เปิดนวัตกรรมออกแบบ BIM รวมทุกความต้องการของผู้ใช้งาน ในโครงการเฉลิมราชย์ราชา

ชีวิตที่มีความสุข ก็คือการสะสมชีวิตประจำวันที่มีความสุขทีละเล็กละน้อย

โรงพยาบาลก็คือหนึ่งในสาธารณูปโภคในชีวิตของทุกคนที่จำเป็นต้องแวะเวียนเข้าใช้บริการเสมอ การสร้างโรงพยาบาลที่มีความสุขจึงเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสุขภาวะและคุณภาพชีวิตของประชากรไทยเช่นเดียวกัน

โครงการเฉลิมราชย์ราชา จิตอาสาพัฒนาโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชทั่วไทย

เริ่มต้นขึ้นจากความร่วมมือระหว่างเอสซีจี นำโดยมูลนิธิเอสซีจี มูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช กลุ่มวิจัยสิ่งแวดล้อมสรรค์สร้างเพื่อสุขภาวะ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง เอสซีจี โดยหน่วยงาน Cement and Construction Solution (CCS) ได้ประสานความถนัด ความรู้ ความสามารถของแต่ละหน่วยงาน เพื่อสร้างโรงพยาบาลต้นแบบของความสุขที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของยุทธศาสตร์การพัฒนาโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช พ.ศ. 2560 – 2569 โดยการออกแบบให้ตอบกับความต้องการของผู้ใช้งาน ผ่านเครื่องมือทางเทคโนโลยีที่เรียกว่า BIM หรือ Building Information Modeling โมเดลสามมิติที่สร้างงานก่อสร้างเสมือนจริง จึงสามารถวางแผนการก่อสร้างได้อย่างแม่นยำ เกิดของเสียน้อยที่สุด พร้อมกับเพิ่มความสุขให้ได้มากที่สุด

ปลอดภัยจากความเจ็บไข้ โดยทั่วถึงเสมอหน้ากัน

โครงการ “เฉลิมราชย์ราชา” เป็นโครงการที่เอสซีจี และมูลนิธิเอสซีจี ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และเครือข่ายจิตอาสาทั่วประเทศ สร้างสรรค์ขึ้นเนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก “พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว” จุดประสงค์เพื่อดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคมในทุกด้านที่จะสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับประชาชนชาวไทยในทุกพื้นที่

โดย “โครงการเฉลิมราชย์ราชา จิตอาสาพัฒนาโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชทั่วไทย” เป็นหนึ่งในโครงการที่ต้องการมอบสุขภาวะที่ดีให้กับประชาชนด้วยการเข้าถึงบริการด้านสุขภาพอย่างมีความสุขถ้วนหน้า จึงเกิดการปรับปรุงพื้นที่ภายในโรงพยาบาลให้สะดวกทั้งงานบริการตามมาตรฐานสากล ไปพร้อมกับการพัฒนาความสุขจากการใช้งานพื้นที่โรงพยาบาล ซึ่งเป็นสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานของประชาชนทุกคน ดังพระปณิธานขององค์นายกกิตติมศักดิ์ ที่ได้พระราชทานเป็นหลักชัยไว้ เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2529 “ทุกคนที่ทำงานให้แก่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช จะต้องไม่ลืมว่าโรงพยาบาลแห่งนี้กำเนิดขึ้นจากความมุ่งปรารถนาอันแรงกล้าของคนไทยทั่วราชอาณาจักร ที่ต้องการจะเห็นผู้ที่อยู่ในท้องถิ่นทุรกันดารทุกหนแห่ง ได้รับความเอาใจใส่รักษาพยาบาลเป็นอย่างดี ให้ปลอดภัยจากความเจ็บไข้ โดยทั่วถึงเสมอหน้ากัน”

BIM เทคโนโลยีสร้างพื้นที่เสมือนจริง
Building Information Modeling
Building Information Modeling โมเดลสามมิติที่สร้างงานก่อสร้างเสมือนจริง

จากเป้าหมายมาสู่การลงมือทำ การออกแบบเริ่มต้นด้วยการลงพื้นที่ภาคสนามจริงกับพื้นที่นำร่อง 4 แห่ง ได้แก่ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย จ.พิษณุโลก โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชบ้านดุง จ.อุดรธานี โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน จ.ขอนแก่น และโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี เพื่อเก็บข้อมูลทางด้านพื้นที่ การวิเคราะห์ทางกายภาพ ผังแม่บท ครอบคลุมไปจนถึงความต้องการของบุคลากรและผู้รับบริการในการใช้งานพื้นที่จริง เกิดเป็นการทำงานออกแบบด้วยการมีส่วนร่วม (Participatory Design) เพื่องานออกแบบชิ้นใหม่ให้ตอบกับความต้องการจริงของผู้ใช้งานในแต่พื้นที่ จนเกิดเป็นต้นแบบอาคารและพื้นที่ให้บริการภายในโรงพยาบาลทั้ง 4 แห่งที่แตกต่างกันทั้งในเรื่องฟังก์ชันการใช้งานและดีไซน์เพื่อให้สอดรับกับบริบทของแต่ละท้องถิ่น ด้วยเอกลักษณ์ของรูปแบบอาคารที่แตกต่างกัน ประกอบกับแนวทาง SCG Circular Way ของทาง SCG ที่ต้องการใช้ทรัพยากรในการก่อสร้างอย่างคุ้มค่าที่สุด เทคโนโลยี BIM หรือ Building Information Modeling จึงเข้ามามีบทบาทสำคัญในการออกแบบ ที่รวมแบบสถาปัตย์ โครงสร้าง และงานระบบเข้าด้วยกัน ด้วยการวางแผนการใช้งานวัสดุและเทคนิคในการก่อสร้างผ่านทางโมเดลสามมิติ จึงช่วยประหยัดทั้งเวลา วัสดุ ลดการสูญเสียวัสดุก่อสร้างส่วนเกิน และนำวัสดุเหลือใช้ในงานก่อสร้างอย่างเศษคอนกรีต ให้กลับมาเป็นวัตถุดิบในกระบวนการผลิตอีกครั้ง จากของเสียจึงฟื้นกลับมาสร้างคุณค่าได้อย่างสมบูรณ์

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ THE MATTER

(Visited 1,017 times, 1 visits today)