บีเอ็มดับเบิลยู กรุ๊ป ประเทศไทย มูลนิธิชัยพัฒนา ไมโครซอฟท์ เอสซีจี จับมือ เชิญชวนนิสิต นักศึกษาเสนอไอเดียสร้างสรรค์ร่วมสร้างสังคมยั่งยืน พร้อมโอกาสฝึกงานในองค์กรชั้นนำ ในโครงการ Choice is Yours

กรุงเทพฯ. ครั้งแรกของความร่วมมือกันระหว่างองค์กรชั้นนำระดับโลก และประเทศจากสี่องค์กร บีเอ็มดับเบิลยู กรุ๊ป ประเทศไทย มูลนิธิชัยพัฒนา ไมโครซอฟท์ ประเทศไทย และเอสซีจี เพื่อส่งเสริมและผลักดันให้นิสิต นักศึกษาไทยได้แสดงศักยภาพการออกแบบแนวคิดด้านความยั่งยืน ที่จะสร้างผลกระทบเชิงบวกแก่สิ่งแวดล้อมและสังคม ในโครงการ Choice is Yours

โครงการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อสนับสนุนการต่อยอดแนวคิดของคนรุ่นใหม่ ที่มีต่อการรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ผ่านการพัฒนาโครงการต่าง ๆ ที่นำมาใช้ได้จริงในชีวิตประจำวัน พร้อมเปิดรับทีมนิสิต นักศึกษาไม่จำกัดคณะหรือชั้นปี ซึ่งสามารถเลือกแนวคิดในการนำเสนอผลงาน ได้แก่ REduce กับบีเอ็มดับเบิลยู กรุ๊ป ประเทศไทย REuse กับมูลนิธิชัยพัฒนา REthink กับไมโครซอฟท์ ประเทศไทย และ REcycle กับเอสซีจี โดยมีผู้เชี่ยวชาญจากทั้ง 4 องค์กรร่วมเป็นผู้ให้คำปรึกษาและตัดสิน โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 29 มิถุนายน 2565 ประกาศผลผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการ 20 ทีมในวันที่ 5 สิงหาคม 2565 และประกาศรางวัลชนะเลิศในเดือนพฤศจิกายน 2565 ทั้งนี้ ทีมผู้ชนะจะได้รับโอกาสเข้าร่วมฝึกงาน กับองค์กรผู้เชี่ยวชาญในแต่ละด้าน

โครงการแข่งขันออกแบบแนวคิดด้านความยั่งยืน #CHOICEISYOURS

โครงการ Choice is Yours ยังสอดคล้องกับเป้าหมายหลัก ในการพยายามรักษาการเพิ่มขึ้น ของอุณหภูมิเฉลี่ยของโลกไม่ให้เกิน 1.5 องศาเซลเซียสตามความตกลงปารีส (Paris Agreement) และส่งเสริมแนวคิดด้านความยั่งยืนใน 4 ด้านหลัก ได้แก่

