‘SCGP’ คว้ารางวัลสุดยอดองค์กรยั่งยืน และสร้างสรรค์นวัตกรรมยอดเยี่ยม จาก SET

SCGP มุ่งสร้างความยั่งยืนพร้อมสร้างสรรค์นวัตกรรม ล่าสุด คว้า 2 รางวัลยอดเยี่ยม SET Awards 2023 ในกลุ่มรางวัล Sustainability Excellence ประเภทรางวัล Best Sustainability Awards และในกลุ่มรางวัล Business Excellence ประเภทรางวัล Best Innovative Company Awards ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 รวมถึงการได้เรตติ้งหุ้นยั่งยืนระดับ AAA จาก SET ESG Rating สะท้อนความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจภายใต้กรอบ ESG ด้วยการสร้างสรรค์นวัตกรรมบรรจุภัณฑ์ เพื่อผู้บริโภคและสร้างความยั่งยืนแก่โลก สร้างความเชื่อมั่นและยอมรับในตลาดทุนไทยและต่างประเทศ

SCGP ได้รับรางวัล SET Awards 2023 ที่มอบให้กับองค์กรและบุคลากรในวงการตลาดทุนไทย ในการสร้างสรรค์ผลงานที่มีคุณภาพ และยกระดับมาตรฐานและสร้างการเติบโตของเศรษฐกิจและสังคมในระยะยาว รวม 2 รางวัล ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 ประกอบด้วย กลุ่มรางวัล Sustainability Excellence ประเภทรางวัล Best Sustainability Awards สำหรับบริษัทจดทะเบียนฯ มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดสูงกว่า 100,000 ล้านบาท จากการดำเนินธุรกิจตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน และหลักเศรษฐกิจหมุนเวียนตลอดห่วงโซ่คุณค่า ตั้งแต่การเพิ่มประสิทธิภาพการรวบรวมกระดาษใช้แล้วเพื่อนำมารีไซเคิลกลับมาใช้ใหม่ ไปจนถึงการวิจัยและพัฒนาบรรจุภัณฑ์ที่ยั่งยืนอย่างต่อเนื่อง พร้อมกับการสร้างความร่วมมือกับพันธมิตรในการดูแลสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยมีการกำกับดูแลกิจการที่ดี คำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียตามกรอบแนวคิด ESG ที่ดำเนินธุรกิจตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน มีการกำกับดูแลกิจการที่ดี คำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียรอบด้าน พร้อมเติบโตด้านเศรษฐกิจ ควบคู่ไปกับการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุล

นอกจากนี้ SCGP ยังได้รับรางวัล SET Awards 2023 ในกลุ่มรางวัล Business Excellence ประเภทรางวัล Best Innovative Company Awards จากผลงานนวัตกรรม Detect Odor Monitoring ระบบตรวจวัดและเฝ้าระวังกลิ่นแบบครบวงจร ด้วยการนำเทคโนโลยี เข้ามาช่วยเก็บข้อมูลกลิ่นเป็นดิจิทัลและมาประมวลผลโดยสมองกลปัญญาประดิษฐ์ (AI and Machine Learning) และแสดงผลแบบ Real Time ทำให้สามารถบอกอัตลักษณ์ และความเข้มข้นของกลิ่นได้อย่างถูกต้องแม่นยำ ตอบโจทย์กลุ่มลูกค้าที่ต้องการจัดการกลิ่น ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยในการยกระดับมาตรฐาน การจัดการสิ่งแวดล้อมทางอากาศ ซึ่งนำไปสู่การบริหารและจัดการสภาพแวดล้อมอย่างยั่งยืน

SCGP คว้า 2 รางวัลยอดเยี่ยม SET Awards 2023

และเมื่อเร็ว ๆ นี้ SCGP ได้ผ่านการประเมินความยั่งยืนจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือ SET ESG Ratings ด้วยระดับ AAA ในปีนี้ ซึ่งเป็นตัวชี้วัดสำคัญของบริษัทจดทะเบียนที่ดำเนินธุรกิจควบคู่กับการคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม สังคมและบรรษัทภิบาล เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจของนักลงทุนที่ต้องการลงทุนในบริษัทคุณภาพ

นับเป็นความภาคภูมิใจของ SCGP ที่สะท้อนถึงความมุ่งมั่นและทุ่มเทในการสร้างสรรค์นวัตกรรม ที่สามารถสร้างการเติบโตของธุรกิจ ควบคู่ไปกับการสร้างสมดุลตามกรอบ ESG ในมิติของสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาลได้อย่างยั่งยืน ตามมาตรฐานระดับสากล จนเป็นที่ยอมรับและเป็นต้นแบบองค์กรที่มีการพัฒนาอย่างยั่งยืนให้กับตลาดทุนไทย

Published on: Nov 22, 2023 

(Visited 161 times, 1 visits today)