Q-CON สานพลังกรมพัฒนาที่ดิน พลิกฟื้นปรับปรุงคุณภาพดินด้วยเศษวัสดุอิฐมวลเบา ยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกร

บริษัท ควอลิตี้คอนสตรัคชั่นโปรดัคส์ จำกัด (มหาชน) หรือ Q-CON ในธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง เอสซีจี ร่วมกับกรมพัฒนาที่ดิน จัดทำโครงการ “การศึกษาและวิจัยการประยุกต์ใช้วัสดุพรุน ในการปรับปรุงบำรุงดินเพื่อการเกษตร” โดยการนำเศษวัสดุอิฐมวลเบาคิวคอนเหลือใช้มาเพิ่มมูลค่า  ปรับสภาพความเป็นกรดของดิน และเพิ่มความพรุนในเนื้อดิน เพื่อปรับสภาพผืนดินแข็ง ดินเปรี้ยว ดินแน่น หรือดินขาดจุลินทรีย์ ให้กลับมาอุดมสมบูรณ์ เพาะปลูกได้เต็มประสิทธิภาพ ผลผลิตเพิ่มขึ้น ลดต้นทุนรายจ่ายในการใช้สารเคมี เพิ่มรายได้ให้กับชุมชน มุ่งสู่สังคมปลอดภัย สิ่งแวดล้อมไร้มลพิษ ยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกรอย่างมั่นคงยั่งยืน

นางสาวเบญจพร ชาครานนท์ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน เปิดเผยว่า “หนึ่งในยุทธศาสตร์สำคัญของกรมพัฒนาที่ดิน ตามแผนแม่บทยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี คือ การบริหารจัดการทรัพยากรดินอย่างสมดุลและยั่งยืน ด้วยการฟื้นฟู ปรับปรุงดิน การอนุรักษ์ดินและน้ำ เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ด้านการปรับปรุงบำรุงดินให้มีความถูกต้องตามหลักวิชาการ ส่งเสริมมาตรการปรับปรุงบำรุงดินให้เกษตรกรสามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างแพร่หลาย และเพื่อให้เกษตรกรมีพื้นที่ทำการเกษตรที่มีความอุดมสมบูรณ์ และเกิดการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน  โดยหลักการปรับปรุงบำรุงดิน คือการจัดการเพื่อทำให้ดินอยู่ในสภาพที่เหมาะสมสำหรับพืชที่ต้องการปลูก ในดินเดียวกันหากปลูกพืชต่างชนิดกัน อาจจะมีรายละเอียดของการปรับปรุงดินต่างกัน ดังนั้นจำเป็นต้องมีการตรวจสอบดินและวิเคราะห์ดิน เพื่อนำไปสู่วิธีการปรับปรุงบำรุงดินต่อไป โดยความร่วมมือในโครงการ“การศึกษาและวิจัยการประยุกต์ใช้วัสดุพรุนในการปรับปรุงบำรุงดินเพื่อการเกษตร” กรมพัฒนาที่ดินจะให้การสนับสนุนองค์ความรู้วิทยาการด้านดิน ข้อมูลดิน การวิเคราะห์ดิน โดยใช้ชุดตรวจสอบดินภาคสนามและให้คำปรึกษา แนะนำ ด้านเทคนิค แก่เกษตรกรในโครงการฯ ให้สามารถใช้เศษวัสดุพรุนในการปรับปรุงบำรุงหน้าดิน เพื่อการเกษตรที่เหมาะสมตามค่าวิเคราะห์ดิน ตลอดจนการให้ความรู้ และการฝึกอบรมแก่เกษตรกรในการใช้งานแอพลิเคชั่นของกรมพัฒนาที่ดิน  อาทิ “กดดูรู้ดิน” “ LDD On FARM”  “น้องดินดี”  เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการนำไปใช้ทางเกษตรกรรม”

ภาพกระบวนการผลิตในโรงงาน Q-CON

นายณรงค์เวทย์ วจนพานิช กรรมการผู้จัดการ บริษัท ควอลิตี้คอนสตรัคชั่นโปรดัคส์ จำกัด (มหาชน) หรือ Q-CON กล่าวว่า ด้วยขั้นตอนการผลิตอิฐมวลเบาคิวคอนจะเลือกใช้แต่วัตถุดิบธรรมชาติคุณภาพสูง เช่น ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ประเภท 1 ปูนขาว ทรายและน้ำ เป็นต้น นำมาผ่านกระบวนการผลิตในระบบอบไอน้ำภายใต้ความดันสูง ทำให้มีคุณสมบัติในการช่วยเป็นฉนวนกันความร้อน ประหยัดพลังงาน มีความแข็งแรง และกันเสียงได้เป็นอย่างดี ขณะเดียวกันรูปลักษณ์ภายในของอิฐมวลเบาคิวคอน จะมีฟองอากาศ เป็นรูพรุนเล็ก ๆ กระจายอยู่ในเนื้อวัสดุอย่างทั่วถึงสม่ำเสมอ ทำให้มีน้ำหนักเบากว่าอิฐชนิดอื่นๆ ทั้งยังมีผลวิจัยเดิมที่ทางคิวคอน เคยดำเนินการร่วมกับหน่วยงานภายนอก จึงเหมาะสมที่จะนำมาพัฒนาเป็น วัสดุที่ช่วยปรับปรุงบำรุงดิน ปรับสมดุลและเพิ่มอากาศ แก้ปัญหาหน้าดินแก่เกษตรกรได้ ด้วยเหตุนี้ บริษัทฯ จึงจับมือร่วมกับกรมพัฒนาที่ดิน จัดทำโครงการ “การศึกษาและวิจัยประยุกต์ใช้วัสดุพรุนในการปรับปรุงบำรุงหน้าดิน” โดยวัสดุหลักที่จะนำมาใช้ คือ เศษวัสดุอิฐมวลเบา Q-CON ซึ่งมีคุณสมบัติเป็นวัสดุพรุน ช่วยแก้ปัญหาดินเปรี้ยวให้เป็นกลางได้และเพิ่มความสมบูรณ์ให้กับดิน

โครงการ “การศึกษาและวิจัยประยุกต์ใช้วัสดุพรุน ในการปรับปรุงบำรุงหน้าดิน” นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการปรับปรุงบำรุงดิน ให้เกิดความอุดมสมบูรณ์เหมาะสมทางการเกษตร สามารถทำการเกษตรให้มีประสิทธิภาพ รวมถึงพัฒนาเกษตรกรให้มีความรู้ความเข้าใจ ด้านการปรับปรุงบำรุงดินอย่างถูกต้อง และนำความรู้ไปปรับใช้ในที่ดินของตนเอง ตลอดจนการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้เกษตรกรมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

ภาพตัวอย่างสารปรับปรุงดินด้วยเศษวัสดุอิฐมวลเบา

Q-CON ในธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง เอสซีจี มุ่งมั่นดำเนินธุรกิจตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน และ ESG 4 Plus  ของเอสซีจี “มุ่ง Net Zero – Go Green – Lean เหลื่อมล้ำ – ย้ำร่วมมือ ภายใต้ความเชื่อมั่น โปร่งใส” เพื่อเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยให้ธุรกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม เติบโตและอยู่ร่วมกันได้อย่างยั่งยืน

Published on: Sep 30, 2022

(Visited 219 times, 1 visits today)
ดาวน์โหลดข่าว