มูลนิธิเอสซีจีร่วมกับภาคีเครือข่ายส่งมอบ “เรือนสุขใจ” อาคารพักคอยญาติ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช

มูลนิธิเอสซีจีร่วมกับมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช กลุ่มวิจัยสิ่งแวดล้อมสรรค์สร้างเพื่อสุขภาวะ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง เอสซีจี โดยหน่วยงาน Cement and Construction Solution (CCS) จัดทำ “โครงการเฉลิมราชย์ราชา จิตอาสาพัฒนาโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชทั่วไทย” เพื่อปรับปรุงพื้นที่ให้บริการและภูมิทัศน์ให้เป็นอาคารพักคอยญาติที่เอื้อต่อการใช้ชีวิตอย่างมีสุขภาวะที่ดีของผู้ป่วย ญาติ หมอ พยาบาล ตลอดจนประชาชนทุกคนที่เข้ามาในโรงพยาบาลฯ พร้อมส่งมอบอาคารพักคอยญาติ “เรือนสุขใจ” ให้แก่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช บ้านดุง จ.อุดรธานี และอาคารพักคอยญาติอีก 3 แห่งให้แก่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช ณ จ.ขอนแก่น จ.พิษณุโลก และจ.สุราษฎร์ธานี และจะทยอยส่งมอบให้ครบ 21 แห่งทั่วทุกภูมิภาคภายในปี 2563

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ. เกษม วัฒนชัย องคมนตรี ในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช กล่าวว่า “พระราโชบายพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวเกี่ยวกับโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช รับสั่งว่า พวกเราที่ทำงานในโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช ขอให้ระลึกเสมอว่า โรงพยาบาลแห่งนี้เกิดจากเจตนาอันปรารถนาดีของประชาชนทั่วประเทศที่เขาอยากเห็นโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชให้บริการกับประชาชนในถิ่นทุรกันดาร ถึงแม้ว่าโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชจะมุ่งไปที่การรักษาคนจนเป็นส่วนใหญ่ แต่เราก็ให้สิ่งที่ดีที่สุดกับคนจน เจ้าหน้าที่ทุกคนต่างก็สำนึกถึงการพัฒนาคุณภาพของการให้บริการอย่างมีคุณภาพ สิ่งหนึ่งที่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชพยายามทำก็คือ อยากให้โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเป็นโรงพยาบาลแห่งความสุข ความสุขทั้งหมอและพยาบาลด้วย ความสุขทั้งหมอและคนไข้ด้วย เพราะฉะนั้นถ้ามูลนิธิเอสซีจีสามารถเข้าไปเพิ่มความสุขตรงนี้ได้ก็จะเป็นประโยชน์อย่างมหาศาล”

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม กล่าวแสดงความยินดีในโอกาสเปิดอาคาร เรือนสุขใจ อาคารพักคอยญาติผู้ป่วย เพื่อประชาชนจังหวัดอุดรธานี
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม กล่าวแสดงความยินดีในโอกาสเปิดอาคาร เรือนสุขใจ อาคารพักคอยญาติผู้ป่วย เพื่อประชาชนจังหวัดอุดรธานี

ด้านนายรุ่งโรจน์ รังสิโยภาส ประธานกรรมการมูลนิธิเอสซีจี กล่าวถึงการดำเนินการโครงการฯ นี้ว่า “ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องล้วนมุ่งหวังและตั้งใจที่จะปรับปรุงพื้นที่ในบริเวณโรงพยาบาลฯ ให้เป็นมากกว่าพื้นที่รักษาความป่วยไข้ทางกาย แต่ให้เป็นพื้นที่สร้างความสุข เพื่อช่วยฟื้นฟูจิตใจให้กับทุกคน สำหรับอาคารพักคอยญาติ “เรือนสุขใจ” โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชบ้านดุง จ.อุดรธานี นี้ ได้เริ่มจากทีมวิจัยฯ ลงพื้นที่เพื่อเก็บข้อมูลจากบุคลากรและผู้รับบริการของโรงพยาบาลถึงความต้องการในการปรับปรุงโรงพยาบาล ทำ Workshop สอบถามความต้องการที่จะพัฒนาสิ่งแวดล้อมภายในโรงพยาบาล สำรวจพื้นที่สภาพแวดล้อมโรงพยาบาล แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและความต้องการของผู้ใช้งาน สังเกตการณ์การใช้งานของผู้มารับบริการและผู้ให้บริการ จนทำให้เกิดการทำงานออกแบบด้วยการมีส่วนร่วม (Participatory Design)  และหน่วยงาน CCS ได้เริ่มก่อสร้าง โดยนำเทคโนโลยี Building Information Modeling (BIM) มาใช้ในการก่อสร้าง ทำให้สามารถวางแผนการก่อสร้าง และตรวจสอบความผิดพลาดผ่านโมเดลก่อนการลงมือก่อสร้างอาคารจริง เพื่อลดเวลา และค่าใช้จ่ายในการก่อสร้าง ตามแนวทางเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) นอกจากนี้ยังได้รับการสนับสนุนจากผู้แทนจำหน่ายเอสซีจีในพื้นที่มาร่วมบริจาควัสดุก่อสร้างอีกด้วย

นายรุ่งโรจน์ รังสิโยภาส ร่วมปลูกต้นรวงผึ้ง ต้นไม้ประจำพระองค์พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ บริเวณด้านหน้าอาคารเรือนสุขใจ
นายรุ่งโรจน์ รังสิโยภาส ร่วมปลูกต้นรวงผึ้ง ต้นไม้ประจำพระองค์พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ บริเวณด้านหน้าอาคารเรือนสุขใจ

ปัจจุบัน มีโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชจำนวน 21 แห่ง กระจายตัวอยู่ในทั่วทุกภูมิภาค เพื่อให้บริการด้านสุขภาพแก่ประชาชนในพื้นที่ห่างไกล โดยในปี พ.ศ.2562 มูลนิธิเอสซีจี ร่วมกับภาคีเครือข่ายภาคส่วนต่างๆ  เครือข่ายจิตอาสา และมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช ดำเนินโครงการฯ ในพื้นที่นำร่อง 4 แห่ง ได้แก่ อาคาร “เรือนสุขใจ” โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชบ้านดุง จ.อุดรธานี อาคาร “เฮือนสุขใจ” โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน จ.ขอนแก่น อาคาร “ชานสุขใจ” โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย จ.พิษณุโลก และอาคาร “ลานสุขใจ” โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี และจะร่วมมือกับภาคีนักออกแบบและมหาวิทยาลัยที่มีการเรียนการสอนสถาปัตยกรรมศาสตร์ รวมถึงเครือข่ายธุรกิจในภูมิภาคที่ตั้งของโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช เพื่อให้เกิดการทำงานที่รวดเร็ว ขยายผลการดำเนินงานต่อจนครบทั้ง 21 โรงพยาบาลทั่วประเทศภายในปี พ.ศ.2563 ต่อไป

เรือนสุขใจ อาคารพักคอยญาติที่ออกแบบอย่างมีส่วนร่วมกับชุมชน หมอ พยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์ และก่อสร้างโดยเทคโนโลยี Building Information Modelling (BIM)
เรือนสุขใจ อาคารพักคอยญาติที่ออกแบบอย่างมีส่วนร่วมกับชุมชน หมอ พยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์ และก่อสร้างโดยเทคโนโลยี Building Information Modelling (BIM)
(Visited 740 times, 1 visits today)
ดาวน์โหลดข่าว