโครงการ Sharing the Dream ในประเทศกัมพูชา
โครงการการมอบทุนการศึกษาในโครงการ Sharing the Dream ใน สปป. ลาว

Published on: Dec 29, 2023

(Visited 248 times, 1 visits today)