SCGC ปลื้ม “โครงการถุงนมกู้โลก” คว้า 2 รางวัล Marketing Award of Thailand 2022 จากกิจการเพื่อสังคมสู่โมเดลธุรกิจเพื่อความยั่งยืน เปลี่ยนถุงนมเป็นสินค้ามูลค่าเพิ่ม

เอสซีจี เคมิคอลส์ หรือ SCGC คว้า 2 รางวัล จากเวที Marketing Award of Thailand 2022 (MAT AWARD 2022) งานประกวดแคมเปญการตลาดที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของประเทศไทย โดยสมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย ด้วยผลงาน “โครงการถุงนมกู้โลก” ได้แก่ รางวัลระดับ Gold ในประเภทแคมเปญการตลาดที่มีความเป็นเลิศด้านความยั่งยืน (Sustainable Marketing) และรางวัลระดับ Bronze ในประเภทแคมเปญการตลาดที่มีความเป็นเลิศด้านการสร้างคุณค่าของแบรนด์ (Brand Experience & Communication) ตอกย้ำการดำเนินธุรกิจเพื่อความยั่งยืนตามแนวทาง ESG โดยนำหลักเศรษฐกิจหมุนเวียนมาประยุกต์ใช้ ซึ่งมีหัวใจความสำเร็จ คือ การเข้าใจปัญหาที่แท้จริงของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สร้างการมีส่วนร่วม และให้ความรู้ความเข้าใจเรื่องการจัดการขยะแก่ทุกภาคส่วนในห่วงโซ่คุณค่า (value chain) อาทิ เยาวชน ครูอาจารย์ เจ้าหน้าที่ พร้อมนำนวัตกรรมมาต่อยอดสร้างมูลค่าใหม่ให้พลาสติกใช้แล้ว เปลี่ยนถุงนมที่ใช้งาน 10 นาที เป็นสินค้ามูลค่าเพิ่มอย่างเก้าอี้รีไซเคิลที่ใช้งานได้ยาวนาน โดยร่วมมือกับภาคีเครือข่ายเพื่อขยายผลโครงการฯ อย่างเป็นรูปธรรม ปัจจุบันมีโรงเรียนเข้าร่วมโครงการแล้วกว่า 1,700 โรงเรียน จาก 33 จังหวัดทั่วประเทศ และมีปริมาณถุงนมใช้แล้วกว่า 1 ล้านถุงกลับเข้าสู่ระบบรีไซเคิล

รางวัลระดับ Bronze ในประเภทแคมเปญการตลาดที่มีความเป็นเลิศด้านการสร้างคุณค่าของแบรนด์

นางสาวน้ำทิพย์ สำเภาประเสริฐ ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารแบรนด์และกิจการเพื่อสังคม เอสซีจี เคมิคอลส์ หรือ SCGC กล่าวว่า “SCGC ดำเนินธุรกิจตามแนวทาง ESG พร้อมพัฒนานวัตกรรมภายใต้หลักเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) มาอย่างต่อเนื่อง มุ่งเน้นการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกตลอดห่วงโซ่คุณค่า อย่างไรก็ตาม การดำเนินงานตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด จำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้บริโภค โดยเฉพาะอย่างยิ่งการคัดแยกขยะตั้งแต่ต้นทาง SCGC จึงริเริ่ม “โครงการชุมชน LIKE (ไร้) ขยะ” เชื่อมโยง บ้าน วัด โรงเรียน และธนาคารขยะ โดยให้ความรู้และสร้างแรงจูงใจใน การคัดแยกขยะตั้งแต่ต้นทาง เพิ่มการรีไซเคิล และสร้างรายได้เพิ่มให้กับชุมชน”