  • REduce โดย บีเอ็มดับเบิลยู กรุ๊ป ประเทศไทย แนวทางในการปรับเปลี่ยน พฤติกรรมโดยมุ่งเน้นแนวคิด “ลดเพื่อเพิ่ม” ไม่ว่าจะเป็นการลดการใช้วัสดุหรือทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง หรือการสร้างความเปลี่ยนแปลง ที่จะสามารถลดการสร้างขยะ มลพิษ และของเสียต่าง ๆ เพื่อนำไปสู่การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติให้ยั่งยืนยิ่งขึ้น
  • REuse โดย มูลนิธิชัยพัฒนา การนำทรัพยากรที่มีอยู่กลับมาใช้ใหม่ เพื่อให้เกิดความคุ้มค่าและประโยชน์สูงสุด เพื่อรักษาทรัพยากรให้คงอยู่อย่างมีประสิทธิภาพที่สุด เช่น การยืดอายุวงจรผลิตภัณฑ์ สิ่งของเครื่องใช้ต่าง ๆ ผ่านการใช้ซ้ำ หรือการนำทรัพยากรท้องถิ่นมาออกแบบและใช้งานใหม่โดยที่ยังคงคุณค่าเดิมของทรัพยากรไว้เพื่อให้เกิดความคุ้มค่าสูงสุด
  • REthink โดย ไมโครซอฟท์ การนำเทคโนโลยีมาผสมผสาน ปรับเปลี่ยน หรือสร้างสรรค์แนวคิดใหม่ ๆ ที่เสริมสร้างความยั่งยืน สร้างความรู้ความเข้าใจด้านผลกระทบที่มีต่อสิ่งแวดล้อม และขับเคลื่อนให้เกิดความเปลี่ยนแปลงได้ ไม่ว่าในระดับบุคคล องค์กร หรือสังคมในภาพรวม
  • REcycle โดย เอสซีจี การนำทรัพยากรที่ใช้งานแล้ว มาผ่านกระบวนการแปรรูป เพื่อนำกลับมาใช้งานใหม่ โดยหัวใจสำคัญของการ Recycle ที่แตกต่างจากการ Reuse คือ เป็นการจัดการของเสีย หรือวัสดุเหลือใช้ที่กำลังจะเป็นขยะ โดยนำไปผ่านกระบวนการแปรสภาพ หรือปรับปรุงคุณภาพ ให้กลับมามีคุณภาพเทียบเท่า หรือใกล้เคียงของเดิม หรือให้ได้วัตถุดิบใหม่ หรือผลิตภัณฑ์ใหม่ ที่อาจเปลี่ยนจุดประสงค์ในการใช้งาน เพื่อสร้างคุณค่าใหม่ให้แก่ทรัพยากร และสร้างการหมุนเวียนทรัพยากรอย่างยั่งยืน

โครงการนี้ยังส่งเสริมให้ผู้เข้าร่วมและบุคคลทั่วไป ตระหนักถึงระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) ที่มุ่งเน้นการออกแบบสินค้าและบริการที่ให้ความสำคัญต่อการใช้คุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติให้เกิดประโยชน์สูงสุด ด้วยการหมุนเวียนวัตถุดิบและสินค้า พร้อมลดผลกระทบเชิงลบ ต่อสิ่งแวดล้อมให้ได้มากที่สุด และการนำแนวคิดของแต่ละโครงการ ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันมากยิ่งขึ้น เพื่อสร้างผลกระทบ เชิงบวกที่ทุกคนสามารถ “เลือก” ที่จะลงมือทำเพื่อสร้างอนาคตที่ดียิ่งขึ้น

ระหว่างการเข้าร่วมโครงการ ทีมผู้เข้าแข่งขันจะได้เข้าร่วมเวิร์คช็อป พร้อมปรึกษากับผู้เชี่ยวชาญในแต่ละด้าน และทัศนศึกษายังโรงงานและสถานที่ดำเนินกิจการของบีเอ็มดับเบิลยูและพาร์ทเนอร์ โดยทีมที่ชนะการแข่งขันจะได้รับโอกาสเข้าร่วมฝึกงาน กับองค์กรผู้เชี่ยวชาญในแต่ละด้าน ประกาศนียบัตรการเข้าร่วมโครงการ และการจัดแสดงผลงานการแข่งขันแก่สื่อมวลชนและผู้สนใจในกิจกรรมต่าง ๆ อีกด้วย

