เอสซีจี รับ 6 รางวัลความเป็นเลิศ Thailand Corporate Excellence Awards 2023 มุ่ง ESG 4 Plus ดำเนินธุรกิจควบคู่สังคมและสิ่งแวดล้อมยั่งยืน

กรุงเทพฯ : 28 พฤศจิกายน 2566 เอสซีจีรับ 6 รางวัล Thailand Corporate Excellence Awards 2023 ประกอบด้วย 4 รางวัลพระราชทานจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สาขาความเป็นเลิศด้านผู้นำ นวัตกรรมและการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ  การพัฒนาที่ยั่งยืน และการจัดการทรัพยากรบุคคล ต่อเนื่องเป็นปีที่ 21 พร้อม 2 รางวัลดีเด่น สาขาความเป็นเลิศด้านสินค้า-การบริการ โดยบริษัทเอสซีจี เซรามิกส์ จำกัด (มหาชน) และการบริหารจัดการโดยรวม โดยบริษัทเอสซีจี เจดับเบิ้ลยูดี โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) 

นายรุ่งโรจน์  รังสิโยภาส กรรมการผู้จัดการใหญ่ เอสซีจี กล่าวว่า “รางวัลดังกล่าวสะท้อนถึงความมุ่งมั่นทุ่มเท จากการดำเนินงานตามกลยุทธ์ ESG 4 Plus ที่มุ่ง Net Zero – Go Green – Lean เหลื่อมล้ำ – ย้ำร่วมมือ ยึดหลักเชื่อมั่นและโปร่งใส ตั้งเป้าหมายลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ภายในปี 2593 โดยเพิ่มสัดส่วนการใช้พลังงานสะอาดแทนพลังงานฟอสซิล เช่น โครงการเกษตรปลอดการเผา รับซื้อผลผลิตการเกษตรเหลือทิ้งจากชุมชน นำมาอัดแปรรูปเป็นเม็ดเชื้อเพลิงชีวมวล สำหรับใช้ในโรงงานปูนซีเมนต์ เป็นการสร้างพลังงานทางเลือก ควบคู่ลดปัญหาฝุ่นควัน นอกจากนั้นยังพัฒนานวัตกรรม โซลูชันตอบเมกะเทรนด์โลก ให้ลูกค้าได้รับความสะดวกสบาย ปลอดภัย คุ้มค่า และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เช่น ปูนคาร์บอนต่ำ พลาสติกรักษ์โลก บรรจุภัณฑ์ย่อยสลายได้  โซลูชันเพื่ออาคารอากาศดีและประหยัดพลังงาน รวมทั้งร่วมกับทุกภาคส่วนจัดงาน ESG Symposium 2023 เร่งเปลี่ยนไทยสู่สังคมคาร์บอนต่ำ สนับสนุนการสร้าง “สระบุรีแซนด์บ็อกซ์” ต้นแบบเมืองคาร์บอนต่ำแห่งแรกของไทย ซึ่งต้องอาศัยความร่วมมือแบบบูรณาการ ขณะเดียวกันเอสซีจี ยังมุ่งลดความเหลื่อมล้ำสังคมในมิติต่าง ๆ ทั้งการศึกษา อาชีพ และสาธารณสุข แล้วกว่า 22,000 คน เช่น สร้างอาชีพให้กลุ่มเปราะบางผ่านโครงการพลังชุมชน ช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ห่างไกล ให้เข้าถึงการรักษาพยาบาลผ่านโครงการแพทย์ดิจิทัลดูแลผู้ป่วยทางไกล  สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นได้เพราะพนักงานเอสซีจี ซึ่งเราเชื่อมั่นในศักยภาพของทุกคน จึงส่งเสริมให้แสดงความสามารถผ่านโครงการต่าง ๆ เช่น โครงการ ZERO TO ONE ที่เปิดโอกาสให้พนักงานสร้างสรรค์นวัตกรรม ธุรกิจใหม่ ๆ ตามแนวทางสตาร์ทอัพ”

รางวัล Thailand Corporate Excellence Awards

รางวัล Thailand Corporate Excellence Awards จัดขึ้นโดยสมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย ร่วมกับสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จากการสำรวจความเห็นของผู้บริหารระดับสูง ขององค์กรชั้นนำทั่วประเทศ และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งพิจารณาจากข้อมูลเกี่ยวกับแนวทาง การบริหารองค์กรในสาขานั้น ๆ รวมถึงผลลัพธ์และความสำเร็จจากการดำเนินงาน โดยมีนายจิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา องคมนตรี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีมอบรางวัล และกล่าวแสดงความยินดีแก่องค์กรที่ได้รับรางวัล

Published on: Nov 28, 2023

(Visited 492 times, 1 visits today)
ดาวน์โหลดข่าว