กลุ่มธุรกิจ SCGC รับ 10 รางวัลสถานประกอบการปลอดโรค ปลอดภัย กายใจเป็นสุข ประจำปี 2566 จากกระทรวงสาธารณสุข ตอกย้ำโรงงานปลอดภัย ควบคู่กับการดูแลสิ่งแวดล้อมและสังคมยั่งยืน

กรุงเทพ – 28 ธันวาคม 2566 : เมื่อเร็ว ๆ นี้ 10 บริษัทในกลุ่มธุรกิจเอสซีจี เคมิคอลส์ หรือ SCGC ได้รับรางวัลระดับประเทศ ประเภทโล่ทอง จากกระทรวงสาธารณสุข โดยกรมควบคุมโรค กรมอนามัย และกรมสุขภาพจิต ในโครงการ “สถานประกอบการปลอดโรค ปลอดภัย กายใจเป็นสุข” ประจำปี 2566 ซึ่งพิจารณาจากผลการตรวจประเมินโรงงาน ในด้านการจัดบริการอาชีวอนามัย และเวชกรรมสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ เพื่อผลักดันเป้าหมายให้ประชากรวัยทำงานของประเทศ มีสุขภาพกาย สุขภาพใจ และมีสภาพแวดล้อมการทำงานที่ดี เป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศตามแนวคิด “โลกเปลี่ยน คนปรับ ยกระดับสุขภาพคนทำงาน” สะท้อนความมุ่งมั่นของ SCGC ในการเป็นผู้นำตลาดเคมีภัณฑ์ครบวงจรระดับภูมิภาค ที่มุ่งสร้างการเติบโตทางธุรกิจ ควบคู่กับความยั่งยืน ดำเนินธุรกิจภายใต้หลักบรรษัทภิบาล ควบคู่ไปกับการดูแลสิ่งแวดล้อม สังคม และพนักงานตามแนวทาง ESG โดยมี นายแพทย์ธงชัย กีรติหัตถยากร อธิบดีกรมควบคุมโรค เป็นผู้มอบรางวัล

สำหรับบริษัทในกลุ่มธุรกิจเอสซีจี เคมิคอลส์ หรือเอสซีจีซี (SCGC) ที่ได้รับรางวัลระดับประเทศ ประเภทโล่ทอง ประจำปี 2566 ได้แก่ 1. บริษัท ไทยโพลิเอททีลีน จำกัด 2. บริษัท ไทย เอ็มเอฟซี จำกัด 3. บริษัท แกรนด์สยามคอมโพสิต จำกัด 4. บริษัท ระยองโอเลฟินส์ จำกัด 5. บริษัท มาบตาพุดโอเลฟินส์ จำกัด 6. บริษัท เร็ปโก เมนเทนแนนซ์ จำกัด 7. บริษัท มาบตาพุด แทงค์ เทอร์มินัล จำกัด 8. บริษัท ระยอง เทอร์มินัล จำกัด 9. บริษัท เอสซีจีซี ไอโค พอลิเมอร์ จำกัด 10. บริษัท นวพลาสติกอุตสาหกรรม จำกัด

นายแพทย์ธงชัย กีรติหัตถยากร อธิบดีกรมควบคุมโรค

โครงการวัยทำงานปลอดโรค ปลอดภัย กายใจเป็นสุข มีเกณฑ์การพิจารณาจาก 5 กิจกรรม ได้แก่ การเฝ้าระวังโรคจากการทำงาน กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพและโภชนาการที่ดี กิจกรรมป้องกันและลดการเกิดอุบัติเหตุภายในงาน กิจกรรมส่งเสริมด้านความปลอดภัย และกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพจิตที่ดี โดยกระทรวงสาธารณสุขได้มอบรางวัลให้กับสถานประกอบการ เพื่อเป็นต้นแบบให้กับหน่วยงานอื่น ๆ รวมทั้งส่งเสริมให้ประชากรวัยทำงาน มีความปลอดภัยจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนมีสุขภาพจิตดี

บรรยากาศภายในงาน

ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.scgchemicals.com

Published on: Dec 29, 2023

(Visited 209 times, 1 visits today)
ดาวน์โหลดข่าว