มร. อเล็กซานเดอร์ บารากา ประธานและซีอีโอ บีเอ็มดับเบิลยู กรุ๊ป ประเทศไทย กล่าวว่า “บีเอ็มดับเบิลยู กรุ๊ป ประเทศไทย ยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Choice is Yours ซึ่งมีเป้าหมายส่งเสริม แนวคิดของคนรุ่นใหม่ ด้านการพัฒนาโดยคำนึงถึงความยั่งยืน สอดคล้องกับพันธกิจของบีเอ็มดับเบิลยูที่มุ่งมั่นในด้านของความยั่งยืน ภายใต้แนวคิดการกำจัดขยะ โดยไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม (zero-waste-to-landfill) และความเป็นกลางทางคาร์บอน (carbon-neutral) โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้าน ‘REduce’ หรือการลดปริมาณการใช้งาน หรือการบริโภคทรัพยากรธรรมชาติ เราเชื่อว่าการแบ่งปันความรู้และพัฒนาทักษะจากการร่วมปฏิบัติงานกับผู้เชี่ยวชาญ จะทำให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้เสริมสร้าง ประสบการณ์และองค์ความรู้แบบรอบด้าน และนำไปพัฒนาโครงการและนวัตกรรมอื่น ๆ ได้อีกมากในอนาคต”

คุณกฤษฎา อุตตโมทย์ ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารกิจการองค์กร บีเอ็มดับเบิลยู กรุ๊ป ประเทศไทย

คุณภากมล รัตตเสรี กรรมการและรองเหรัญญิก มูลนิธิชัยพัฒนา กล่าวว่า “ภัทรพัฒน์ ตราพระราชทานจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อทำการตลาดให้แก่ผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ซึ่งเริ่มจากผลผลิตภายในโครงการของมูลนิธิชัยพัฒนาไปสู่สินค้าของชุมชนและผลิตผลของเกษตรกรในแต่ละท้องถิ่น โดยพัฒนาให้มีความโดดเด่นสวยงาม มีความหลากหลาย และแสดงถึงการพัฒนาตามแนวพระราชดำริอย่างแท้จริง ไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์แปรรูป หรืองานหัตถกรรม โดยมีคุณค่าและความแตกต่างของผลิตภัณฑ์อยู่ที่เรื่องราว รวมถึงแนวทางการพัฒนา เพื่อให้ราษฎรผู้ผลิตเกิดความภาคภูมิใจและผู้ซื้อผลิตภัณฑ์เกิดความพึงพอใจ และหนึ่งในความภาคภูมิใจนั้นคือผลิตภัณฑ์จากกก ของกลุ่มเกษตรกรสมาชิกกลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลิ 105 พระราชทาน “เพื่อนช่วยเพื่อน” จังหวัดสุรินทร์ ที่ปัจจุบันได้มีการต่อยอดผลิตภัณฑ์จากเสื่อกกให้ก้าวไปอีกขั้น สู่การเป็นเฟอร์นิเจอร์ที่มีความสวยงาม เรียบหรู ซึ่งด้วยความรู้ความเชี่ยวชาญที่เราได้ช่วยสร้างคุณค่าให้แก่ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น เราหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะเห็นเยาวชนรุ่นใหม่มาร่วมแสดงความคิดสร้างสรรค์ในการแข่งขัน และสามารถนำเอาแนวคิดด้านการ REuse นี้ ไปต่อยอดและปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อทรัพยากรอื่น ๆ ที่มีอยู่ในประเทศไทย และสร้างความยั่งยืนให้ให้แก่สิ่งแวดล้อมและสังคมต่อไป”

คุณภากมล รัตตเสรี กรรมการและรองเหรัญญิก มูลนิธิชัยพัฒนา

คุณชนิกานต์ โปรณานันท์ รองกรรมการผู้จัดการ สายงานการตลาดและปฏิบัติการ บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า “เรารู้สึกตื่นเต้นไม่น้อยที่จะได้รับฟังแนวคิดด้านความยั่งยืนจากนักคิดรุ่นใหม่ และหวังว่าโครงการนี้จะเปิดประตูให้นิสิต-นักศึกษาที่เข้าแข่งขันได้เรียนรู้ถึงโอกาสมากมายในการนำเทคโนโลยีมาขับเคลื่อนความยั่งยืน พร้อมนำแรงบันดาลใจและความรู้ไปต่อยอดให้เกิดขึ้นได้จริงในอนาคต เพราะเราเชื่อว่านวัตกรรมที่ดีจะต้องมีบทบาทในการเสริมศักยภาพให้กับทุกคน ไม่ว่าจะเป็นการทำงาน คิดค้นสิ่งใหม่ๆ หรือสานต่อความยั่งยืนเพื่อโลกของเรา เช่นเดียวกับที่ไมโครซอฟท์เอง มีเป้าหมายที่จะลดการปล่อยคาร์บอนให้เป็นลบภายในปี 2573”

