SCGC ร่วมกับ กนอ. และ 25 พันธมิตร จัดกิจกรรมวันอนุรักษ์ชายฝั่งสากล 2023 ขับเคลื่อนภารกิจพิทักษ์ทะเลเพื่อความยั่งยืน

ระยอง วันอนุรักษ์ชายฝั่งสากล – 16 กันยายน 2566 : เอสซีจี เคมิคอลส์ หรือ เอสซีจีซี (SCGC) ผู้นำตลาดเคมีภัณฑ์ระดับภูมิภาคที่มุ่งเติบโตทางธุรกิจควบคู่กับการสร้างความยั่งยืน ตามแนวทาง ESG…

ดาวน์โหลดข่าว

จัดการวิกฤตขยะไม่ใช่เรื่องยาก! เวที SD Symposium 10 Years ชวนทุกภาคส่วนประสานความร่วมมือ สู่การจัดการที่ยั่งยืน

ต้องยอมรับว่าวิกฤตปัญหาขยะที่เกิดขึ้นล้วนแต่เป็นผลมาจากฝีมือมนุษย์ การแก้ไขจึงต้องเริ่มต้นจากตัวเรา และทุกภาคส่วนของสังคมต้องประสานความร่วมมือ ทั้งการปลูกจิตสำนึกและสร้างองค์ความรู้ เพื่อขับเคลื่อนสังคมสู่ระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน ที่เกิดการจัดการขยะตั้งแต่น้ำ-กลางน้ำ-ปลายน้ำ อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืน “จัดการขยะ” เรื่องของทุกคนและทุกภาคส่วน เมื่อได้ยินข่าวสัตว์ทะเลตายเพราะขยะ ใครควรจะรับผิดชอบต่อปัญหานี้ ระหว่างผู้ผลิตสินค้าที่ก่อให้เกิดขยะ ผู้บริโภคที่ทิ้งขยะไม่เป็นที่ หรือมาตรการทางกฎหมายที่ไม่เด็ดขาด “เราทุกคนคือขยะ”…

ดาวน์โหลดข่าว