CPAC Green Solution จับมือ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (EGAT) พัฒนาการใช้ทรัพยากร ตามแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน สร้างมูลค่าเพิ่มจากวัสดุเหลือทิ้งและวัตถุพลอยได้จากการผลิตไฟฟ้า พร้อมทั้ง พัฒนาการให้บริการงานโยธาและงานขนส่งเพื่อยกระดับมาตรฐานอุตสาหกรรมก่อสร้าง สู่การเป็น Green Solution

CPAC Green Solution ลงนามความร่วมมือ (MOU) กับ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เดินหน้ายกระดับการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าตามแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) สอดคล้องกับกลยุทธ์ด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน ESG ตามแนวทาง ESG 4…