เอสซีจี คว้ารางวัลธุรกิจคาร์บอนต่ำและยั่งยืนระดับโดดเด่น ประจำปี 2565

เอสซีจี โดย นายมงคล เฮงโรจน์โสภณ ประธานคณะกรรมการ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และพลังงาน เอสซีจี และประธานเจ้าหน้าที่สายงานปฏิบัติการ และรองผู้จัดการใหญ่ สายธุรกิจโอเลฟินส์ ประเทศไทย  บริษัท เอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด(มหาชน) SCGC รับรางวัลธุรกิจคาร์บอนต่ำ และยั่งยืนในระดับ “โดดเด่น” ประจำปี 2565 (ระดับสูงสุด) จัดขึ้นโดยองค์กรบริหารก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) หรือ อบก. โดยได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ จากนายเกียรติชาย ไมตรีววงษ์ ผู้อำนวยการ อบก. ซึ่งรางวัลนี้มอบให้กับองค์กรธุรกิจ ที่มีการดำเนินงานด้านการบริหารจัดการ และลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศ

นายมงคล เฮงโรจน์โสภณ ประธานคณะกรรมการ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและพลังงาน เอสซีจี

รางวัลดังกล่าวสะท้อนถึงความมุ่งมั่นของเอสซีจี ในการดำเนินการตามแนวทาง ESG 4 Plus “มุ่ง Net Zero by 2050 –  Go Green  –  Lean เหลื่อมล้ำ – ย้ำร่วมมือ” โดยเอสซีจีได้ดำเนินการจัดทำ Net Zero Transition (การเปลี่ยนผ่านธุรกิจสู่เป้าหมาย ลดก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์) อย่างต่อเนื่องและมีผลเป็นรูปธรรม อาทิ การปรับปรุงกระบวนการผลิตด้วย การเพิ่มสัดส่วนพลังงานสะอาด และพลังงานทดแทน เช่น พลังงานชีวมวล (Biomass) จากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรและเชื้อเพลิงจากขยะ RDF พลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Energy)  รวมถึงการพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์รักษ์โลก ฉลาก SCG Green Choice ลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ ช่วยประหยัดพลังงานและส่งเสริมสุขอนามัยที่ดี ซึ่งถือเป็นบริษัทเอกชนรายแรก ๆ ในไทย ที่ออกฉลากเพื่อรับรองสินค้าและบริการเพื่อเป็นทางเลือกให้ผู้บริโภค ได้มีส่วนร่วมในการรักษาสิ่งแวดล้อมไปด้วยกัน

Biomass เชื้อเพลิงชีวมวล
การใช้พลังงานแสงอาทิตย์ภายในโรงงาน

Published on: Sep 21, 2022 

(Visited 827 times, 1 visits today)
ดาวน์โหลดข่าว