เอสซีจี ผู้นำด้านความยั่งยืน คว้าดัชนีระดับโลก ESG Industry Top Rated 2024

เอสซีจี ผู้นำด้านความยั่งยืนระดับโลก ได้รับการจัดอันดับจาก Morningstar Sustainalytics เป็น ESG Industry Top Rated 2024  ลำดับที่ 1 จาก 125 บริษัทในกลุ่ม Industrial Conglomerate ทั่วโลก ณ วันที่ 17 มกราคม 2567 สะท้อนถึงผลการดำเนินงานที่โดดเด่น ด้านความยั่งยืนระดับสากล ด้วยนวัตกรรม โซลูชันรักษ์โลก ด้วยกลยุทธ์ ESG 4 Plus (มุ่ง Net Zero–Go Green–Lean เหลื่อมล้ำ–ย้ำร่วมมือ โดยยึดหลักเชื่อมั่นและโปร่งใส)

เอสซีจี ตั้งเป้าหมาย ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ภายในปี 2593 เพื่อลดผลกระทบวิกฤตโลกเดือด ด้วยการเร่งพัฒนานวัตกรรม โซลูชันตอบเมกะเทรนด์โลก ให้ลูกค้าได้รับความสะดวกสบาย ปลอดภัย คุ้มค่า และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เช่น ปูนคาร์บอนต่ำ พลาสติกรักษ์โลก บรรจุภัณฑ์ย่อยสลายได้  ขณะเดียวกันยังร่วมพัฒนานวัตกรรมคาร์บอนต่ำ กับผู้เชี่ยวชาญระดับโลกในหลากหลายอุตสาหกรรม เช่น ร่วมกับบริษัท Rondo Energy พัฒนานวัตกรรมแบตเตอรี่กักเก็บความร้อนจากพลังงานสะอาด ตอบโจทย์อุตสาหกรรมคาร์บอนต่ำ ร่วมกับบริษัท CubicPV พัฒนานวัตกรรมซิลิคอนเวเฟอร์ (Silicon Wafer) และแผงโซลาร์เซลล์ประสิทธิภาพสูง และร่วมทุนกับบริษัท Denka ในอุตสาหกรรมแบตเตอรี่ยานยนต์ไฟฟ้า  นอกจากนี้ได้เพิ่มสัดส่วนพลังงานสะอาด แทนการใช้พลังงานฟอสซิล เช่น พลังงานชีวมวล (Biomass) จากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรและเชื้อเพลิงจากขยะ (Refuse Derived Fuel: RDF) ในกระบวนการผลิตปูนซีเมนต์ การใช้ลมร้อนเหลือทิ้งจากกระบวนการผลิต และพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อลดการใช้ถ่านหินและพลังงานไฟฟ้า  พร้อมทั้งมุ่งลดความเหลื่อมล้ำสังคมในมิติต่าง ๆ ทั้งการศึกษา อาชีพ และสาธารณสุข

เอสซีจี ได้ยกระดับมาตรฐานการดำเนินงาน ESG อย่างต่อเนื่อง นำมาตรฐานการรายงานผลการดำเนินงานด้านความยั่งยืน ที่ได้รับการยอมรับในระดับสากลมาใช้เป็นแนวทางในการเปิดเผยข้อมูล เช่น GRI SASB TCFD Integrated Report และเตรียมพร้อมสำหรับมาตรฐานใหม่ ที่เริ่มใช้ในต่างประเทศ เช่น International Sustainability Standards Board (ISSB) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน ลดความเสี่ยงและสร้างโอกาสทางธุรกิจ ภายใต้ระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดี

เอสซีจี ผู้นำด้านความยั่งยืน คว้าดัชนีระดับโลก ESG Industry Top Rated 2024

Morningstar Sustainalytics เป็นผู้นำระดับโลกด้านการวิจัย และจัดลำดับด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแล (ESG) ซึ่งได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางจากการประเมินเกี่ยวกับ การจัดการความเสี่ยงของบริษัทต่าง ๆ ปัจจุบันการจัดอันดับของ Morningstar Sustainalytics ครอบคลุมบริษัททั่วโลกกว่า 16,000 แห่ง ซึ่งกลุ่มนักลงทุนและผู้จัดการกองทุนชั้นนำ ใช้ผลการจัดลำดับและข้อมูลจาก Morningstar Sustainalytics เป็นส่วนหนึ่งของการวิเคราะห์ผลการดำเนินงาน และการพิจารณาตัดสินใจลงทุน

Published on: Jan 22, 2024

(Visited 1,532 times, 1 visits today)
ดาวน์โหลดข่าว