เอสซีจี รับรางวัลองค์กรต้นแบบ ด้านสิทธิมนุษยชนระดับดีเด่น ประจำปี 2566

เอสซีจี โดย นายยุทธนา เจียมตระการ ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ – การบริหารกลาง เอสซีจี รับรางวัลองค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชน “ดีเด่น” ประจำปี 2566 จาก พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ซึ่งได้รับรางวัลต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 จากความทุ่มเทในการบริหารจัดการความเสี่ยงสิทธิมนุษยชนตลอดห่วงโซ่คุณค่า การส่งเสริมความหลากหลาย และยอมรับความแตกต่างในองค์กร และลดความเหลื่อมล้ำ ของคนในสังคมตามแนวทาง ESG 4 Plus

รางวัลดังกล่าวสะท้อนถึงความมุ่งมั่นของเอสซีจี ในการดำเนินการตามแนวทาง ESG 4 Plus “มุ่ง Net Zero  –  Go Green  –  Lean เหลื่อมล้ำ – ย้ำร่วมมือ” โดยมุ่งมั่นยกระดับการดำเนินงานด้านสิทธิมนุษยชน ให้สอดคล้องตามมาตรฐานสากล ด้วยกรอบการดำเนินงานด้านสิทธิมนุษยชน (Human Rights Framework) และการตรวจสอบสิทธิมนุษยชนอย่างรอบด้าน (Human Rights Due Diligence Process Guideline) ครอบคลุมผู้มีส่วนได้เสียตลอดห่วงโซ่คุณค่า ที่ได้ทบทวนการประเมินความเสี่ยงสิทธิมนุษยชน ร่วมกับบริษัทที่ปรึกษา สำหรับการกำกับ ดูแลสิทธิมนุษยชนในห่วงโซ่คุณค่า มีการทบทวนกรอบการดำเนินงานด้านการจัดหาอย่างยั่งยืน และเกณฑ์การตรวจประเมินให้ครอบคลุมประเด็น ด้านสิทธิมนุษยชน รวมถึงพัฒนาระบบ “Supplier Portal” การส่งเสริมความหลากหลาย และยอมรับความแตกต่างของบุคคล สร้างบรรยากาศการทำงานที่ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ ต่อยอดความคิดบนความแตกต่าง ทำให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรมใหม่ ๆ ร่วมกัน และลดเหลื่อมล้ำ สร้างอาชีพ เช่น อาชีพช่างปรับปรุงบ้าน พนักงานขับรถบรรทุก การเสริมความรู้ด้านธุรกิจ การตลาดให้กับชุมชนในโครงการพลังชุมชน และให้ทุนการศึกษา ทั้งในและต่างประเทศผ่านโครงการ SCG Sharing The Dream และ Learn to Earn และการส่งเสริมสุขภาวะ

สำหรับรางวัลองค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชน โดยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม มอบให้กับองค์กรภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ ภาคธุรกิจ วิสาหกิจเพื่อสังคม และภาคประชาสังคม ที่มีความโดดเด่นในการนำหลักสิทธิมนุษยชนไปเป็นพื้นฐานการดำเนินงาน และสามารถเป็นต้นแบบให้องค์กรอื่น ๆ

โครงการพลังชุมชน สร้างรายได้มั่นคงให้ชุมชน

Published on: Oct 9, 2023

(Visited 270 times, 1 visits today)
ดาวน์โหลดข่าว