เอสซีจี เตรียมจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ยืนยันมาตรการเข้มข้น เพื่อความปลอดภัยในสถานการณ์ระบาดของโควิด-19

เอสซีจี ชี้แจงมาตรการในการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นบริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2563 ว่าได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดของราชการที่กำหนดมาตรการการประชุมในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) อย่างเคร่งครัด โดยขอความร่วมมือให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้แก่กรรมการอิสระของบริษัทฯ พร้อมส่งคำถามล่วงหน้าแทนการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง แต่หากผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะประสงค์จะเข้าร่วมการประชุมด้วยตนเอง ในวันจันทร์ที่ 8 มิ.ย. 2563 เวลา 9.00 น. ณ เอสซีจี สำนักงานใหญ่ บางซื่อ ขอความร่วมมือให้แจ้งความประสงค์ล่วงหน้าเนื่องจากสถานที่ประชุมอันจำกัด พร้อมผ่านขั้นตอนการตรวจคัดกรองและปฏิบัติตามมาตรการในการจัดประชุมอย่างเคร่งครัด ซึ่งอาจทำให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะได้รับความล่าช้าและไม่สะดวก อีกทั้งยังไม่สามารถพาผู้ติดตามมาร่วมการประชุมได้

ทั้งนี้ เอสซีจี ได้จัดเตรียมสถานที่สำหรับการตรวจคัดกรองและลงทะเบียนที่มีอากาศถ่ายเทสะดวก บริเวณเต็นท์ ณ ลานจอดรถด้านหน้าสำนักงานใหญ่ ตั้งแต่เวลา 7.00 น. ของวันจันทร์ที่ 8 มิ.ย. 2563 และทำความสะอาดบริเวณโดยรอบด้วยการพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อก่อนวันประชุม โดยขอความร่วมมือให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะทุกท่านปฏิบัติตามมาตรการต่าง ๆ เช่น การสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา การรักษาระยะห่างระหว่างบุคคล การล้างมือด้วยแอลกอฮอล์เจลตามจุดต่าง ๆ ที่จัดไว้ การห้ามรับประทานอาหารหรือของว่างในห้องประชุม และการนั่งประชุมในโซนที่กำหนดเท่านั้น เป็นต้น จากนั้นจะจัดให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ผ่านการตรวจคัดกรองและลงทะเบียนแล้วตามลำดับก่อน-หลัง เข้าร่วมประชุมในห้องประชุมหลักบริเวณ Grand Hall ชั้น 10 อาคารอเนกประสงค์ รองรับผู้เข้าร่วมประชุมได้ไม่เกิน 200 ท่าน และจัดพื้นที่สำรองในที่โล่งแจ้งบริเวณเต็นท์ ณ ลานจอดรถด้านหน้าสำนักงานใหญ่ รองรับได้อีกจำนวนหนึ่งเท่านั้น โดยจะจัดการประชุมให้แล้วเสร็จในเวลาที่สั้นและกระชับมากที่สุด

ทั้งนี้ ข้อปฏิบัติดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามมาตรการเพิ่มเติมตามที่ทางราชการกำหนด จึงขอให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ ติดตามรายละเอียดข้อปฏิบัติการร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ดังกล่าวได้ที่ https://scc-th.listedcompany.com/shareholder_meeting.html และสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณวันทิพย์ เธียรสุนทร หรือคุณคณพศ ผู้ภักดี สำนักงานเลขานุการบริษัท เอสซีจี หมายเลขโทรศัพท์ 02-586-3605 หรือ 02-586-6456 และทางอีเมล corporatesecretary@scg.com

มาตรการการประชุมในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)

DOWNLOAD PDF ข้อปฎิบัติการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2563

 

(Visited 1,543 times, 1 visits today)