เอสซีจี รับรางวัลองค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชนระดับดีเด่น ประจำปี 2565 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 มุ่งยกระดับสุขภาพ ความปลอดภัย และคุณภาพชีวิต

เอสซีจี โดย นายปรเมศวร์ นิสากรเสน ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ธุรกิจ Vice President – SCG Home Business ธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง เอสซีจี รับรางวัล “ดีเด่น” องค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชน ประจำปี 2565 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 ซึ่งจัดขึ้นโดยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม โดยได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ และเกียรติบัตรจากนายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ซึ่งรางวัลนี้มอบให้กับองค์กรภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ ภาคธุรกิจ วิสาหกิจเพื่อสังคม และภาคประชาสังคม ที่ผ่านการคัดเลือกจากคณะกรรมการขับเคลื่อน งานสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย

รางวัลดังกล่าวสะท้อนถึงความมุ่งมั่นของเอสซีจี ในการดำเนินการตามแนวทาง ESG 4 Plus “มุ่ง Net Zero  –  Go Green  –  Lean เหลื่อมล้ำ – ย้ำร่วมมือ” ที่กำหนดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม โดยทบทวนและจัดทำกรอบการดำเนินงานด้านสิทธิมนุษยชน (Human Rights Framework) และแนวปฏิบัติการจัดการด้านสิทธิมนุษยชนอย่างรอบด้าน (Human Rights Due Diligence Process Guideline) ที่ครอบคลุมผู้มีส่วนได้เสียตลอดห่วงโซ่คุณค่า และได้ทบทวนการประเมินความเสี่ยงสิทธิมนุษยชนร่วมกับบริษัทที่ปรึกษา เพื่อความมั่นใจในการดำเนินงานที่สอดคล้อง กับมาตรฐานสากล ผ่านการดำเนินงานที่สำคัญ อาทิ โครงการลดการเหลื่อมล้ำสร้างอาชีพ โดยการส่งเสริมอาชีพช่างผ่าน Platform Q-Chang การพัฒนาทักษะพนักงานขับรถ การเสริมความรู้ด้านธุรกิจ การตลาดให้กับชุมชนในโครงการพลังชุมชน ด้านการศึกษาให้ทุนระยะสั้น ฝึกอาชีพที่ตลาดต้องการ เรียนจบไว ได้งานเร็ว (Learn to Earn) อาทิ ผู้ช่วยพยาบาล ผู้ช่วยทันตแพทย์ นักบริบาลชุมชน และการให้ทุนการศึกษาทั้งในและต่างประเทศ (SCG Sharing The Dream) การยกระดับคุณภาพที่อยู่อาศัย ด้วยโครงการบึงบางซื่อ และการส่งเสริมสาธารณสุขด้วยนวัตกรรมป้องกันโควิด 19 เป็นต้น

นายปรเมศวร์ นิสากรเสน ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ธุรกิจ Vice President – SCG Home Business
นิทรรศการของเอสซีจี

Published on: Sep 19, 2022

(Visited 991 times, 1 visits today)
ดาวน์โหลดข่าว