กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับ เอสซีจี โลจิสติกส์ และ แอ็บโซลูท โซลูชั่น ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการ Smart Safety Solution นวัตกรรมป้องกันโควิด-19 ครบวงจร

กรุงเทพมหานคร – กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับเอสซีจี โดย บริษัทเอสซีจี โลจิสติกส์ แมเนจเม้นท์ จำกัด และบริษัท แอ็บโซลูท โซลูชั่น จำกัด ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการ Smart Safety Solution (ระบบความปลอดภัยสำหรับนักเรียน และบุคลากรทางการศึกษา) มุ่งเน้นให้การป้องปรามและป้องกัน การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสครบวงจร ภายใต้กรอบแนวคิด “One Stop Service”

โครงการ Smart Safety Solution มีวัตถุประสงค์เพื่อบริหารจัดการความปลอดภัยในเรื่องการยับยั้งและป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 และโรคติดต่ออื่นๆภายในสถานศึกษา โดยผ่านระบบนวัตกรรมปัญญาประดิษฐ์ที่สามารถคัดกรองผู้มีความเสี่ยงจากกลุ่มปกติ เพื่อหลีกเลี่ยงการติดเชื้อและการแพร่ระบาดในวงกว้าง โดยระบบสามารถควบคุมได้ 2 รูปแบบ คือ 1. แบบเคลื่อนที่ (Mobility Prevention) 2.แบบไม่เคลื่อนที่ (Non-Mobility Prevention) โดยร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทั้งหมด 3 ฝ่าย ได้แก่ กระทรวงศึกษาธิการ บริษัท เอสซีจี โลจิสติกส์ แมเนจเม้นท์ จำกัด และบริษัท แอ็บโซลูท โซลูชั่น จำกัด เพื่อการส่งเสริมและผลักดันให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อเด็ก เยาวชน ตลอดจนบุคลากรทางการศึกษา และขยายต่อไปยังสังคมวงกว้าง

นายสมใจ วิเศษทักษิณ ผู้ช่วยปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่า การส่งเสริมคุณภาพชีวิตและสร้างความปลอดภัยให้กับนักเรียน นักศึกษา และบุคลากรในสถานศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ถือเป็นนโยบายสำคัญเพื่อเพิ่มความเชื่อมั่นของสังคม และป้องกันภัยคุกคามชีวิตในรูปแบบใหม่ ๆ เพราะความปลอดภัยเป็นปัจจัยที่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อคุณภาพ และการเรียนรู้ของผู้เรียน โดยเฉพาะในช่วงที่มีปัญหาการระบาดของโรคติดต่อต่าง ๆ กระทรวงศึกษาธิการ จึงได้พัฒนาระบบ และกลไกในการดูแลความปลอดภัยให้แก่ผู้เรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา เพื่อจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีสุขภาวะที่ดี สามารถปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่และอุบัติซ้ำ ทำให้เกิดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ มีความสุข ได้รับการปกป้องคุ้มครอง มีความปลอดภัยทั้งร่างกายและจิตใจ รวมทั้งสร้างทักษะให้ผู้เรียนสามารถดูแลตัวเองจากภัยอันตรายต่าง ๆ ได้ ซึ่งการดำเนินงานตามโครงการ Smart Safety Solution เป็นอีกโครงการหนึ่ง ในการบูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน ในการส่งเสริมคุณภาพชีวิตด้านสุขภาพอนามัย และความปลอดภัยให้กับนักเรียน นักศึกษา และบุคลากรในสถานศึกษา จะเป็นระบบที่ช่วยในเรื่องการยับยั้งป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด – 19 เพื่อหลีกเลี่ยงการติดเชื้อ และการแพร่ระบาดในวงกว้าง โดยระบบสามารถควบคุมได้ตั้งแต่ต้นทางจากรถโรงเรียน จนถึงสถานศึกษา นอกจากนี้ระบบสามารถจัดส่งข้อมูล ที่เป็นประโยชน์ในการติดตามและประเมินผลให้กับกระทรวงศึกษาธิการในการจัดทำแผนงานต่าง ๆ ให้เกิดประโยชน์ต่อวงการศึกษา ซึ่งในช่วงเริ่มต้นจะมีการนำร่องในสถานศึกษาที่เป็นโรงเรียนเอกชนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน จังหวัดละ 1 แห่ง รวม 77 แห่งทั่วประเทศ เป็นโรงเรียนต้นแบบในการใช้งานระบบ ซึ่งปัจจุบันได้รับเกียรติจากผู้บริหารโรงเรียนปิยะฉัตรเป็นโรงเรียนนำร่องแห่งแรก ในการเข้าร่วมโครงการเพื่อเป็นต้นแบบ ให้กับสถานศึกษาต่าง ๆ ต่อไป

นายสมใจ วิเศษทักษิณ ผู้ช่วยปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

