“ความรัก 101” วิชาความรักฉบับ SCG ที่ทุกคนสอบผ่านได้ เพียงเริ่มต้นด้วย “ความเข้าใจ”

ความรัก 101

ใครๆ ก็อยากได้ “ความรัก…ที่ยั่งยืน” แต่จะทำอย่างไรละถึงจะได้มา ?

จะเห็นได้ว่า “ความรัก” ไม่ใช่ถ้อยคำเพียงแค่ “รัก” เพียงอย่างเดียว แต่ต้องเป็นการลงมือทำ ผสานกับ “ความเข้าใจ” จึงจะทำให้ความรักเกิดเป็น “ความรักที่แท้จริง”

เพราะถ้าเรา “ไม่มีความเข้าใจ” ความรักก็อาจมีปัญหาตามมา

เท่ากับว่า “ความรักที่แท้จริง คือ ความเข้าใจ และความเข้าใจ คือเครื่องมือที่มาช่วยดูแลความสัมพันธ์” ประโยคนี้ สะท้อนแนวคิดการอนุรักษ์น้ำของเอสซีจี ที่มีหัวใจหลัก คือ  การดูแลจัดการน้ำอย่างเข้าใจเพื่อให้เหมาะสมกับแต่ละพื้นที่ ตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ สู่ปลายน้ำ โดยผ่านกระบวนการสร้างการมีส่วนร่วมกับคนในชุมชน ให้ชุมชนนำไปพัฒนาต่อ จนเกิดความเข้มแข็งสามารถพึ่งพาตนเองได้

“ ความรัก101 ” รักอย่างเข้าใจ สู่ การจัดการน้ำที่ยั่งยืน

เพื่อให้ทุกคนเห็นภาพที่ชัดขึ้นว่าพลังของ “ความรักอย่างเข้าใจกัน” นั้นยิ่งใหญ่แค่ไหน เอสซีจี จึงได้ขมวดไอเดียและถ่ายทอดเรื่องราว ด้วยนำแนวคิดของความรักอย่างเข้าใจมาพัฒนาเป็นภาพยนตร์โฆษณาสร้างแรงบันดาลใจ เรื่อง “ความรัก 101” โดยนำเสนอผ่านมุมมองของ “โอม” ชายหนุ่มที่เพึ่งผ่านการอกหัก แล้วเลือกออกเดินทางเข้าป่าเพื่อหลีกหนีความเป็นจริง

แต่เมื่อโอมได้พบกับผู้คนในชุมชนและเข้าร่วมกิจกรรมรักษ์น้ำในพื้นที่ตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำ ธรรมชาติที่ยิ่งใหญ่กลับได้ให้บทเรียนความรักที่เคยมองข้ามไป ไม่ว่าจะเป็นการเปิดใจทำสิ่งใหม่ๆ โดยลองไปร่วมสร้างฝายชะลอน้ำร่วมกับชาวบ้าน เรียนรู้เรื่องความเสียสละจากการสร้างสระพวงในพื้นที่ต้นน้ำ ซึ่งเป็นสระกักเก็บน้ำที่ชาวบ้านเสียสละพื้นที่ส่วนตัวเพื่อสร้างขึ้นมา

เรียนรู้การพูดคุยทำความเข้าใจกันจากการได้เห็นชุมชนในพื้นที่กลางน้ำประชุม พูดคุยวางแผนขุดแก้มลิง และที่พื้นที่ปลายน้ำ โอมได้ช่วยสร้างบ้านปลาให้แก่ชาวประมงชายฝั่ง เพื่อให้ทะเลชายฝั่งกลับมาอุดมสมบูรณ์

เพื่อให้เห็นภาพ คลิกเบาๆ เพื่อชมเรื่องราวจากคลิปด้านล่างกัน

เมื่อได้ดูจนจบจะเห็นได้ว่า ทั้งหมดนี้ ก่อเกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นในตัวโอม เขามองความรักอย่างเข้าใจมากยิ่งขึ้น และพร้อมที่จะสร้างความรักครั้งใหม่ที่เชื่อจะเป็นความสัมพันธ์ที่ยั่งยืน

“ รักษ์น้ำ…จากภูผา สู่มหานที ” ความรักที่ทำด้วยความเข้าใจ

จะเห็นได้ว่า “ความรัก 101” เปรียบเสมือนบทเรียนความรักแบบฉบับเอสซีจีที่ทุกคนสามารถสอบผ่านได้ เพียงแค่เริ่มต้นด้วยความเข้าใจความรักที่แท้จริง เช่นเดียวกับการอนุรักษ์น้ำที่ไม่ว่าใครก็มีส่วนร่วมได้ในแบบของตัวเอง เหมือนที่โอมได้ทิ้งท้ายไว้ว่า น้ำมีอยู่ทุกที่เหมือนความรักที่มีอยู่รอบตัว คุณเองก็ให้ความรักกับน้ำได้ในแบบของคุณ และเอสซีจีจะเดินหน้าดูแลรักษาน้ำร่วมกับชุมชน ในโครงการ “รักษ์น้ำ…จากภูผา สู่มหานที” เพื่อให้ความสุขและความอุดมสมบูรณ์อยู่กับประเทศไทยทั้งในวันนี้และอนาคต

“จากภูผา สู่มหานที” เป็นแนวทางการดูแลจัดการน้ำตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เพื่อบริหารจัดการน้ำให้เหมาะสมกับแต่ละพื้นที่ผ่านกระบวนการสร้างการมีส่วนร่วมกับคนในชุมชน และคนรุ่นใหม่ให้ดูแล อนุรักษ์น้ำในพื้นที่ตนเองอย่างเข้าใจแท้จริง ส่งเสริมให้ทุกคนมีความเป็นเจ้าของร่วมกัน โดยสร้างฝายชะลอน้ำในพื้นที่ป่าต้นน้ำ คืนสมดุลสู่ระบบนิเวศ แก้ปัญหาน้ำแล้งน้ำท่วมอย่างเห็นผลจริง และส่งต่อน้ำไปสู่สระพวงเชิงเขา หรือกระจายน้ำในพื้นที่ราบกลางน้ำอย่างเป็นระบบผ่านระบบแก้มลิง เพื่อให้เกษตรกรนำน้ำไปใช้ทำการเกษตรอย่างเกิดประโยชน์สูงสุด พร้อมทั้งฟื้นฟูและอนุรักษ์ระบบนิเวศชายฝั่งทะเลปลายน้ำ ด้วยการสร้างบ้านปลา เพิ่มที่อยู่อาศัยและเป็นแหล่งอนุบาลสัตว์ทะเลขนาดเล็ก คืนความสมบูรณ์สู่ท้องทะเลไทย

รักน้ำอย่างยั่งยืนต้องรักษ์น้ำจาก “ภูผา สู่มหานที” ไม่ว่าใครก็มีส่วนร่วมได้ในแบบของตัวเอง

(Visited 501 times, 1 visits today)