SCG International คว้ารางวัล CSR DIW CONTINUOUS 2023 ต่อเนื่อง 3 ปีซ้อน ตอกย้ำการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไปพร้อมกับชุมชนและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน

บริษัท เอสซีจี อินเตอร์เนชั่นแนล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (SCG International) นำทีมโดย นายยงยศ ผลธนาวัฒน์ ASEAN Supply Chain Director และนางวรรธนี เตรคุพ Energy Business Division Manager คว้ารางวัล CSR DIW CONTINUOUS 2023 จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม ต่อเนื่อง 3 ปีซ้อน ผ่าน 3 โครงการหลัก ได้แก่ โครงการแผนพัฒนาพื้นที่เชื่อมโยงการเกษตร และท่องเที่ยวอำเภอนครหลวง (ชุมชนวัดบันได) โครงการวิสาหกิจชุมชนผลิตภัณฑ์บ้านวัดเรือแข่ง และโครงการสนับสนุนการพัฒนา กลุ่มยุวเกษตรกรโรงเรียนวัดบ้านดาบ ตอกย้ำการดำเนินงานของโรงงานที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจคู่ชุมชนและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน โดยมีนายณัฏฐพงษ์ จุลาเกตุโพธิชัย ผอ.กองพัฒนาอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ เป็นผู้มอบรางวัล

รางวัล Corporate Social Responsibility, Department of Industrial works หรือ CSR-DIW Continuous คือ 7 มาตรฐานความรับผิดชอบและ 9 แนวทางปฏิบัติที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมกำหนดขึ้น เพื่อเป็นแนวทางการพัฒนา และยกระดับอุตสาหกรรมให้เป็นกลไกหลัก ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของพื้นที่ ควบคู่กับการให้ความสำคัญกับคุณภาพชีวิตของประชาชนและสิ่งแวดล้อม เพื่อให้อุตสาหกรรมสามารถอยู่ร่วมกัน กับชุมชนได้อย่างยั่งยืน

SCG International นำหลักการ ESG (Environmental, social, and corporate governance) เป็นคู่มือและแนวทางสำหรับ ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมให้สามารถดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม และมีมาตรฐานในการดำเนินงาน เป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยคำนึงถึงคุณภาพชีวิตของพนักงาน ชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อมให้พัฒนาและเติบโตไปพร้อมกับธุรกิจ ในปีนี้โรงงานภายใต้การดำเนินงานของ SCG International จำนวน 2 โรงงาน ผ่านโครงการ “SCG CSR In process” ส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินกิจกรรม ที่ส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนในบริเวณโดยรอบ ได้แก่

  1. โครงการแผนพัฒนาพื้นที่เชื่อมโยงการเกษตรและท่องเที่ยวอำเภอนครหลวง(ชุมชนวัดบันได)
  2. โครงการวิสาหกิจชุมชนผลิตภัณฑ์บ้านวัดเรือแข่ง
  3. โครงการสนับสนุนการพัฒนากลุ่มยุวเกษตรกรโรงเรียนวัดบ้านดาบ

SCG International ผ่านเกณฑ์การประเมินและรับรางวัล อย่างต่อเนื่องทุกปี ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการรักษามาตรฐาน ในการดำเนินธุรกิจที่ควบคู่ไปกับความตั้งใจที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนดูแลสังคมและสิ่งแวดล้อม รวมถึงยังคงมุ่งพัฒนาปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินธุรกิจตามมาตรฐานความรับผิดชอบต่อสังคม พร้อมทั้งกำหนดแนวทางการปฏิบัติตามมาตรฐาน และส่งเสริมให้ภาคอุตสาหกรรม นำไปประยุกต์ใช้ในองค์กรต่อไป

Published on: Oct 17, 2023 

(Visited 178 times, 1 visits today)