เอสซีจีร่วมกับโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร และสำนักงานเขตต่าง ๆ รวมพลังปลูกลดร้อน ในโครงการ “เอสซีจี ปลูกแสนต้นให้คน กทม.”

เอสซีจี ร่วมกับโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร และสำนักงานเขตต่าง ๆ ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร รวมพลังปลูกลดร้อน เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว สร้างกำแพงกรองฝุ่น โดยร่วมกันปลูกต้นไม้ 4,500 ต้น ในพื้นที่  โรงเรียน เขต ได้แก่ โรงเรียนเปรมประชา เขตดอนเมือง โรงเรียนช่างอากาศอำรุง เขตดุสิต และโรงเรียนราชนันทาจารย์ สามเสนวิทยาลัย เขตบางซื่อ โดยนอกจากกิจกรรมปลูกต้นไม้ที่โรงเรียนแล้ว ยังมีการบรรยายให้ความรู้ พร้อมมอบต้นไม้ให้น้อง ๆ นำกลับไปปลูกที่บ้านของตนเอง เพื่อสร้างจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อม และการดูแลต้นไม้ให้เจริญเติบโตไปพร้อมกัน

โครงการดังกล่าวเป็นหนึ่งในโครงการ “เอสซีจี ปลูกแสนต้นให้คน กทม.” โดยเอสซีจีร่วมกับกรุงเทพมหานคร ปลูกต้นไม้ ล้านต้น ภายในระยะเวลา ปี (พ.ศ. 2565 – พ.ศ. 2568) โดยในปีนี้ได้ร่วมกับเครือข่ายปลูกต้นไม้ไปแล้ว 15,000 ต้น เพื่อสร้างเมืองสีเขียวน่าอยู่ ตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน ซึ่งสอดคล้องกับกลยุทธ์ ESG 4 Plus ของเอสซีจี

โครงการ “เอสซีจี ปลูกแสนต้นให้คน กทม.”
โครงการ “เอสซีจี ปลูกแสนต้นให้คน กทม.”
โครงการ “เอสซีจี ปลูกแสนต้นให้คน กทม.”

Published on: Dec 2, 2022

(Visited 365 times, 1 visits today)