เอสซีจี รวมพลังปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติฯ 1.5 แสนต้น โครงการ “ปลูกด้วยรักษ์ พิทักษ์โลก” พร้อมมุ่งมั่นส่งต่อองค์ความรู้การปลูกต้นไม้ให้อยู่รอด และเติบโตยั่งยืน

เอสซีจี มุ่งสานต่อกิจกรรมปลูกต้นไม้ ภายใต้โครงการ “ปลูกด้วยรักษ์ พิทักษ์โลก” เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าหัวอยู่ รวมพลังปลูกต้นไม้ตลอดปี 2564 รวม 150,000 ต้น คิดเป็นปริมาณการดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (Carbon sink) 14,500 ตัน* พร้อมส่งต่อองค์ความรู้การปลูกต้นไม้ เพื่อให้ต้นไม้อยู่รอดและเติบโตยั่งยืน

เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว วันที่ 28 กรกฎาคม 2564 เอสซีจีได้จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ ภายใต้โครงการ “ปลูกด้วยรักษ์ พิทักษ์โลก” เพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ทุกกลุ่มธุรกิจและชุมชนรอบโรงงานของเอสซีจีจะร่วมกันปลูกต้นไม้ตลอดปี 2564 โดยมีแผนปลูกป่าบก ป่าชายเลน และหญ้าทะเล รวมทั้งสิ้น 150,000 ต้น สามารถดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์ (Carbon sink) กว่า 14,500 ตัน*

กิจกรรมปลูกต้นไม้ที่ไทยเคนเปเปอร์

เอสซีจี ตระหนักถึงคุณค่าและประโยชน์ของต้นไม้ ซึ่งเป็นตัวช่วยสำคัญในการดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ที่เป็นสาเหตุหลักทำให้เกิดภาวะโลกร้อน ต้นไม้ยังช่วยรักษาฟื้นฟูระบบนิเวศตามธรรมชาติ และคืนความสมดุลให้กับความหลากหลายทางชีวภาพ ทุกกลุ่มธุรกิจของเอสซีจีดำเนินกิจกรรมปลูกต้นไม้อย่างต่อเนื่องทุกปี พร้อมปลูกจิตสำนึกให้ทุกภาคส่วนเห็นความสำคัญ และร่วมกันอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ โดยในปี 2564 เอสซีจีได้ร่วมกับทุกภาคส่วนปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติแล้วกว่า 20 ไร่ หรือเกือบ 10,000 ต้น ซึ่งคิดเป็นการดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์ (Carbon sink) ได้กว่า 400 ตัน*

โครงการ “ปลูกด้วยรักษ์ พิทักษ์โลก” มุ่งหวังให้ทุกภาคส่วนร่วมกันลงมือปลูกต้นไม้อย่างมีความรู้ เพื่อให้ต้นไม้อยู่รอดและเติบโตยั่งยืน  และช่วยรักษาอุณหภูมิของโลก ด้วยการดูดซับก๊าซคาร์บอนไดอ๊อกไซด์จากชั้นบรรยากาศ ทุกคนสามารถช่วยโลกเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้มากขึ้นได้ ด้วยการลงมือปลูกต้นไม้ให้ได้มากที่สุด พร้อมสนับสนุนรณรงค์ส่งต่อองค์ความรู้ ตลอดจนสร้างเครือข่ายด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เพื่อร่วมมือกันพิทักษ์โลกจากวิกฤตโลกร้อน

กิจกรรมปลูกต้นไม้ที่วังศาลา

หมายเหตุ * ค่าการกักเก็บคาร์บอนของต้นไม้อ้างอิงข้อมูลจาก องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกแห่งประเทศไทย (TGO) และ Ocean science journal ; Assessing Carbon Stock and Sequestration of the Tropical Seagrass Meadows in Indonesia  คำนวณที่ระยะเวลาการเติบโตของต้นไม้ 10 ปี

Published on: Jul 25, 2021

(Visited 1,613 times, 2 visits today)
ดาวน์โหลดข่าว