เอสซีจี โลจิสติกส์ ร่วมกับสวนสุนันทาและ ABS ตั้งโครงการ Smart Logistics Academics Solution สร้างหลักสูตรตอบโจทย์ ตลาดงานบริการด้านโลจิสติกส์และการขนส่งสินค้า

กรุงเทพมหานคร – 8 มิถุนายน 2565 :  เอสซีจี โลจิสติกส์ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา และบริษัท แอ็บโซลูท โซลูชั่น จำกัด ลงนามบันทึกข้อตกลงความโครงการ Smart Logistics Academics Solution ซึ่งเป็นการสร้างความร่วมมือด้านการพัฒนางานบริการด้านโลจิสติกส์และการขนส่งสินค้า อันจะนำไปสู่ความเป็นเลิศทางด้านวิชาการเชิงเทคโนโลยี นวัตกรรม และพัฒนาระบบศูนย์ Logistics Command Center เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อการศึกษา รวมทั้งการแลกเปลี่ยนข้อมูลที่เกี่ยวกับการพัฒนางานโครงการงานด้านโลจิสติกส์ (Smart Logistics) และศูนย์ Logistics Command Center ตลอดจนถ่ายทอดองค์ความรู้ให้แก่นักศึกษา อาจารย์ บุคลากรของมหาวิทยาลัยในการทำงานวิจัย และโครงการพิเศษทางด้านการจัดการโลจิสติกส์ ด้านการขนส่ง ด้านการบริหารจัดการธุรกิจ ด้านสังคมศาสตร์ และด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ ยังเป็นแหล่งเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติงานจริงของบุคลากร และนักศึกษา และเพื่อเป็นแหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษา อันก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดทั้งในเชิงวิชาการและการดำเนินการของผู้ร่วมมือโครงการทุกฝ่าย

บริษัท เอสซีจี โลจิสติกส์ แมเนจเม้นท์ จำกัด โดย ดร.ชลัช วงศ์สงวน Sustainability Solution Business Director กล่าวว่า เป้าหมายหลักของความร่วมมือในครั้งนี้ คือ การมุ่งเน้นด้านการจัดการเรียนการสอนผ่านการปฏิบัติงานจริง ณ สถานประกอบการ ให้กับอาจารย์และนักศึกษาได้เกิดการพัฒนาทักษะความรู้ และความสามารถ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อให้การจัดการศึกษามีคุณภาพและสอดคล้องกับนโยบายของหลักสูตรอุดมศึกษา รวมถึงสนับสนุนด้านสถานที่ฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษา เพื่อสร้างคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์และตรงกับความต้องการของสถานประกอบการและตลาดแรงงาน

ดร.ชลัช วงศ์สงวน Sustainability Solution Business Director กล่าวว่า โครงการ Smart Logistics Academic Solution จะเกิดประโยชน์ต่อ Stakeholders ทุกฝ่ายโดยเฉพาะอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ ด้วยการพัฒนาเมล็ดพันธุ์คนโลจิสติกส์คุณภาพที่มุ่งเน้นทั้งวิชาการ เทคโนโลยี และประสบการณ์เรียนรู้จากการปฏิบัติหน้าที่จริงโดยการสนับสนุนจากผู้ประกอบการที่มีองค์ความรู้ มีมาตรฐาน มีประสบการณ์ธุรกิจ และมีจริยธรรมในการดำเนินงาน

ภายใต้แนวคิดเช่นเดียวกับ คุณอำนาจ ศรีจำเริญ กรรมการผู้จัดการ บริษัท แอ็บโซลูท โซลูชั่น จำกัด ที่พร้อมจะสนับสนุนทรัพยากร โดยการจัดการ และหรือแลกเปลี่ยนทรัพยากรที่มีอยู่ เช่น เครื่องมือ เครื่องใช้ และวัสดุอุปกรณ์เพื่อการดำเนินโครงการงานด้านโลจิสติกส์ (Smart Logistics) ทั้งยังจัดตั้งชมรมการให้บริการซอฟต์แวร์เทคโนโลยีด้านการติดตามยานพาหนะให้กับสถาบันการศึกษา เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ และพัฒนาต่อไป

MOU ระหว่างเอสซีจี โลจิสติกส์ ร่วมกับสวนสุนันทาและ ABS

รศ.ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เผยว่า ทางมหาวิทยาลัยมีความยินดีเป็นอย่างยิ่ง โดยครั้งนี้ ถือเป็นการสร้างความร่วมมือด้านการพัฒนางานบริการด้านโลจิสติกส์และการขนส่งสินค้า อันจะนำไปสู่ความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ เทคโนโลยีและนวัตกรรม รวมทั้งศูนย์ปฏิบัติการ Logistics Command Center เพื่อนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการศึกษา ทั้งยังร่วมกันพัฒนาต่อยอดความรู้อันจะนำไปสู่นวัตกรรมการให้บริการงานด้านธุรการในโครงการงานด้านโลจิสติกส์ (Smart Logistics) ซึ่งเป็นการทำงานร่วมกันของทั้งสามฝ่าย

ด้าน ดร.ฉัตรรัตน์ โหตระไวศยะ คณบดีวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กล่าวเสริมว่า ตลาดอุตสาหกรรมโลจิสติกส์และซัพพลายเชนนั้นมีความต้องการบุคลากรเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง การพัฒนาศักยภาพ ทักษะวิชาชีพ ของอาจารย์และนักศึกษาให้มีคุณภาพ รวมถึงการมีระบบการเรียนการสอนที่ตอบโจทย์สังคมในยุคดิจิทัล จึงถือเป็นสิ่งสำคัญ โครงการ Smart Logistics Academics Solution จึงเป็นอีกหนึ่งโครงการที่จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของระบบโลจิสติกส์ และยกระดับระบบการศึกษาสมัยใหม่ที่ตอบโจทย์ทั้งผู้เรียน และสถานประกอบการทั้งภาครัฐ และเอกชน

Published on: Jul 4, 2022

(Visited 497 times, 1 visits today)
ดาวน์โหลดข่าว