มูลนิธิเอสซีจี มอบเครื่อง CT Scan วินิจฉัยโควิด-19 ให้โรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์ มูลค่า 14 ล้านบาท

มูลนิธิเอสซีจี โดยคุณรุ่งโรจน์ รังสิโยภาส ประธานกรรมการมูลนิธิเอสซีจี พร้อมด้วยคุณเชาวลิต เอกบุตร กรรมการบริหารมูลนิธิเอสซีจี คุณสุวิมล จิวาลักษณ์ กรรมการและผู้จัดการมูลนิธิเอสซีจี และดร.สุรชา อุดมศักดิ์ ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ธุรกิจเคมิคอลส์ เอสซีจี ดูแลงานเทคโนโลยีและนวัตกรรม เอสซีจี ร่วมส่งมอบเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ (CT Scan) มูลค่าเครื่อง รวมการปรับปรุงห้องสำหรับใช้งาน เป็นงบประมาณ 14 ล้านบาท ให้แก่โรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์ โดยนวัตกรรมนี้ได้รับคำแนะนำจาก Chinese Academy of Sciences สามารถแสดงผลการตรวจที่คมชัดด้วยภาพความละเอียดสูง ที่มาพร้อมซอฟต์แวร์ที่พัฒนาเพื่อช่วยให้การวินิจฉัยอาการของผู้ป่วยโควิด-19 แม่นยำและรวดเร็ว รองรับการคัดกรองได้มากถึง 300 คน ต่อวัน อีกทั้งยังสามารถนำไปใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ เพื่อวินิจฉัยโรคอื่น ๆ ได้อีกด้วย โดยมี รศ. นพ. ธันย์ สุภัทรพันธุ์ รักษาการแทนรองอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วย ศ.นพ. ปิยะมิตร ศรีธรา คณบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดล เป็นผู้แทนรับมอบ

นอกจากนี้ มูลนิธิเอสซีจียังได้ส่งมอบนวัตกรรมป้องกันโควิด-19 อื่น ๆ ให้กับสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ อาทิ ห้องแยกป้องกันเชื้อความดันลบแบบเคลื่อนที่ (Negative Pressure Isolation Room) และแคปซูลเคลื่อนย้ายผู้ป่วยความดันลบขนาดเล็กสำหรับเข้าเครื่อง CT Scan (Small Patient Isolation Capsule for CT Scan) เพื่อปกป้องบุคลากรทางการแพทย์ให้ปลอดภัยจากการติดเชื้อไวรัสโควิด-19

บุคคลในภาพ (เรียงจากซ้ายไปขวา)

 • อาจารย์ นายแพทย์วราวุฒิ สุขเกษม
  อาจารย์ภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
 • รองศาสตราจารย์ นายแพทย์สิทธิ์ พงษ์กิจการุณ
  หัวหน้าภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
 • นางสาวสุวิมล จิวาลักษณ์
  กรรมการและผู้จัดการมูลนิธิเอสซีจี
 • ศาสตราจารย์ แพทย์หญิงศิรินธรา สิงหรา ณ อยุธยา
  รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
 • นายสุรชา อุดมศักดิ์
  ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ธุรกิจเคมิคอลส์ เอสซีจี ดูแลงานเทคโนโลยีและนวัตกรรม
 • นายเชาวลิต เอกบุตร
  กรรมการบริหารมูลนิธิเอสซีจี
 • Mr. Huang Wei
  Counsellor for Science & Technology, Chinese Embassy
 • ศาสตราจารย์ นายแพทย์ธันย์ สุภัทรพันธุ์
  รักษาการแทนรองอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
 • นายรุ่งโรจน์ รังสิโยภาส
  ประธานกรรมการมูลนิธิเอสซีจี
 • ศ.นพ.ปิยะมิตร ศรีธรา
  คณบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดล
 • ศ.คลินิก นพ.พรชัย มูลพฤกษ์
  รองคณบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
 • ศ.คลินิก นพ.พรชัย มูลพฤกษ์
  รองคณบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
 • อาจารย์ นายแพทย์ไพโรจน์ บุญคงชื่น
  ผู้อานวยการโรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์
 • รองศาสตราจารย์ นายแพทย์วิชาญ โชคธนะศิริ
  ผู้อานวยการสถาบันการแพทย์ จักรีนฤบดินทร์
มูลนิธิเอสซีจี มอบเครื่อง CT Scan วินิจฉัยโควิด-19
(Visited 1,056 times, 1 visits today)