SCG รับ 9 รางวัลความเป็นเลิศด้านบริหารจัดการองค์กร โดดเด่นด้านผู้นำ ทรัพยากรบุคคล 20 ปีซ้อน และ Digital Excellence สาขา Company of the future

เอสซีจี รับ 9 รางวัล จากงาน TMA Excellence Awards 2022 ประกอบด้วยรางวัล Thailand Corporate Excellence Awards 2022 หรือองค์กรที่เป็นเลิศด้านการบริหารจัดการ ถ้วยรางวัลพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี รวม 2 รางวัล สาขาความเป็นเลิศด้านผู้นำ (Leadership Excellence) ความเป็นเลิศด้านการจัดการทรัพยากรบุคคล (Human Resource Management Excellence) ต่อเนื่องเป็นปีที่ 20 รางวัลความเป็นเลิศ Thailand Digital Excellence Awards สาขา company of the future และ 5 รางวัลดีเด่น สาขาความเป็นเลิศด้านสินค้า-การบริการ (Product / Service Excellence) ความเป็นเลิศด้านการบริหารทางการเงิน (Financial Management Excellence)  ความเป็นเลิศด้านนวัตกรรม และการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ (Innovation Excellence) และความเป็นเลิศด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Excellence) จำนวน 2 รางวัล โดยเอสซีจี และบริษัทเอสซีจี ซิเมนต์–ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จำกัด รวมทั้งรางวัล SMEs Excellence Awards ระดับดีเด่น จากการสนับสนุนองค์กรขนาดเล็กหรือกลางให้ดำเนินธุรกิจเติบโตอย่างมั่นคง ร่วมกับ บริษัท ซีเอ็นไอ เอ็นจิเนียริงซัพพลาย จำกัด

เอสซีจี รับ 9 รางวัล จากงาน TMA Excellence Awards 2022

รางวัลดังกล่าวจัดขึ้นโดยสมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย (TMA) ร่วมกับสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มาจากการสำรวจความคิดเห็นของผู้บริหารระดับสูงทั่วประเทศ และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ โดยมีพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีมอบรางวัลและกล่าวแสดงความยินดี

9 รางวัลข้างต้นสะท้อนถึงความมุ่งมั่นของพนักงานเอสซีจี ที่มุ่งมั่นทุ่มเทพัฒนานวัตกรรมสินค้าและบริการ โซลูชันที่หลากหลายและครบวงจร ตอบความต้องการของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วได้ทันท่วงที พร้อมรับมือและเดินหน้าแก้วิกฤตโลกร้อน ตามแนวทาง ESG 4 Plus ด้วยการใช้ความรู้ ความเชี่ยวชาญ ควบคู่ไปกับการดูแล รักษาสิ่งแวดล้อม ทั้งยังยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในสังคม ให้มีความความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

รางวัลความเป็นเลิศ Thailand Digital Excellence Awards สาขา company of the future

Published on: Nov 23, 2022

(Visited 1,215 times, 2 visits today)
ดาวน์โหลดข่าว