เอสซีจี รับรางวัลตราสารหนี้ยอดเยี่ยมปี 2560 สาขา Distinguished Issuer Award

เมื่อเร็วๆ นี้ นายยุทธนา เจียมตระการ (ที่ 3 จากซ้าย) ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ – บริหารกลาง เอสซีจี เป็นผู้แทนบริษัทฯ เข้ารับมอบรางวัล Distinguished Issuer Award จากดร.วิษณุ เครืองาม (ที่ 3 จากขวา) รองนายกรัฐมนตรี ในงานมอบรางวัลตราสารหนี้ยอดเยี่ยมประจำปี 2560 (Best Bond Awards 2017) โดยรางวัลดังกล่าวมอบให้แก่ผู้ออกหุ้นกู้ภาคเอกชนที่มีความโดดเด่นในการระดมทุนผ่านตลาดตราสารหนี้ที่สอดคล้องต่อความต้องการของบริษัทและนักลงทุนในจังหวะเวลาที่เหมาะสม ภายใต้การดำเนินงานตามหลักบรรษัทภิบาลด้านการกำกับกิจการที่ดี (Good Governance) ทั้งนี้ เอสซีจีเป็นบริษัทเอกชนรายแรกๆ ที่มีการระดมทุนจากตลาดหุ้นกู้ โดยยึดหลักปฏิบัติด้านการดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใสและการดูแลผู้ถือหุ้นกู้เสมือนเป็นลูกค้าของบริษัทฯ เน้นการพิจารณาการลงทุนอย่างรอบคอบ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุน และการนำเงินที่ได้จากการระดมทุนไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการดำเนินธุรกิจควบคู่กับการให้ผลตอบแทนที่เหมาะสมต่อลูกค้าหุ้นกู้อย่างสม่ำเสมอตลอดระยะเวลากว่า 18 ปีที่ผ่านมา ยิ่งไปกว่านั้น เอสซีจี ยังให้ความสำคัญกับการทำกิจกรรมและสิทธิประโยชน์หลากหลายรูปแบบที่มีส่วนช่วยรักษาความสัมพันธ์อันดีนั้นไว้ เพื่อให้ธุรกิจและลูกค้าหุ้นกู้สามารถเติบโตร่วมกันได้อย่างยั่งยืนในระยะยาว

(Visited 257 times, 1 visits today)