การโยกย้ายผู้บริหารระดับสูงของบริษัท

ด้วยคณะกรรมการบริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) ได้มีมติอนุมัติโยกย้ายผู้บริหารระดับสูงของบริษัท โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2566 เป็นต้นไป ดังนี้

 • นายศักดิ์ชัย ปฏิภาณปรีชาวุฒิ
  ตำแหน่งปัจจุบัน
  ประธานเจ้าหน้าที่สายงานพาณิชย์ และ รองผู้จัดการใหญ่ ธุรกิจต่างประเทศ และ รองผู้จัดการใหญ่ สายธุรกิจไวนิล ธุรกิจเคมิคอลส์ และ Country Director – Vietnam, SCG
  ตำแหน่งใหม่
  ประธานเจ้าหน้าที่สายงานพาณิชย์ และ รองผู้จัดการใหญ่ สายธุรกิจไวนิล ธุรกิจเคมิคอลส์ และ Country Director – Vietnam, SCG
นายศักดิ์ชัย ปฏิภาณปรีชาวุฒิ
 • นายกุลเชฏฐ์ ธาราจันทร์
  ตำแหน่งปัจจุบัน
  ประธานเจ้าหน้าที่สายงานการเงิน ธุรกิจเคมิคอลส์
  ตำแหน่งใหม่
  รองผู้จัดการใหญ่ สายธุรกิจโอเลฟินส์ ประเทศเวียดนาม ธุรกิจเคมิคอลส์
นายกุลเชฏฐ์ ธาราจันทร์

โดยรายชื่อผู้บริหารของบริษัทปรากฏตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

Published on: Apr 2, 2023 

(Visited 1,413 times, 1 visits today)
ดาวน์โหลดข่าว