“นอกจากนี้  SCGC ยังได้ต่อยอดสู่การจัดการขยะในโรงเรียน โดยมีโรงเรียนนำร่องในจังหวัดระยอง ซึ่งพบว่ามีขยะจากถุงนมเป็นจำนวนมาก จึงเกิดเป็น ‘โครงการถุงนมกู้โลก’ ขึ้น เน้นให้เยาวชนเกิดความรู้ความเข้าใจเชิงประจักษ์  สร้างประสบการณ์จริงในการจัดการทรัพยากรเหลือใช้ และการหมุนเวียนกลับมาสร้างคุณค่าใหม่  โดย SCGC ได้ออกแบบฐานการเรียนรู้ร่วมกับคณะครู พร้อมทั้งนำความเชี่ยวชาญด้านนวัตกรรม และการออกแบบมาสร้างมูลค่าเพิ่ม ให้กับพลาสติกใช้แล้ว เปลี่ยนจากถุงนมโรงเรียนที่ใช้งานเพียง 10 นาที เป็นผลิตภัณฑ์มูลค่าเพิ่ม อย่าง ‘เก้าอี้รีไซเคิลจากถุงนมโรงเรียน’ สามารถใช้งานได้ยาวนาน สร้างตัวอย่างการหมุนเวียนทรัพยากร อย่างเป็นรูปธรรมให้แก่เยาวชน ซึ่งเป็นอนาคตของชุมชนและประเทศต่อไป” ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารแบรนด์และกิจการเพื่อสังคม กล่าวเสริม

เอสซีจี เคมิคอลส์ หรือ SCGC คว้า 2 รางวัล จากเวที Marketing Award of Thailand 2022

นายวิชัย เตชจินดาวงศ์ Performance Polymers Business Director เอสซีจี เคมิคอลส์ หรือ SCGC กล่าวว่า “โครงการถุงนมกู้โลกเป็นการรวมพลังของทุกภาคส่วนในห่วงโซ่คุณค่าการรีไซเคิล ทั้งภาครัฐและเอกชนในการแก้ปัญหาขยะ ในโรงเรียนด้วยนวัตกรรม ทำให้ถุงนมใช้แล้วซึ่งเป็นพลาสติกที่รีไซเคิลได้ สามารถหมุนเวียนสร้างประโยชน์ได้อีก ตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน เมื่อถุงนมเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิล จะผ่านการปรับปรุงคุณสมบัติจนได้เป็นเม็ดพลาสติกรีไซเคิล ที่พร้อมนำไปขึ้นรูปใหม่เป็นผลิตภัณฑ์ที่สามารถใช้ประโยชน์ได้ยาวนาน ชุบชีวิตพลาสติกใช้แล้วให้กลับมามีคุณค่าอีกครั้ง ช่วยเพิ่มอัตราการรีไซเคิล และลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม นับเป็นโมเดลต้นแบบที่สามารถต่อยอดไปสู่ผลิตภัณฑ์ประเภทอื่น ๆ ได้อีกมาก”

ทั้งนี้  SCGC ได้ขยายผล โครงการ SCGC ถุงนมกู้โลก โดยร่วมกับ สํานักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม (ส.ส.) เพื่อร่วมขับเคลื่อนโครงการอีโคสคูล (Eco-School) สู่เป้าหมาย Zero Waste School ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมทั้งร่วมมือกับภาคีเครือข่ายภาคเอกชนจำนวนมากเพื่อนำพลาสติกใช้แล้วกลับเข้าสู่ระบบ ปัจจุบันมีโรงเรียนเข้าร่วมโครงการถุงนมกู้โลกแล้วกว่า 1,700 โรงเรียน จาก 33 จังหวัด ทั่วประเทศ มีปริมาณถุงนมใช้แล้วกลับเข้าสู่ระบบรีไซเคิลแล้วกว่า 1 ล้านถุง (ข้อมูล ณ 31 มีนาคม 2565)

โครงการ SCGC ถุงนมกู้โลก

โดยในปี 2565 นี้ มีผู้ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดแคมเปญการตลาดทั้งสิ้น 73 ผลงาน จาก 39 องค์กร ทั่วประเทศ ทางสมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย ได้ใช้เกณฑ์และขั้นตอนการตัดสิน ร่วมกับคณะกรรมการและคณะที่ปรึกษาจากหลากหลายวงการ เพื่อให้มีความสอดคล้องกับโลกการตลาดยุคใหม่ โดยได้จัดพิธีประกาศผลรางวัล “Marketing Award of Thailand: สุดยอดแคมเปญการตลาด” ณ โรงแรม เรเนซองส์ กรุงเทพฯ ราชประสงค์ เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2565

Published on: Dec 6, 2022

 

(Visited 358 times, 1 visits today)
ดาวน์โหลดข่าว