เปิดเส้นทางสู่การบริหารงานอย่างยั่งยืน SCGC กับการขับเคลื่อนธุรกิจด้วยบรรษัทภิบาล

การที่บริษัทหนึ่งจะเติบโตอย่างต่อเนื่องมาตลอดระยะเวลา 40 ปี ปัจจัยสำคัญย่อมมาจากประสิทธิภาพในการบริหารงาน เพื่อสร้างธุรกิจให้แข็งแกร่ง พร้อมรับกับความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นอยู่เสมอ โดยเฉพาะการดำเนินธุรกิจตามหลักบรรษัทภิบาล ถือเป็นแนวทางที่ช่วยวางรากฐานให้บริษัทยืนหยัดได้อย่างมั่นคง

4 ทศวรรษแห่งความยั่งยืนของ SCGC

“ตั้งมั่นในความเป็นธรรม มุ่งมั่นในความเป็นเลิศ เชื่อมั่นในคุณค่าของคน และถือมั่นในความรับผิดชอบต่อสังคม” รากฐานอุดมการณ์ในการดำเนินธุรกิจ 4 ประการของกลุ่มบริษัทในเครือเอสซีจี คือพื้นฐานสำคัญที่บริษัทเอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด (มหาชน) หรือ SCGC ยึดถือในการดำเนินธุรกิจมาตลอดระยะเวลา 40 ปี ที่ผ่านมา SCGC มุ่งสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนในระดับภูมิภาคอาเซียน และดูแลทุกพื้นที่ที่เข้าไปดำเนินธุรกิจ เพื่อมอบคุณค่าให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกระดับ ทั้งลูกค้า คู่ค้า พนักงาน และชุมชน ด้วยการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล มีมาตรฐานด้านความปลอดภัย และพร้อมส่งมอบสินค้าและบริการที่มีคุณภาพ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้คน ควบคู่ไปกับการดูแลสิ่งแวดล้อม และการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด

SCGC ได้กำหนดกลยุทธ์การดำเนินงานขององค์กรโดยมุ่งเน้นด้านบรรษัทภิบาลและสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development) โดยให้ความสำคัญกับเรื่องสุขภาพ ความปลอดภัย เศรษฐกิจหมุนเวียน พลังงาน การเปลี่ยนเเปลงสภาพภูมิอากาศ และการอนุรักษ์น้ำตลอดห่วงโซ่คุณค่า ขณะเดียวกันก็มีการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้องค์กรเติบโตเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนประเทศ

สร้างจรรยาบรรณ ปลูกฝัง DNA ให้พนักงาน

SCGC ให้ความสำคัญเรื่องการสร้างค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กรที่ยึดมั่นจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ เรายึดหลักปฏิบัติตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ของแต่ละประเทศอย่างเคร่งครัด รวมทั้งมีการจัดทำ “จรรยาบรรณ เอสซีจี เคมิคอลส์” ขึ้นเป็นลายลักษณ์อักษร ภายใต้หลักการการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้กรรมการบริษัท ฝ่ายจัดการ และพนักงานทุกระดับในองค์กร ใช้เป็นคู่มือประกอบการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ซึ่งพนักงานของ SCGC ทุกคนมีหน้าที่ต้องเรียนรู้และทำความเข้าใจหลักการและแนวปฏิบัติ ตลอดจนใช้ดุลยพินิจในการปฏิบัติงานตามแนวทางที่กำหนดไว้อย่างจริงจัง

เพื่อให้การปฏิบัติตามจรรยาบรรณเห็นผลเป็นรูปธรรม SCGC ได้ใช้แบบทดสอบจริยธรรม เพื่อประเมินความรู้ความเข้าใจด้านจริยธรรมให้แก่พนักงานทุกระดับเป็นประจำทุกปี ผ่านแบบทดสอบ “Ethics e-Testing และ e-Policy e-Testing” โดยกำหนดให้พนักงานทุกคนต้องทำแบบทดสอบให้ผ่านโดยถูกต้อง 100% และนำผลการตอบแบบทดสอบมาวิเคราะห์เพื่อสื่อสารให้พนักงานเกิดความเข้าใจมากขึ้น มีระบบให้คำปรึกษาด้านจรรยาบรรณแก่พนักงาน เรียกว่า GRC Helpline และยังบรรจุเรื่องจรรยาบรรณในหลักสูตรอบรมพนักงานใหม่ รวมทั้งจัดทำ “จรรยาบรรณคู่ธุรกิจ” เพื่อให้คู่ธุรกิจใช้เป็นมาตรฐานร่วมกัน

อีกเรื่องที่สำคัญอย่างยิ่งในการดำเนินตามหลักธรรมาภิบาลก็คือ การต่อต้านการคอร์รัปชัน ในคู่มือจรรยาบรรณ SCGC (SCGC Code of Conduct) ก็ได้กำหนดนโยบายเกี่ยวกับการคอร์รัปชันไว้อย่างชัดเจน และสื่อสารไปยังพนักงานอย่างต่อเนื่องจนเกิดเป็นวัฒนธรรมองค์กร มีการวิเคราะห์ข้อบ่งชี้และประเมินความเสี่ยงการเกิดคอร์รัปชัน โดยจัดทำโปรแกรม Control Self-Assessment สำหรับประเมินระบบควบคุมภายในและความเสี่ยงที่อาจจะเกิดคอร์รัปชัน ในกรณีที่มีความเสี่ยง ก็มีการกำหนดวิธีการลดความเสี่ยงและการควบคุม (Risk Mitigation and Control) ให้พนักงานใช้เป็นแนวทางปฏิบัติเพื่อป้องกันการคอร์รัปชัน ทั้งนี้ หากเกิดเหตุการกระทำผิด ก็มีช่องทางเฉพาะในการแจ้งเบาะแส ที่เปิดรับข้อมูลและมีนโยบายคุ้มครองและให้ความเป็นธรรมกับผู้แจ้งเบาะแสด้วย เป็นการเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียสามารถแจ้งข้อมูลความผิดปกติในการปฏิบัติงาน ตลอดจนมีการกำหนดแนวทางการตรวจสอบข้อร้องเรียนอย่างโปร่งใส

จากหลักการดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียตามหลักธรรมาภิบาล ทำให้ SCGC สามารถสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย และมีผลการดำเนินงานที่เติบโตต่อเนื่อง ซึ่งเป็นผลมาจากการดำเนินธุรกิจที่โปร่งใสช่วยลดความเสี่ยงที่อาจกระทบกับธุรกิจ สร้างความแข็งแกร่งให้องค์กรมีศักยภาพในการปรับตัวท่ามกลางสถานการณ์ที่ไม่แน่นอน รวมถึงเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันกับคู่แข่งในตลาดอย่างเป็นธรรม

อ่านข้อมูลเพิ่มเติม www.scgchemicals.com

Published on: Feb 8, 2023 

(Visited 270 times, 1 visits today)