SCG International ขยายผลการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง คว้ารางวัลโรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศที่มีคุณค่าต่อสังคม ระดับ Gold Award 2023

บริษัท เอสซีจี อินเตอร์เนชั่นแนล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (SCG International) นำทีมโดยนายยงยศ ผลธนาวัฒน์ ASEAN Supply Chain Director และนางวรรธนี เตรคุพ Energy Business Division Manager คว้ารางวัลโรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ที่มีคุณค่าต่อสังคม (Eco Factory plus Social Value: Eco Factory +SV) ระดับเหรียญทอง (Gold Award) ขยายผลจากแผนพัฒนาโรงงาน อย่างต่อเนื่องจากปี 2565 โดยมีนายวีรพงษ์ เอี่ยมเจริญชัย รองอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม เป็นผู้มอบรางวัล

รางวัลโรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศที่มีคุณค่าต่อสังคม (Eco Factory plus Social Value: Eco Factory +SV) คือรางวัลที่มอบให้แก่สถานประกอบการที่ยกระดับและพัฒนาโรงงานอุตสาหกรรม สู่การเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศที่มีคุณค่าต่อสังคม รวมถึงเป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของพื้นที่ ควบคู่กับการให้ความสำคัญต่อคุณภาพชีวิตของประชาชน และสิ่งแวดล้อมในบริเวณใกล้เคียง เพื่อให้อุตสาหกรรมสามารถอยู่ร่วมกัน กับชุมชนได้อย่างยั่งยืนพร้อมทั้งพัฒนาสู่เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ

ในปีนี้บริษัท เอสซีจี อินเตอร์เนชั่นแนล คอร์ปอเรชั่น จำกัด ได้รับรางวัลในระดับเหรียญทอง (Gold Award) ซึ่งเป็นการขยายผลการดำเนินงานพัฒนาโรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศต่อเนื่องมาจากปี 2565 ที่ทางโรงงานได้รางวัลในระดับเหรียญเงิน (Silver Award) ผ่านการทำกิจกรรมที่สร้างคุณค่าแก่สังคม (Social value) เช่น การส่งเสริมสนับสนุนเศรษฐกิจชุมชน ร่วมกับโครงการสนับสนุนการพัฒนากลุ่มยุวเกษตรกรโรงเรียนวัดบ้านดาบ การสร้างการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนตามบริบทของเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ผ่านกิจกรรมส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) รวมถึงการปรับปรุงขบวนการผลิตหรือเครื่องจักรเพื่อลดการใช้พลังงานในโรงงาน ให้มีประสิทธิภาพ และขับเคลื่อนแผนโมเดลธุรกิจของพื้นที่อย่างยั่งยืน

Published on: Oct 17, 2023

(Visited 195 times, 1 visits today)