เอสซีจีชวนทุกคนร่วมดูแลโลกใบนี้ กับ 4 โปรกอล์ฟหญิงระดับโลก ในภาพยนตร์โฆษณา ชุด “รักษ์ภูผามหานที”

จากแนวคิดที่ว่า เราทุกคนล้วนมี “บ้าน” ในรูปแบบของตัวเอง แต่ “บ้านหลังใหญ่ที่สุด” ของเรา ก็คือ “โลกใบนี้” และจากวิกฤติโลกร้อนที่ทวีความรุนแรงยิ่งขึ้นทุกวัน ส่งผลให้บ้านหลังใหญ่นี้กำลังทรุดโทรม แล้วเราทุกคนจะช่วยกันทำอะไรได้บ้าง?

เอสซีจี จึงได้จัดทำภาพยนตร์โฆษณา ชุด “รักษ์ภูผามหานที” ขึ้น โดยชวนนักกอล์ฟหญิงระดับโลกทั้ง 4 คน ได้แก่ เอรียา จุฑานุกาล (โปรเม) โมรียา จุฑานุกาล (โปรโม) อาฒยา ฐิติกุล (โปรจีน) และปาจรีย์ อนันต์นฤการ (โปรเมียว) ที่ต้องห่างบ้านไปแข่งขันในต่างประเทศเป็นระยะเวลานาน ๆ อยู่ตลอดเวลา ให้มาบอกเล่าความคิดถึง ‘บ้าน’ ในมุมมองของแต่ละคน ผ่านการพูดคุยกับชุมชนต้นแบบการจัดการน้ำ ตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ สู่ปลายน้ำ ในพื้นที่โครงการ “รักษ์ภูผามหานที” ของเอสซีจี

ซึ่งนอกจาก “บ้าน” ในความหมายของที่อยู่อาศัย หรือครอบครัวแล้ว ยังหมายถึงป่า ภูเขา แม่น้ำ ทะเล ที่รวมกันเป็น ‘โลกของเรา’ พร้อมชวนให้มาร่วมดูแลโลกใบนี้ในแบบที่ทุกคนทำได้ไปด้วยกัน

ติดตามชมภาพยนตร์โฆษณา ชุด “รักษ์ภูผามหานที” ได้แล้ววันนี้ ทาง YouTube – SCG Channel https://youtu.be/VfPp3pdegsk หรือ Facebook Fanpage – SCG : www.facebook.com/SCGofficialpage หรือดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการ “รักษ์ภูผามหานที” ได้ที่ http://bit.ly/3xURoRH

โครงการ “รักษ์ภูผามหานที”

โครงการ “รักษ์ภูผามหานที” ของ เอสซีจี เกิดจากความตั้งใจที่จะถ่ายทอดแนวทาง การบริหารจัดการน้ำอย่างยั่งยืนให้ชุมชนเข้าใจ และนำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม พร้อมสร้างการมีส่วนร่วมกับชุมชนเพื่อให้เกิดการพึ่งพาตนเอง สร้างชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืน โดยน้อมนำพระราชดำริการบริหารจัดการน้ำของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 มาเป็นแนวทางการดูแลจัดการน้ำให้เหมาะสมกับแต่ละพื้นที่

โครงการ “รักษ์ภูผามหานที”
โครงการ “รักษ์ภูผามหานที”

ตั้งแต่ “ต้นน้ำ” ด้วยการฟื้นฟูป่าต้นน้ำ คืนสมดุลระบบนิเวศ ด้วย “ฝายชะลอน้ำ” ช่วยแก้ปัญหาน้ำแล้ง น้ำท่วมอย่างเห็นผลจริง ทำให้ป่าที่เคยแห้งแล้งกลับฟื้นคืนความสมดุล ชุมชนมีรายได้เพิ่มขึ้น และต่อยอดด้วยการสร้าง “สระพวง” ระบบการจ่ายน้ำจากที่สูงลงสู่ที่ต่ำ ทำให้สามารถกระจายน้ำได้ทั่วถึงทั้งหมู่บ้าน ชุมชนมีน้ำเพียงพอในการทำเกษตรตลอดทั้งปี

“กลางน้ำ” แก้ปัญหาขาดแคลนน้ำด้วย “แก้มลิง” ช่วยให้ชุมชนสามารถบริหารจัดการน้ำ ทั้งการกักเก็บน้ำและกระจายน้ำอย่างเป็นระบบ ช่วยแก้ปัญหาการขาดแคลนน้ำได้เป็นอย่างดี

สู่ “ปลายน้ำ” ฟื้นฟูและอนุรักษ์ระบบนิเวศชายฝั่งทะเล ด้วยการปลูก “ป่าโกงกาง” “หญ้าทะเล” และขยายสู่โครงการ “รักษ์ทะเล” เพื่อฟื้นฟูทรัพยากรใต้ท้องทะเลด้วย “บ้านปะการัง” ที่ผลิตจากปูนคาร์บอนต่ำ ด้วยเทคโนโลยีการพิมพ์แบบ 3 มิติ CPAC 3D Printing ขึ้นรูปเป็นวัสดุฐานลงเกาะตัวอ่อนปะการัง สร้างต้นแบบนำร่องการฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเล และชายฝั่งของประเทศ ที่มีรูปแบบใกล้เคียงธรรมชาติ พร้อมนำองค์ความรู้ ความเชี่ยวชาญจากพันธมิตร คืนกลับความอุดมสมบูรณ์ให้กับระบบนิเวศ

จากความมุ่งมั่นตั้งใจในการดำเนิน โครงการ “รักษ์ภูผามหานที” มากว่า 10 ปี เอสซีจีเชื่อมั่นว่าการบริหารจัดการน้ำตลอดเส้นทางตามแนวพระราชดำริ สามารถช่วยฟื้นฟูระบบนิเวศให้อุดมสมบูรณ์ เป็นประโยชน์ต่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตร สานต่อจากชุมชนต้นน้ำ กลางน้ำ ปลายน้ำ ไปยังชุมชนอื่น ๆ เพื่อร่วมขับเคลื่อนความยั่งยืนสู่ประเทศไทย ส่งผลให้ชุมชนเกิดการพัฒนาสู่การมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น มีผลผลิตเพิ่ม มีรายได้สูงขึ้น เกิดความเข้มแข็ง และพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน

 

Published on: Feb 28, 2023

(Visited 292 times, 1 visits today)
ดาวน์โหลดข่าว