SCG และบริษัทในกลุ่ม คว้า 6 รางวัล SET Awards 2022 ต้นแบบองค์กรยั่งยืน และสร้างสรรค์นวัตกรรมยอดเยี่ยม

เอสซีจี คว้า 6 รางวัล SET Awards 2022 ต้นแบบองค์กรยั่งยืน และสร้างสรรค์นวัตกรรมยอดเยี่ยม จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อยกย่อง เชิดชู สร้างความภาคภูมิใจให้แก่บริษัทจดทะเบียน และผู้ที่เกี่ยวข้องกับตลาดทุน ซึ่งสะท้อนถึงความแข็งแกร่ง และความยั่งยืนของตลาดทุนไทย

เอสซีจี โดยนายยุทธนา เจียมตระการ ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่–การบริหารกลาง เอสซีจี  นายณรงค์พันธุ์ ลีสหะปัญญา Investor Relations Director  และนางวีนัส อัศวสิทธิถาวร ผู้อำนวยการสำนักงาน Enterprise Brand Management  รับรางวัล  SET Awards 2022” วม 2 ประเภทรางวัล  ได้แก่ รางวัลเกียรติยศบริษัทจดทะเบียนด้านความยั่งยืน (Sustainability Awards of Honor) ต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 จากการดำเนินธุรกิจตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนโดยคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย นำเรื่อง ESG (Environmental, Social and Governance) ไปใช้พัฒนาธุรกิจสู่ความยั่งยืนอย่างมีประสิทธิภาพ และรักษาความโดดเด่นด้านต่าง ๆ ตั้งแต่ 3 ปีขึ้นไป และรางวัล Outstanding Investor Relations Awards ซึ่งมอบให้บริษัทจดทะเบียนที่มีความโดดเด่นด้านการดำเนินกิจกรรมนักลงทุนสัมพันธ์ ทั้งการพัฒนาศักยภาพการให้ข้อมูลธุรกิจที่มีคุณภาพ เป็นประโยชน์ และการพัฒนาประสิทธิภาพช่องทางการสื่อสารแก่นักวิเคราะห์ นักลงทุน และผู้ถือหุ้น

เอสซีจีพี โดย นายวิชาญ จิตร์ภักดี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน) ได้รับ 2 รางวัลเกียรติยศ ได้แก่ Best Innovative Company Awards จากนวัตกรรมเส้นใยนาโนเซลลูโลสเพื่ออุตสาหกรรมกระดาษบรรจุภัณฑ์ และ Best Sustainability Awards มอบให้บริษัทจดทะเบียนที่มีการดำเนินธุรกิจตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนโดดเด่น มีการกำกับดูแลกิจการที่ดี คำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียอย่างรอบด้านเพื่อให้ธุรกิจมีการเติบโตด้านเศรษฐกิจควบคู่ไปกับ การพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุล เพื่อเป็นแบบอย่างสำหรับบริษัทจดทะเบียนอื่น และส่งเสริมให้บริษัทจดทะเบียนดำเนินธุรกิจตามแนวทางความยั่งยืนอย่างแพร่หลาย

นอกจากนี้ บริษัท เอสซีจี เซรามิกส์ จำกัด (มหาชน) โดยนายกิติพจน์ สิทธิเลิศพิศาล  ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายปฏิบัติการ รับรางวัลด้านความยั่งยืน (Sustainability Excellence) ประเภท Rising Star Sustainability Awards บริษัทจดทะเบียนฯ มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดสูงกว่า 10,000 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 30,000 ล้านบาท และ บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) โดยนายวิทูร สุริยวนากุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.สยามโกลบอลเฮ้าส์ รับรางวัลด้านความยั่งยืน (Sustainability Excellence) ประเภทรางวัล Rising Star Sustainability Awards บริษัทจดทะเบียนฯ มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดสูงกว่า 30,000 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 100,000 ล้านบาท

รางวัล SET Awards เป็นรางวัลอันทรงเกียรติที่สะท้อนถึงความมุ่งมั่น การทุ่มเททั้งแรงกายและแรงใจของบุคลากร ในวงการตลาดทุนที่ร่วมกันสร้างสรรค์ผลงานที่มีคุณภาพ  สร้างการเปลี่ยนแปลงให้กับสังคม จนเป็นที่ยอมรับและเป็นต้นแบบขององค์กร ที่ประสบความสำเร็จให้แก่องค์กรอื่นๆ ซึ่งช่วยยกระดับมาตรฐานและสร้างการเติบโตของเศรษฐกิจและสังคม ให้กับประเทศได้อย่างยั่งยืนในระยะยาว”

Published on: Oct 28, 2022 

(Visited 785 times, 1 visits today)
ดาวน์โหลดข่าว