คุณชนิกานต์ โปรณานันท์ รองกรรมการผู้จัดการ สายงานการตลาดและปฏิบัติการ บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด

คุณยุทธนา เจียมตระการ ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่-การบริหารกลาง เอสซีจี กล่าวว่า “เอสซีจียินดีที่ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในโครงการนี้ โดยเฉพาะเรื่องการรีไซเคิล ซึ่งเป็นหลักการหนึ่งของเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) ที่เอสซีจีทำมาอย่างต่อเนื่อง ภายใต้แนวปฏิบัติ SCG Circular Way ที่มุ่งใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่ามากที่สุดในทุกกระบวนการ ตั้งแต่ออกแบบ ผลิต ใช้ ไปจนถึงปลายทาง คือ การรีไซเคิลวัสดุเหลือใช้ หรือของเสีย ให้กลับมาเป็นวัตถุดิบใหม่อีกครั้ง เป็นการหมุนเวียนใช้ทรัพยากรที่มีอยู่จำกัดให้เกิดประโยชน์สูงสุด เช่น การรีไซเคิลกล่องกระดาษที่ไม่ใช้แล้วเป็นเตียงสนามกระดาษ การนำพลาสติกใช้แล้วกลับมารีไซเคิลเป็นพลาสติกคุณภาพสูง การนำเศษวัสดุเหลือทิ้งจากการก่อสร้าง กลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ นอกจากนี้ ยังมุ่งสร้างจิตสำนึกของพนักงานเรื่องการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า คัดแยกขยะให้ถูกประเภท เพื่อนำกลับไปรีไซเคิลให้ได้มากที่สุด และขยายความร่วมมือไปยังชุมชนรอบโรงงาน วัด โรงเรียน มหาวิทยาลัย ตลาด สิ่งเหล่านี้ เป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน หรือ SD (Sustainable Development) ที่เอสซีจีทำมาอย่างต่อเนื่อง และยกระดับสู่ ESG (Environmental, Social, Governance) ด้วยแนวทาง ESG 4 Plus ได้แก่ 1. มุ่ง Net Zero ในปี 2050 2. Go Green 3. Lean เหลื่อมล้ำ 4. ย้ำร่วมมือ ภายใต้การดำเนินงานอย่างโปร่งใส เป็นธรรม เอสซีจีเชื่อมั่นว่าการทำงานร่วมกันในครั้งนี้ จะช่วยพัฒนาต่อยอดไอเดียของน้อง ๆ ให้เกิดเป็นโครงการ หรือนวัตกรรมเพื่อส่งต่อโลกที่ยั่งยืนให้กับคนรุ่นต่อไป”

คุณยุทธนา เจียมตระการ ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่-การบริหารกลาง เอสซีจี

นิสิตและนักศึกษาที่สนใจเข้าร่วมโครงการ สามารถสมัครได้ที่ https://forms.office.com/r/LyscnH6L7q พร้อมส่งวิดีโอแนะนำโครงการของตนเอง ตั้งแต่วันนี้ – 15 สิงหาคม 2565 และสามารถดูรายละเอียดเกี่ยวกับการแข่งขันได้ที่ https://www.bmw.co.th/th/discover/choice-is-yours.html  โดยจะประกาศผลทีมที่มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการด้านละ 5 ทีม รวมเป็น 20 ทีม ในวันที่ 29 สิงหาคม 2565 ทางเว็บไซต์ www.bmw.co.th  และประกาศผลรางวัลชนะเลิศในเดือนพฤศจิกายน 2565

Published on: Jun 30, 2022

(Visited 1,254 times, 8 visits today)