เอสซีจี ร่วมกับ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ลงนาม MOU ภายใต้หัวข้อ Pathway to NET ZERO Building

บริษัท เอสซีจี ซิเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จำกัด ร่วมกับ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โดยมีเป้าหมายร่วมกันในการขับเคลื่อนประเทศไทยมุ่งสู่สังคม NET ZERO ภายใต้หัวข้อ Pathway to NET ZERO Building เพื่อให้ความรู้และเผยแพร่ แนวทางการออกแบบอาคารที่มีการใช้พลังงานสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero Energy Building) ตลอดจนแนวทางการออกแบบ เพื่อสุขภาวะที่ดี เทคโนโลยีและนวัตกรรมประหยัดพลังงานอาคาร นวัตกรรมผลิตภัณฑ์และการก่อสร้างที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อเป็นต้นแบบความร่วมมือแห่งอนาคต ที่ระดมทรัพยากรที่เป็นประโยชน์อย่างมีนัยสำคัญ ทั้งในด้านความรู้ ทักษะ ความเชี่ยวชาญ จากภาคการศึกษา และภาคธุรกิจ ให้เกิดประโยชน์ ในวงกว้างต่อไป

นายวชิระชัย คูนำวัฒนา Head of Smart System Solution Business บริษัท เอสซีจี ซิเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จำกัด กล่าวว่า สำหรับความร่วมมือในครั้งนี้ สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนของเอสซีจี ตามแนวทาง ESG โดย เอสซีจี ซิเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง ในฐานะผู้นำด้านสินค้า บริการ รวมถึงโซลูชันด้านสินค้าวัสดุก่อสร้าง ที่ได้ให้ความสำคัญในการลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์ ในอาคารมาโดยตลอด โดยปัจจุบันสถิติการปลดปล่อยคาร์บอนจากอาคาร (building carbon emissions) นับเป็นกว่า 39% ของการปลดปล่อยคาร์บอนทั้งหมดจากทั่วโลก ความร่วมมือครั้งนี้จึงถือเป็นวาระเร่งด่วนและมีความสำคัญมากที่จะต้องพัฒนามาตรการ และวิธีในการลดการปลดปล่อยคาร์บอนดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง

ในครั้งนี้ เอสซีจี โดย SCG Building and Living Care Consulting ซึ่งเป็นบริษัทผู้เชี่ยวชาญในการให้คำปรึกษา และออกแบบอาคารเพื่อความยั่งยืนและเพื่อสุขภาวะที่ดี ซึ่งมุ่งเผยแพร่ Pathway to NET ZERO Building Guideline เพื่อนำพาสังคมมุ่งสู่ NET ZERO ในปี 2050 และ SCG Smart Building Solution ซึ่งเป็นผู้ให้บริการโซลูชันด้านพลังงานอาคาร มีความยินดีที่จะนำองค์ความรู้มาต่อยอด ร่วมกับคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เพื่อพัฒนา Pathway to net zero building guideline เผยแพร่สู่สาธารณะและผลักดันการพัฒนา NET ZERO Building ในประเทศอย่างต่อเนื่อง โดยจะมีการนำผลการศึกษาร่วมกันไปเริ่มดำเนินการในโครงการนำร่องต่าง ๆ ตามแผนต่อไป

เอสซีจี ร่วมกับ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ลงนาม MOU ภายใต้หัวข้อ Pathway to NET ZERO Building

ด้าน ผศ.อาสาฬ์ สุวรรณฤทธิ์ คณบดี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมืองมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้ให้รายละเอียดเพิ่มเติมว่า บทบาทของสถาบันการศึกษาในการมองเห็นอนาคต สร้างนวัตกรรมและเป็นส่วนหนึ่งในการผลักดันสังคมสู่ความยั่งยืน เป็นพันธกิจสำคัญของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คณะฯให้ความสำคัญกับการวิจัยและพัฒนา เพื่อสร้างทางออกในการแก้ปัญหาใหม่ๆบนความท้าทายของบริบทใหม่ ๆ ที่ยั่งยืนและส่งผลกระทบอย่างสร้างสรรค์ต่อสังคม และประเทศมาอย่างต่อเนื่อง โลกในอนาคตถูกขับเคลื่อนด้วย แรงขับ (driving force) ที่สำคัญ 3 ด้าน ได้แก่ มิติด้านสุขภาวะและคุณภาพชีวิต (well-being and quality of life) มิติด้านคุณค่าหมุนเวียนและความยั่งยืน (circular value and sustainability) และมิติด้านการผสานทางออก ในการแก้ไขปัญหาด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล (digital solution and integration) โดยเฉพาะอย่างยิ่งมิติด้านคุณค่าหมุนเวียนและความยั่งยืน ที่เป็นโจทย์ความท้าทายสำคัญของโลก ที่ต้องได้รับความร่วมมือในการร่วมกัน แก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (climate change) ซึ่งอุตสาหกรรมการก่อสร้างเป็นภาคส่วนที่มีบทบาทสำคัญในการสร้างผลกระทบที่เป็นบวกอย่างสร้างสรรค์ได้

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หนึ่งในสถาบันการศึกษาชั้นนำด้านการออกแบบ และสิ่งแวดล้อมสรรค์สร้าง (built environment) เล็งเห็นความสำคัญของบทบาทของคณะฯ ในการประสานความร่วมมือกับภาคธุรกิจ ในการร่วมขับเคลื่อนประเทศไทย สู่เป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero) ตามกรอบนโยบายที่ถูกผลักดันให้เป็น วาระเร่งด่วนระดับประเทศและระดับโลก ความร่วมมือทางวิชาการกับบริษัท เอสซีจี ซิเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จำกัด ซึ่งเป็นผู้นำระดับภูมิภาคอาเซียน ในธุรกิจสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อการก่อสร้างที่ยั่งยืน จะเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีในการร่วมผลักดันแนวนโยบายดังกล่าวสู่การลงมือปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม และเป็นตัวอย่างความร่วมมือระหว่าง สถาบันการศึกษาและภาคเอกชนในการมส่วนร่วมขับเคลื่อนประเทศสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน


เกี่ยวบริษัท SCG Building & Living Care Consulting

บริษัท เอสซีจี บิลดิ้ง แอนด์ ลีฟวิ่งแคร์คอนซัลติ้ง จำกัด  เป็นบริษัทที่นำประสบการณ์การให้บริการและคำปรึกษาแก่อาคารเพื่อได้รับการรับรองมาตรฐานระดับสากลมาแล้วกว่า 200 โครงการ และองค์ความรู้ด้านความยั่งยืนของ SCG ที่สะสมมากว่า 10 ปี โดยมีบริการตามมาตรฐานอาคารเพื่อความยั่งยืนต่างๆ เช่น LEED, TREES, fitwel, และ TRUE มาผสานกันเพื่อนำเสนอบริการใหม่ คือบริการให้คำปรึกษาด้าน NET ZERO BUILDING  เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของสังคมที่ช่วยส่งเสริมและสนับสนุนทุกภาคส่วน ให้ประสบความสำเร็จตามพันธกิจ NET ZERO MISSION ภายใต้แนวคิด Pathway to NET ZERO ่านการให้คำปรึกษาเพื่อออกแบบกรอบแนวทางดำเนินการ วิเคราะห์ องค์กร อาคารและผลิตภัณฑ์ คำนวณความคุ้มค่าและผลตอบแทน พร้อมนำเสนอ Solutions ให้เหมาะสมกับเป้าหมายและงบประมาณของแต่ละองค์กร

Published on: May 29, 2023

(Visited 312 times, 1 visits today)
ดาวน์โหลดข่าว