“SCGP” รุกนวัตกรรมบรรจุภัณฑ์ เสริมเทรนด์ความมั่นคงด้านอาหารและความยั่งยืน

SCGP รุกพัฒนานวัตกรรมบรรจุภัณฑ์อาหารยั่งยืนอย่างต่อเนื่อง เสริมเทรนด์โลกด้าน “ความมั่นคงทางอาหาร” ของผู้บริโภคที่ให้ความสำคัญกับอาหารปลอดภัยต่อสุขภาพ คงคุณค่าโภชนาการ ควบคู่กับการพัฒนาให้บรรจุภัณฑ์ ต้องเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตั้งเป้าปี 2573 บรรจุภัณฑ์ของ SCGP 100% สามารถใช้ซ้ำ นำกลับมาใช้ใหม่…

ดาวน์โหลดข่าว