ส่องโมเดลธุรกิจ SCG Packaging สร้างความแตกต่างด้วย Comprehensive Packaging Solutions

ตราบใดที่ผู้ประกอบการยังมีการผลิตและขนส่งสินค้าและผู้บริโภคยังมีการจับจ่ายใช้สอย ธุรกิจบรรจุภัณฑ์ก็มีทิศทางเติบโตได้ต่อเนื่องสอดคล้องไปกับการเติบโตของเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยเฉพาะในประเทศไทย เวียดนาม อินโดนีเซีย และฟิลิปปินส์ ที่เต็มไปด้วยโอกาสทางธุรกิจ โดยคาดการณ์อัตราการเติบโตเฉลี่ยต่อปีของมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (Nominal GDP) ของทั้ง 4 ประเทศดังกล่าว ในปี 2562-2567 คาดว่าจะขยายตัวอยู่ที่ 7.5% ต่อปี(1) รวมทั้งผลของการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจที่สำคัญ (megatrends) เช่น การเติบโตของธุรกิจอีคอมเมิร์ซ การที่ผู้บริโภคให้ความใส่ใจกับผลิตภัณฑ์ที่ส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงทางด้านประชากรศาสตร์และไลฟ์สไตล์ ล้วนเป็นปัจจัยส่งเสริมการเติบโตของธุรกิจบรรจุภัณฑ์ได้อย่างต่อเนื่องในอนาคตอีกด้วย

บางคนอาจไม่ทราบว่าผู้นำโซลูชันด้านบรรจุภัณฑ์แบบครบวงจรในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นั้น คือ บมจ. เอสซีจี แพคเกจจิ้ง (SCGP) บริษัทย่อยของ บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) ที่ไม่ได้ผลิตแค่กระดาษหรือกล่องลูกฟูก แต่นำเสนอทั้งบรรจุภัณฑ์จากเยื่อและกระดาษที่มีการออกแบบและพิมพ์สีสวยงาม บรรจุภัณฑ์จากวัสดุสมรรถนะสูงและพอลิเมอร์เพื่อบรรจุอาหาร เครื่องดื่มและสินค้าอุปโภคบริโภคในชีวิตประจำวัน รวมถึงภาชนะบรรจุอาหารจากกระดาษที่ปลอดภัยและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมแบรนด์เฟสท์ พร้อมกับการให้บริการออกแบบ การพิมพ์และโซลูชันหลากหลายตามที่ลูกค้าต้องการ ผ่านการสร้างสรรค์สินค้า นวัตกรรม และเทคโนโลยีที่ทันสมัย (Creativity, Innovations, Technology) ซึ่งสร้างความแตกต่างจากผู้ให้บริการด้านบรรจุภัณฑ์รายอื่นๆ

ปัจจุบันธุรกิจของ SCGP ไม่ได้เป็นเพียงผู้ผลิตบรรจุภัณฑ์ แต่บริษัทฯ ทำหน้าที่เป็นคู่คิดตอบโจทย์ลูกค้าด้านบรรจุภัณฑ์อย่างครบวงจร โดยได้มีการออกแบบพัฒนาบรรจุภัณฑ์และบริการที่หลากหลายเพื่อให้ครอบคลุมความต้องการของลูกค้าตลอดทั้งห่วงโซ่คุณค่าของบรรจุภัณฑ์ ตั้งแต่วัตถุดิบ บรรจุภัณฑ์ขั้นต้น บรรจุภัณฑ์ขั้นปลาย ไปจนถึงการเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าของลูกค้าที่ส่งมอบให้ผู้บริโภคในหลายอุตสาหกรรม อาทิ กลุ่มอาหารและเครื่องดื่ม ผลิตภัณฑ์อุปโภคบริโภค เครื่องใช้ไฟฟ้า ยานยนต์ และธุรกิจอีคอมเมิร์ซ (E-Commerce)

อ่านเพิ่มเติมทั้งหมดได้ที่ MARKETEER

สินค้าและบริการโซลูชั่นด้านบรรจุภัณฑ์ของ SCG PACKAGING
(Visited 4,599 times, 3 visits today)