เอสซีจี คว้า “ฉลากคาร์บอนฟุตพริ้นท์” เพิ่ม 7 ผลิตภัณฑ์ในกลุ่มวัสดุก่อสร้าง มุ่งลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกอย่างเข้มข้น เดินหน้าสู่สังคมคาร์บอนต่ำ

เอสซีจี ผู้นำด้านวัสดุก่อสร้าง รวมถึงสินค้าและนวัตกรรมเพื่อที่อยู่อาศัยครบวงจร นำโดยบริษัทในธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง เอสซีจี รับประกาศนียบัตรรับรอง “ฉลากคาร์บอนฟุตพริ้นท์” (Carbon Footprint of Product: CFP) และ “ฉลากคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์เศรษฐกิจหมุนเวียน” (Carbon Footprint of Circular Economy Product :CE-CFP) รับรองโดยองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) ให้เป็นสินค้าวัสดุก่อสร้างที่ลดคาร์บอน โดยในปี 2566 เอสซีจีได้ขึ้นทะเบียนรับฉลากคาร์บอนฟุตพริ้นท์ และฉลากคาร์บอนฟุตพริ้นท์ ของผลิตภัณฑ์เศรษฐกิจหมุนเวียน เพิ่มอีก 7 ผลิตภัณฑ์ พร้อมมุ่งมั่นก้าวสู่เป้าหมายปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ภายใน ปี 2050

คุณสลิล กันตนฤมิตรกุล Marketing Analysis and Information Management Manager – Housing Product Solution Business ในธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง เอสซีจี กล่าวว่า “เอสซีจี ในฐานะผู้นำด้านสินค้าวัสดุก่อสร้าง เพื่อที่อยู่อาศัยครบวงจร มุ่งมั่นพัฒนาผลิตภัณฑ์เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งที่ผ่านมา เอสซีจีได้รับการรับรองฉลากคาร์บอนฟุตพริ้นท์ จากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) ในกลุ่มอุตสาหกรรมวัสดุก่อสร้างตั้งแต่ปี 2555 จนถึงปัจจุบันครอบคลุมสินค้าวัสดุก่อสร้างเพื่อที่อยู่อาศัยกว่า 100 รายการ ซึ่งเป็นการตอกย้ำให้เห็นว่าเอสซีจีมีวิสัยทัศน์ในการดำเนินธุรกิจ ที่คำนึงถึงด้านสิ่งแวดล้อมมาอย่างต่อเนื่อง ตามแนวคิด SDGs และ ESG ที่เป็นส่วนหนึ่งในกลยุทธ์ธุรกิจ โดยมีกลยุทธ์เศรษฐกิจหมุนเวียนเป็นตัวขับเคลื่อนหลักสู่ความยั่งยืน

ในปี 2566 เอสซีจีได้ขึ้นทะเบียนรับฉลากคาร์บอนฟุตพริ้นท์ เพิ่มเติม 7 ผลิตภัณฑ์ ได้แก่ กลุ่มกระเบื้องหลังคา ประกอบด้วยกระเบื้องหลังคาคอนกรีต เอสซีจี รุ่น ซีแพค และ กระเบื้องหลังคาคอนกรีต เอสซีจี รุ่นเพรสทีจ เอ็กซ์ชิลด์, กลุ่มไม้สังเคราะห์ ประกอบด้วยไม้เชิงชาย เอสซีจี และ ไม้เชิงชาย เอสซีจี Fascia Sure, กลุ่มฉนวนกันความร้อน ประกอบด้วยฉนวนกันความร้อน เอสซีจี Density 24 กก./ลบม. หนา 25 มม. และ ฉนวนกันความร้อน เอสซีจี Density 24 กก./ลบม. หนา 50 มม. และ กลุ่มกระเบื้องปูพื้น ประกอบด้วยกระเบื้องซีเมนต์ปูพื้น เอสซีจี รุ่น Pavement โดยผลิตภัณฑ์ฉนวนกันความร้อน และกระเบื้องซีเมนต์ปูพื้น ได้รับฉลากคาร์บอนฟุตพริ้นท์ ของผลิตภัณฑ์เศรษฐกิจหมุนเวียนร่วมด้วย ซึ่งส่งผลให้ภาพรวมในปัจจุบันผลิตภัณฑ์วัสดุก่อสร้างเอสซีจี ได้รับการรับรองฉลากคาร์บอนฟุตพริ้นท์รวมทั้งหมดมากกว่า 100 รายการ โดยมีการประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ตามมาตรฐานสากลตลอดห่วงโซ่อุปทาน ตั้งแต่การคัดเลือกวัตถุดิบ กระบวนการผลิต การขนส่ง การบริโภค ตลอดจนการกำจัดซากทิ้งของผลิตภัณฑ์ มุ่งเน้นการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ให้เหลือน้อยที่สุด

7 ผลิตภัณฑ์วัสดุก่อสร้างเอสซีจี ได้รับรอง ฉลากคาร์บอนฟุตพริ้นท์

ด้วยภาคอุตสาหกรรมต่างต้องเริ่มปรับตัว ด้านพลังงานในการเปลี่ยนผ่านสู่สังคมคาร์บอนต่ำ (Energy Transition to Low Carbon Society) โดยเอสซีจีได้ตั้งเป้าลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 20% ในปี 2030 และบรรลุเป้าหมายสุทธิเป็นศูนย์ภายใน ปี 2050 โดยปัจจุบัน เอสซีจีมุ่งมั่นพัฒนาผลิตภัณฑ์วัสดุก่อสร้างที่เป็น Smart Materials ได้ผสานเทคโนโลยีและการดีไซน์ให้ตอบโจทย์การอยู่อาศัยของผู้บริโภค และยังเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากที่สุด นอกจากนี้ เอสซีจียังมีแนวทางขยายผลสู่ความร่วมมือกับ กลุ่มผู้พัฒนาด้านอสังหาริมทรัพย์ชั้นนำของไทย อาทิ Supalai, Property Perfect และ SC Asset ในการสนับสนุนและร่วมกันผลักดันผลิตภัณฑ์ ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ด้าน การบริหารจัดการลดก๊าซเรือนกระจก ตลอดจนการสร้างระบบการดำเนินงาน ที่เชื่อมโยงการทำงานอย่างเป็นรูปธรรมจากองค์กรสู่สังคม เพื่อการอยู่อาศัยที่รักษ์โลกอย่างแท้จริง

“ตลอด 10 ปีที่ผ่านมา เอสซีจีได้ให้ความสำคัญกับการปล่อยก๊าซเรือนกระจก อย่างที่มีผลกระทบโดยตรง ต่อสภาวะโลกร้อนอย่างเข้มข้น และสามารถจำแนกสาเหตุของการปล่อยก๊าซเรือนกระจกอย่างมีนัยสำคัญ เพื่อพัฒนาไปพร้อม ๆ กับการหาแนวทางเพื่อลดขนาดของคาร์บอนฟุตพริ้นท์ รวมไปถึงการบริหารจัดการเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกอย่างจริงจัง มีประสิทธิภาพ และยั่งยืน” คุณสลิล กันตนฤมิตรกุล กล่าวทิ้งท้าย

Published on: Sep 28, 2023

(Visited 362 times, 1 visits today)
ดาวน์โหลดข่าว