เอสซีจี เดินหน้าลดสังคมเหลื่อมล้ำ ผ่านโครงการ “พลังชุมชน” สร้างอาชีพ รายได้ให้ชุมชนยั่งยืน ตามแนวทาง ESG 4 Plus

เอสซีจี เดินหน้าลดความเหลื่อมล้ำในสังคมตามแนวทาง ESG 4 Plus  ผ่านโครงการ “พลังชุมชน” หลักสูตร Mini MBA สำหรับชุมชน สอนหลักการตลาดให้รู้จักลูกค้า แปรรูปผลิตภัณฑ์ให้โดนใจผู้บริโภค สร้างแบรนด์สินค้า  และขยายช่องทางจำหน่ายให้หลากหลายอย่างออนไลน์ ทั้งยังเปิดเวที “พลังชุมชน คนบันดาลใจ” ชู 4 ชุมชนต้นแบบ ส่งต่อแนวคิดและแรงบันดาลใจให้คนอื่นๆ ปรับใช้ต่อไป

โครงการ “พลังชุมชน” หลักสูตร Mini MBA สำหรับชุมชน สนับสนุนโดยเอสซีจี เป็นหลักสูตรอบรมวิสาหกิจชุมชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพให้ชุมชน ด้วยการให้ความรู้ คู่คุณธรรม  นำไปสู่การปรับเปลี่ยนวิธิคิด ให้พึ่งพาตนเอง โดยใช้หลักการตลาด  เช่น แปรรูปผลิตภัณฑ์ในท้องถิ่นให้มีมูลค่าเพิ่มและตรงใจผู้บริโภค มีเอกลักษณ์โดดเด่น  สร้างแบรนด์สินค้าให้จดจำได้  หาวิธีการจำหน่ายสินค้าที่หลากหลาย เช่น ขายออนไลน์ รวมถึงรู้จักวางแผนชีวิตเพื่อสร้างความยั่งยืนให้ตัวเองและคนรอบข้าง ปัจจุบันมีผู้ที่สามารถสร้างอาชีพได้แล้วกว่า 450 คน 850 ผลิตภัณฑ์  ส่งต่อการจ้างงานได้กว่า 1,800 คน และส่งต่อความรู้มากกว่า 10,200 คน เกิดเป็นเครือข่ายชุมชนเข้มแข็ง

คุณเกศรินทร์ กลิ่นฟุ้ง จ.ลำปาง

เอสซีจีได้จัดงาน “พลังชุมชน คนบันดาลใจ” โดยเชิญ 4 ชุมชนต้นแบบจากโครงการพลังชุมชนมาร่วมเสวนาเพื่อแรงบันดาลใจให้ชุมชนอื่น ๆ นำไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิต  ได้แก่ คุณเกศรินทร์ กลิ่นฟุ้ง จ.ลำปาง คุณแม่เลี้ยงเดี่ยว ที่แปรรูปขนมคุกกี้ไส้สับปะรดให้เป็นรูปไก่ซึ่งเป็นอัตลักษณ์ของจังหวัดลำปาง  พร้อมปรับมาตรฐานสินค้าให้ได้รับ อย. จนได้การรับเลือกเป็นเมนูให้ผู้นำในเวทีประชุม APEC Thailand คุณยศวัจน์ ผาติพนมรัตน์ จ.อุดรธานี  แม้จะตกงาน มีหนี้หลักล้าน แต่ก็ไม่ท้อ นำปลามาแปรรูปเป็นปลาส้ม  จำหน่ายผ่านช่องทางออนไลน์และออฟไลน์  คุณมัจฉา สุดเต้ จ.อุบลราชธานี  แม้จะตกงานจากสถานการณ์โควิด 19 แต่ก็ฮึดสู้  พัฒนาก๋วยจั๊บอุบล ซึ่งเป็นอาหารพื้นถิ่นให้มี 20 รสชาติ  ผ่านมาตรฐาน อย. จนสามารถรับจ้างผลิตให้ร้านค้าอื่นๆ  คุณอำพร วงค์ษา จ.ลำพูน  เจอวิกฤต ด้านราคาลำไยตกต่ำ จึงหันมาแปรรูปเป็นก๋วยเตี๋ยวน้ำลำไย แบรนด์ ไร่วงษ์ษา  ควบคู่ไปกับทำงานหัตกรรมงานผ้าปัก ดอกไม้ประดิษฐ์ ซึ่งพัฒนาเป็นศูนย์หัตถกรรมบ้านงานฝีมือบ้านผาหนาม จ.ลำพูน  นอกจากนี้ ยังมีชุมชนที่เข้าร่วมโครงการพลังชุมชนจาก 14 จังหวัด นำผลิตภัณฑ์ที่แปรรูปสร้างมูลค่าเพิ่มมาจำหน่ายใน “ตลาดนัดพลังชุมชน คนบันดาลใจ” ณ เอสซีจี สำนักงานใหญ่ บางซื่อ

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย ประธานคณะกรรมการกิจการสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน เยี่ยมชม “ตลาดนัดพลังชุมชน คนบันดาลใจ”
ตลาดนัดพลังชุมชน คนบันดาลใจ
ตลาดนัดพลังชุมชน คนบันดาลใจ

ผู้ที่สนใจอยากสนับสนุนสินค้าชุมชนที่มีคุณภาพดี สะอาด ปลอดภัย   สามารถอุดหนุนผ่านช้อปช่วยชุมชน” https://www.scg.com/sustainability/csr/ecatalog/

Published on: Sep 30, 2022 

(Visited 472 times, 1 visits today)
ดาวน์โหลดข่าว