SCGC ร่วมกับ กนอ. ส.อ.ท. แสดงเจตนารมณ์หนุนผู้ประกอบการจัดการของเสีย ตามมาตรฐานโรงงานเชิงนิเวศ

กรุงเทพฯ: เอสซีจี เคมิคอลส์ หรือ SCGC ธุรกิจเคมีภัณฑ์ครบวงจรเพื่อความยั่งยืน ร่วมแสดงจุดยืนและประกาศเจตนารมณ์ ส่งเสริมการบริหารจัดการโซ่อุปทานอย่างยั่งยืน (Sustainable Supply Chain) ด้วยการเลือกใช้ผู้ประกอบการจัดการของเสียที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน โรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศสำหรับผู้ประกอบการจัดการของเสีย (Eco Factory for Waste Processor) จัดโดยการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) และสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) สถาบันน้ำและสิ่งแวดล้อมเพื่อความยั่งยืน ตอกย้ำการเป็นผู้นำธุรกิจเคมีภัณฑ์ครบวงจรเพื่อความยั่งยืน ที่มุ่งดำเนินธุรกิจควบคู่กับการดูแลสิ่งแวดล้อมและความรับผิดชอบต่อสังคม พร้อมยกระดับมาตรฐานการจัดการกากอุตสาหกรรม ด้วยการนำกลับไปหมุนเวียน ใช้เป็นวัตถุดิบตั้งต้นที่เป็นประโยชน์ต่ออุตสาหกรรมอื่น ตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน สอดรับนโยบายโมเดลเศรษฐกิจบีซีจี (BCG Economy) ของภาครัฐ นำไปสู่การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากภาคอุตสาหกรรมและการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยมีนายปรีดา วัชรเธียรสกุล Vice President-Manufacturing บริษัท เอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด (มหาชน) หรือ SCGC เข้าร่วมแสดงเจตนารมณ์เมื่อเร็ว ๆ นี้

บริษัทในกลุ่มธุรกิจ SCGC ได้รับการรับรองให้เป็นต้นแบบ โรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco Factory) ครบทุกโรงงาน 100% แห่งแรกของไทย ตั้งแต่ปี 2558 และยังได้นำแนวทางปฏิบัติมาถ่ายทอด และส่งต่อให้กับผู้เกี่ยวข้องตลอด supply chain รวมถึงโรงงานอุตสาหกรรมอื่น ๆ โดยให้ความสำคัญเรื่องการจัดการของเสียมาอย่างต่อเนื่อง ในการนี้ SCGC ได้มีการสื่อสารไปยังคู่ค้าเพื่อรับทราบนโยบายร่วมกัน ในการพิจารณาใช้บริการผู้รับกำจัดของเสีย ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานโรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศสำหรับผู้ประกอบการจัดการของเสีย (Eco Factory for Waste Processor) เพื่อให้เกิดความมั่นใจในการบริหารจัดการของเสียตลอดทั้ง supply chain ตั้งแต่ปี 2568 เป็นต้นไป

สำหรับการแสดงเจตนารมณ์ส่งเสริม การบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทานอย่างยั่งยืน ด้วยการเลือกใช้ผู้ประกอบการจัดการของเสีย ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานโรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศสำหรับผู้ประกอบการจัดการของเสีย (Eco Factory for Waste Processor) เป็นการประกาศเจตนารมณ์ร่วมกันระหว่าง 4 ฝ่าย ได้แก่ ส.อ.ท. กนอ. กลุ่มอุตสาหกรรมการจัดการเพื่อสิ่งแวดล้อม และผู้ประกอบการจัดการของเสียอุตสาหกรรม โดยมีเป้าหมายเพื่อสนับสนุน และส่งเสริมให้ผู้ประกอบการจัดการของเสีย (Waste Processor) ได้รับรองมาตรฐานโรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ สำหรับผู้ประกอบการจัดการของเสีย (Eco Factory for Waste Processor) ครบ 100% ภายในปี 2568

นายปรีดา วัชรเธียรสกุล Vice President-Manufacturing บริษัท เอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด (มหาชน) หรือ SCGC เข้าร่วมแสดงเจตนารมณ์

Published on: Jun 28, 2023

(Visited 129 times, 1 visits today)
ดาวน์โหลดข่าว