SCGC เดินหน้าภารกิจพิทักษ์ทะเล ชู “3 พร้อมเพื่อท้องทะเล” มุ่งสร้างสมดุล คืนความสมบูรณ์อย่างยั่งยืน ส่งมอบนวัตกรรมทุ่นกักขยะลอยน้ำให้ ทช. เพื่อลดปัญหาขยะทะเล เนื่องในวันทะเลโลก

วันทะเลโลก จ. ระยอง – 8 มิถุนายน 2566 : เอสซีจี เคมิคอลส์ หรือ SCGC ธุรกิจเคมีภัณฑ์ครบวงจรเพื่อความยั่งยืน (Chemicals Business for Sustainability) เดินหน้าฟื้นฟูและสร้างสมดุลให้กับ ระบบนิเวศทางทะเลอย่างต่อเนื่อง พร้อมขับเคลื่อน นวัตกรรมเพื่อพิทักษ์ทะเล (Innovation for Better Marine) อาทิ นวัตกรรมทุ่นกักขยะลอยน้ำ  บ้านปลาเอสซีจีซี  ตามแนวทางการดำเนินธุรกิจด้าน ESG (Environmental, Social and Governance)  และเชิญชวนทุกภาคส่วนร่วมกันพิทักษ์ทะเลไทย ผ่านแนวคิด 3 พร้อมเพื่อท้องทะเล “พร้อมใจพร้อมเก็บ พร้อมเติบโต” เพื่อให้ท้องทะเลและชายหาดสมบูรณ์สวยงาม ส่งต่อคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้นให้กับทุกคนอย่างยั่งยืน  และในโอกาสวันทะเลโลก  SCGC ได้นำทีมพนักงานจิตอาสาร่วมกิจกรรมพิทักษ์ทะเล และส่งมอบ “นวัตกรรมทุ่นกักขยะลอยน้ำ” จำนวน 25 ชุด ให้กับกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เพื่อนำไปติดตั้งบริเวณปากแม่น้ำลำคลอง เพื่อลดปัญหาขยะหลุดรอดสู่ทะเล โดยมี นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รับมอบ ภายในงาน “วันทะเลโลก” ประจำปี 2566 หรือ World Oceans Day 2023 ภายใต้ธีม “เปลี่ยน พลิกฟื้น คืนโลกสีคราม” (Planet Ocean: Tides are Changing) ณ หาดแม่รำพึง จ.ระยอง

นายธนวงษ์ อารีรัชชกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัทเอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด (มหาชน) หรือ SCGC กล่าวว่า “ปัญหาขยะในทะเล นับเป็นประเด็นสำคัญที่ไม่เพียงส่งผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตในทะเลเท่านั้น แต่ยังกระทบไปถึงวิถีชีวิตของประมงพื้นบ้านและชุมชนริมชายฝั่ง รวมทั้งอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวซึ่งเป็นรายได้หลักของประเทศอีกด้วย  SCGC เล็งเห็นถึงความสำคัญของการฟื้นฟูและสร้างสมดุลให้กับระบบนิเวศทางทะเลเพื่อสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน จึงได้ขับเคลื่อนภารกิจพิทักษ์ทะเลร่วมกับภาคีเครือข่ายต่างๆ ทั้งภาครัฐ และเอกชน รวมถึง ชุมชน เยาวชน และพนักงานจิตอาสามาอย่างต่อเนื่อง พร้อมยกระดับการจัดการปัญหาขยะทะเลด้วยนวัตกรรม โดยนำความเชี่ยวชาญมาสร้างสรรค์ นวัตกรรมเพื่อพิทักษ์ทะเล” (Innovation for Better Marine) ครอบคลุมตลอดทั้งกระบวนการ เชื่อมโยงตั้งแต่การจัดการและคัดแยกขยะจากบก ปัญหาขยะที่หลุดรอดสู่แม่น้ำ การเพิ่มปริมาณสัตว์น้ำ และความหลากหลายทางชีวภาพ”

นายธนวงษ์ อารีรัชชกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัทเอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด (มหาชน)

ทั้งนี้ SCGC ได้เดินหน้าภารกิจพิทักษ์ทะเล โดยชูแนวคิด 3 พร้อมเพื่อท้องทะเล ได้แก่ “พร้อมใจ ไม่ทิ้งขยะลงแหล่งน้ำ และคัดแยกขยะ ผ่านโครงการ “โครงการชุมชน LIKE (ไร้) ขยะ” ตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน พร้อมเก็บเก็บขยะที่หลุดรอดมาสู่ชายหาดและแม่น้ำลำคลอง ด้วยนวัตกรรมทุ่นกักขยะลอยน้ำ  และ พร้อมเติบโต เพิ่มพื้นที่ป่าชายเลน เพิ่มปริมาณสัตว์น้ำ และสร้างความหลากหลายทางชีวภาพ ด้วยนวัตกรรมบ้านปลา SCGC

นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวว่า “วันทะเลโลก ตรงกับวันที่ 8 มิถุนายน ซึ่งหลายประเทศได้ตระหนักถึงความสำคัญ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีเป้าหมายในการปกป้อง รักษาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง จึงได้จัดกิจกรรมเพื่อกระตุ้นจิตสำนึกให้เยาวชน ประชาชน และหน่วยงานทุกภาคส่วน หันมาใส่ใจร่วมกันดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติ ผนวกกับโซลูชันของ SCGC ที่ช่วยขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาขยะทะเล และฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมได้อย่างยั่งยืน”

นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เยี่ยมชมบูทนิทรรศการ SCGC

งานวันทะเลโลก ประจำปี พ.ศ. 2566 จัดขึ้นโดยกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ณ ลานหินขาว หาดแม่รำพึง จังหวัดระยอง โดย SCGC ได้ประกาศความพร้อมในการเป็นผู้พิทักษ์ทะเล สร้างสมดุลให้กับระบบนิเวศทางทะเล  เพิ่มความหลากหลายทางชีวภาพ และลดปัญหาขยะหลุดรอดสู่ทะเล รวมทั้งจัดแสดงนิทรรศการนวัตกรรมสู่เส้นทางแห่งการพิทักษ์ทะเล ภายในงาน นายไตรภพ วงศ์ไตรรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง พร้อมเครือข่ายอนุรักษ์ทะเลกว่า 1,000 คน จากภาครัฐ ภาคประชาสังคม ชุมชน  เยาวชน และพนักงานจิตอาสา ร่วมกิจกรรมปล่อยเต่าทะเลและพันธุ์สัตว์น้ำ  เก็บขยะชายหาด และกิจกรรมดำน้ำเก็บขยะ เพื่ออนุรักษ์ฟื้นฟูท้องทะเลไทยให้กลับมาสดใสงดงามดังเดิม

งานวันทะเลโลกประจำปี 2566 ณ หาดแม่รำพึง จ.ระยอง

ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.scgchemicals.com


เกี่ยวกับโครงการ 3 พร้อมเพื่อท้องทะเล “พร้อมใจพร้อมเก็บ พร้อมเติบโต”

พร้อมใจ จัดการขยะให้ถูกต้อง เนื่องจาก 80% ของขยะในทะเลมาจากบนบก จึงต้องร่วมมือกันคัดแยกขยะตั้งแต่ต้นทาง ทั้งที่บ้าน โรงเรียน สำนักงาน ฯลฯ และลดปริมาณขยะที่อาจหลุดรอดสู่แหล่งน้ำ ตามแนวคิด #ใช้ให้คุ้ม #แยกให้เป็น  #ทิ้งให้ถูก  ซึ่ง SCGC ได้ส่งต่อแนวคิดนี้ไปยังชุมชนผ่าน “โครงการชุมชน LIKE (ไร้) ขยะ” ส่งเสริมให้ชุมชนมีความรู้และเข้าใจถึงการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า เปลี่ยนขยะให้เป็นขุมทรัพย์ และรีไซเคิลกลับมาใช้ใหม่ตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy)เพื่อสร้างสมดุล คืนความสมบูรณ์

พร้อมเก็บ เก็บขยะที่หลุดรอดสู่ชายหาดและแม่น้ำลำคลอง” ด้วยการร่วมมือกับกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พัฒนานวัตกรรมทุ่นกักขยะลอยน้ำ ดักจับขยะที่หลุดบริเวณปากแม่น้ำลำคลองก่อนรั่วไหลออกสู่ทะเล พร้อมเชิญชวนจิตอาสาพิทักษ์ทะเลรวมพลังเก็บขยะจากทุ่นฯ และชายหาด เพื่อความสวยงามสะอาดตา และไม่ส่งผลกระทบไปถึงสิ่งมีชีวิตใต้ท้องทะเล

พร้อมเติบโต เพิ่มพื้นที่ป่าชายเลน เพิ่มปริมาณสัตว์น้ำ และสร้างความหลากหลายทางชีวภาพ” การปลูกป่าชายเลนซึ่งเปรียบเสมือนแหล่งอนุบาลสัตว์น้ำชั้นยอด ช่วยดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ลดภาวะโลกร้อน (Climate Emergency) และเป็นปราการด่านหน้าดักกรองขยะไม่ให้ไหลลงสู่ทะเล รวมถึงป้องกันน้ำเค็มไหลไปยังชุมชนที่ทำเกษตร ส่งผลให้ชุมชนโดยรอบประกอบอาชีพเกษตรกรรมและการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ได้อย่างยั่งยืน พร้อมร่วมฟื้นฟูระบบนิเวศทางทะเลให้กลับมาสมบูรณ์ ด้วยนวัตกรรมบ้านปลา SCGC จากท่อ PE 100 ที่เหลือใช้จากกระบวนการทดสอบขึ้นรูปในโรงงาน เป็นที่พักพิงของสัตว์น้ำวัยอ่อนและสิ่งมีชีวิตใต้ท้องทะเล และส่งเสริมอาชีพประมงพื้นบ้านชายฝั่ง

Published on: Jun 9, 2023

(Visited 438 times, 1 visits today)
ดาวน์โหลดข่าว