นายคุณไพฑูรย์ จิรานันตรัตน์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอสซีจี โลจิสติกส์ แมเนจเม้นท์ จำกัด กล่าวว่า โครงการ Smart Safety Solution   ถือเป็นการต่อยอดความสำเร็จจาก โครงการ Smile Kid School Bus ซึ่งบริษัทฯ ได้มีโอกาสร่วมดำเนินโครงการกับกระทรวงศึกษาธิการ และบริษัท แอ็บโซลูท โซลูชั่น จำกัด มาตั้งแต่ช่วงต้นปี 2562 โดยตระหนักว่านอกจากความปลอดภัย ในการเดินทางด้วยรถโรงเรียนแล้ว ปัญหาการแพร่ระบาดของสถานการณ์ไวรัสโคโรนา (Covid-19) ในปัจจุบัน ซึ่งส่งผลกระทบต่อสถานศึกษาสำหรับการเรียนการสอน โดยผลกระทบดังกล่าว มีผลต่อการเจ็บป่วยต่างๆและการสูญเสียของนักเรียน ครู และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง จึงเป็นที่มาของการริเริ่มโครงการ Smart Safety Solution เพื่อบริหารจัดการการยับยั้งหรือการป้องกันการแพร่ระบาดของ Covid-19 ผ่านระบบนวัตกรรมปัญญาประดิษฐ์ ที่สามารถคัดกรองผู้มีความเสี่ยง ในการติดเชื้อออกจากกลุ่มปกติ โดยบริษัทจะทำหน้าที่ควบคุมความปลอดภัยตลอดการเดินทาง รวมทั้งด้านบริหารจัดการข้อมูล (Big Data Management) สำหรับการการวางแผน แก้ไข และป้องกัน ควบคุมโรคติดต่อในพื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพผ่านแพลตฟอร์ม Smart Safety Solution  และดำเนินงานร่วมกับสถานศึกษา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้โครงการประสบผลสำเร็จอย่างสูงสุด  สำหรับโรงเรียนนำร่องปัจจุบัน บริษัทฯ ได้รับเกียรติตอบรับเข้าร่วมโครงการฯ จากคุณจันทิมา ญาณประสาท และคณะผู้บริหารโรงเรียนปิยะฉัตร โดยได้รับความร่วมมือจากผู้บริหารฯ ในทุกโครงการที่เป็นประโยชน์ต่อสถานศึกษา ตลอดจนโครงการปัจจุบันที่ดำเนินการมาจนประสบความสำเร็จและเป็นโรงเรียนต้นแบบให้กับโรงเรียนอื่นๆต่อไป

นายอำนาจ ศรีจำเริญ กรรมการผู้จัดการ บริษัท แอ็บโซลูท โซลูชั่น จำกัด กล่าวว่า ปัจจุบันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา (Covid-19) ได้ส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อชีวิตของนักเรียน คุณครู อาจารย์ บุคลากรที่เกี่ยวข้อง และสังคมในวงกว้างทั่วประเทศ จากสถานการณ์นี้ บริษัทฯ มุ่งมั่นและทุ่มเทในการศึกษา ค้นคว้า และวิจัยที่จะพัฒนาเทคโนโลยีต่างๆที่สามารถป้องปราม และป้องกันโรคระบาดนี้ และดำเนินโครงการร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการและบริษัท เอสซีจี โลจิสติกส์ แมเนจเม้นท์ จำกัด ด้วยการพัฒนาระบบปัญญาประดิษฐ์ ในการทำงานร่วมกับบุคลากร เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (Covid-19) โดยบริษัทฯ จัดทำระบบ Smart Safety Solution และจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ในการคัดกรองผู้ติดเชื้อ และป้องกันยับยั้งการแพร่ระบาดจากการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) รวมทั้งจัดทำขั้นตอน แนวทางปฏิบัติในการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ แนะนำสถานศึกษาให้ทราบถึงวิธีการป้องกัน แก้ไข เฝ้าระวังปัจจัยความเสี่ยงต่าง ๆ ที่จะก่อให้เกิดการแพร่ระบาด การติดเชื้อ และความปลอดภัยในการเดินทางให้กับสถานศึกษานำร่อง และติดตาม ประเมินผล ในการส่งเสริมและผลักดันโครงการ Smart Safety Solution ให้เกิดประโยชน์ต่อนักเรียน คุณครู อาจารย์ ตลอดจนบุคลาการทางการศึกษาที่เกี่ยวข้องและสังคมวงกว้างทั่วประเทศอย่างมีประสิทธิภาพและสัมฤทธิ์ผลอย่างดียิ่ง โดยปัจจุบันได้ดำเนินการ Test & Learn และนำระบบไปดำเนินการใช้จริง ณ โรงเรียนปิยะฉัตร โดยรับความร่วมมือ ตลอดจนข้อเสนอแนะการสนับสนุนโครงการ จนสำเร็จลุล่วงจากผู้บริหารโรงเรียน

โครงการ Smart Safety Solution

 สำหรับความร่วมมือในครั้งนี้ ถือเป็นอีกหนึ่งจุดเริ่มต้นของทุกภาคส่วน ในการยับยั้งและป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid-19) และการแพร่ระบาดในสังคมวงกว้าง โดยควบคุมผ่านรถโรงเรียนและสถานศึกษา โรงเรียนต่างๆ และสร้างความมั่นใจให้กับนักเรียน ครู และบุคลากร ตลอดจนผู้เกี่ยวข้องในโรงเรียน เพื่อให้โรงเรียนเป็นสถานที่ที่มีความพร้อม ในการพัฒนาเยาวชนซึ่งเป็นอนาคตของชาติต่อไป

Published on: Aug 22, 2022

(Visited 264 times, 2 visits today)
ดาวน์โหลดข่าว