เอสซีจี รับ 5 รางวัล Thailand Corporate Excellence Awards 2020 เดินหน้าใช้หลักเศรษฐกิจหมุนเวียนขับเคลื่อนองค์กร สร้างความยั่งยืน

เอสซีจี ได้รับรางวัล “Thailand Corporate Excellence Awards 2020” จำนวน 5 รางวัล ประกอบด้วย 2 รางวัลความเป็นเลิศ ถ้วยรางวัลพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในด้าน 1.) การจัดการทรัพยากรบุคคล (Human Resource Management Excellence) ต่อเนื่องเป็นปีที่ 18 และ 2.) ด้านการบริหารทางการเงิน (Financial Management Excellence) และ 3 รางวัลดีเด่น ซึ่งเอสซีจีได้รับรางวัลในสาขา 1.) ด้านผู้นำ (Leadership Excellence) 2.) ด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Excellence) และ 3.) ด้านสินค้า การบริการ (Product / Service Excellence) โดยธุรกิจเคมิคอลส์ จากสมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย (TMA) ร่วมกับ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยมีพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีมอบรางวัลและกล่าวแสดงความยินดีแก่องค์กรที่ได้รับรางวัล

เอสซีจี รับ 5 รางวัล Thailand Corporate Excellence Awards 2020

รางวัลดังกล่าวเป็นความภาคภูมิใจของพนักงานเอสซีจีทุกคน ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความพร้อมและการวางแผนการดำเนินธุรกิจในสถานการณ์ที่มีความไม่แน่นอนสูง จนทำให้สามารถบริหารจัดการความต่อเนื่องของธุรกิจ และรักษาสถานะทางการเงินได้อย่างน่าพอใจ โดยเอสซีจียังคงมุ่งมั่นและนำแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยเฉพาะการนำหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) มาใช้ในการดำเนินธุรกิจ เพื่อสร้างความสมดุลระหว่างเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ตลอดจนมุ่งพัฒนานวัตกรรมสินค้าและบริการ พร้อมโซลูชันครบวงจร นวัตกรรมสินค้าและบริการที่มีมูลค่าเพิ่ม ด้วยการนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดและคุ้มค่าที่สุด เพื่อให้ตอบความต้องการของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วได้ทันท่วงที

ทั้งนี้ ผลรางวัลมาจากการสำรวจความคิดเห็นของผู้บริหารระดับสูงทั่วประเทศและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ โดยพิจารณาจากข้อมูลเกี่ยวกับแนวทางการบริหารองค์กรในสาขานั้น ๆ รวมถึงผลลัพธ์และความสำเร็จจากการดำเนินงาน

เอสซีจี รับ 5 รางวัล THAILAND CORPORATE EXCELLENCE AWARDS 2020

ผู้ที่สนใจติดตามข่าวสารอื่นๆ ของเอสซีจีได้ที่ https://scgnewschannel.com / Facebook: scgnewschannel / Twitter: @scgnewschannel หรือ Line@: @scgnewschannel

(Visited 1,138 times, 1 visits today)
ดาวน์โหลดข่าว