เอสซีจี ผนึกกำลัง สภาอุตสาหกรรม จัดทำมาตรฐาน BIM Object ยกระดับอุตสาหกรรมก่อสร้าง

เอสซีจี โดยคุณวีรกร สายเทพ (ซ้ายสุด)  Associate Director ธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง และคลัสเตอร์วัสดุก่อสร้าง สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (มหาชน) โดยดร.วิกรม วัชระคุปต์ (กลาง)ประธานคลัสเตอร์วัสดุก่อสร้าง สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  และสมาคมแบบจำลองสารสนเทศอาคาร โดยศ.ดร.อมร พิมานมาศ (ขวา) นายกสมาคมแบบจำลองสารสนเทศอาคาร ร่วมลงนาม “บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) จัดทำมาตรฐาน BIM Object ประเทศไทย” ณ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เพื่อจัดทำมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับ BIM (Building Information Modeling) ในประเทศไทยให้มีประสิทธิภาพและมีมาตรฐานเป็นสากล ซึ่งนับเป็นการนำ Digital Construction มาใช้ยกระดับและสร้างประโยชน์ให้กับทุกภาคส่วนในอุตสาหกรรมก่อสร้างประเทศไทย

ปัจจุบันเอสซีจีได้พัฒนาเว็บไซต์ www.biminone.com ซึ่งเป็น BIM Library Platform ที่รวบรวม BIM OBJECT ของสินค้าวัสดุก่อสร้าง เพื่อให้ผู้ออกแบบสามารถดาวน์โหลดไปใช้ทำ BIM Model อีกทั้งยังร่วมกับสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยและสมาคมแบบจำลองสารสนเทศอาคารในการส่งเสริม พัฒนา และเผยแพร่องค์ความรู้เรื่อง BIM อีกด้วย

ลงนาม “บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) จัดทำมาตรฐาน BIM Object ประเทศไทย”
(Visited 1,209 times, 1 visits today)