HOW TO อยู่รอด : EP1 หาโอกาสให้เจอ เติบโตแน่นอน

การทำธุรกิจในยุคแห่งการเปลี่ยนแปลงเต็มไปด้วยความท้าทาย จะทำอย่างไรให้ธุรกิจสามารถอยู่รอดและเติบโตได้อย่างยั่งยืน ? “How To อยู่รอด” จึงได้รวบรวมบทเรียนการปรับตัว การหาโอกาสใหม่ ๆ เพื่อให้ธุรกิจอยู่รอดและเติบโต โดยเล่าผ่านประสบการณ์จริงของผู้ประกอบการ

เพื่อเป็นแนวทางและแรงบันดาลใจให้ทุกคน รวมถึงธุรกิจต่าง ๆ นำไปปรับใช้

(Visited 330 times, 1 visits today)