เอสซีจี ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และ 4 องค์กรพันธมิตร ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการ

เอสซีจี ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และ 4 องค์กรพันธมิตรในกลุ่มธุรกิจที่อยู่อาศัย ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการ (Excellent Center) สาขางานก่อสร้าง โครงการ Living Solution Expert ส่งเสริมและพัฒนาฝีมือของนักเรียนอาชีวะ เพิ่มโอกาสการหางานสร้างรายได้ที่มั่งคง ตอบโจทย์ตลาดแรงงานและความต้องการของผู้บริโภคในยุคปัจจุบัน

นายสุเทพ แก่งสันเทียะ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กล่าวว่า “สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เล็งเห็นความสำคัญในการพัฒนาการอาชีวศึกษา ที่มุ่งเน้นความเป็นเลิศด้านวิชาชีพ เน้นการเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง ส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษา เข้าสู่ตลาดแรงงานได้เมื่อจบการศึกษา โดยคำนึงถึงคุณภาพความเป็นเลิศทางวิชาชีพ สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน สำหรับโครงการ Living Solution Expert นี้ เป็นการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาช่างก่อสร้าง สาขางานก่อสร้าง โดยเป็นความร่วมมือจากหลายบริษัทในอุตสาหกรรมการก่อสร้าง ที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ ซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการสร้างบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ รวมถึงการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียน-การสอนที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น รวมถึงการให้ความรู้ด้านการจัดการเพื่อเป็นผู้ประกอบการ สำหรับให้ผู้เรียนนำไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพอย่างยั่งยืนต่อไป”

ด้าน นายบรรณ เกษมทรัพย์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอสซีจี ดิสทริบิวชั่น จำกัด กล่าวว่า “ปัจจุบันงานต่อเติม ซ่อมแซมบ้านหรือที่พักอาศัย มีความต้องการเพิ่มสูงขึ้น แต่การหาช่างหรือผู้รับเหมาที่มีคุณภาพ มีความรู้ความสามารถเพื่อรับงานในลักษณะนี้กลับค่อนข้างยาก เอสซีจี ดิสทริบิวชั่น ผู้ดำเนินธุรกิจร้านค้าปลีกวัสดุก่อสร้าง SCG HOME เห็นโอกาสที่จะร่วมมือกับหน่วยงานราชการ และพันธมิตรทางธุรกิจของเราในการพัฒนาผู้เรียนอาชีวะให้เติบโตเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่ที่มีฝีมือดีและมีคุณภาพ โดยนำองค์ความรู้ที่ทันสมัยของแต่ละองค์กรที่มีความเชี่ยวชาญด้านการก่อสร้างมาพัฒนาแผนการเรียน ฝึกการทำงานในสถานที่จริงอย่างเข้มข้น โดยโครงการ Living Solution Expert นี้ ครอบคลุมงานที่เกี่ยวข้องและจำเป็นสำหรับงานก่อสร้าง งานบริการซ่อมแซมระบบต่าง ๆ ภายในอาคารและบ้านพัก สอดคล้องกับแนวทางของกระทรวงศึกษาธิการในการพัฒนาทักษะเฉพาะด้านให้กับนักเรียนอย่างตรงจุด และสามารถทำงานได้ทันทีหลังจบการศึกษา”

รับสมัครโครงการ Living Solution Expert

โครงการ Living Solution Expert เป็นความร่วมมือระหว่างองค์กรพันธมิตรทั้งภาครัฐและเอกชน ได้แก่ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา บริษัท เอสซีจี ดิสทริบิวชั่น จำกัด การประปานครหลวง บริษัท นวพลาสติกอุตสาหกรรม จํากัด บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จํากัด (มหาชน) และ บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) ในการพัฒนาหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ระยะเวลาการศึกษา 2 ปี ประกอบด้วย วิชาบังคับตามหลักสูตร ปวส. วิชาความรู้พื้นฐานด้านการก่อสร้างและวิชาด้านอาชีพ รวมถึงวิชาด้านการจัดการเป็นผู้ประกอบการ โดยโครงการนี้ ได้รับการสนับสนุนทุนการศึกษาตลอดหลักสูตรจำนวน 30 ทุน จากมูลนิธิเอสซีจี ที่สนับสนุนการเรียนอาชีวศึกษามาอย่างต่อเนื่อง

โครงการ Living Solution Expert เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 ผู้สนใจเข้าร่วมโครงการสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.technicdusit.ac.th หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 02 241 0099, 081 906 3845 และสามารถติดตามข่าวสารอื่นๆ ของเอสซีจีได้ที่ https://scgnewschannel.com / Facebook: scgnewschannel / Twitter: @scgnewschannel หรือ Line@: @scgnewschannel

(Visited 693 times, 1 visits today)
ดาวน์โหลดข่าว