เอสซีจี รับ รางวัล “CMMU – ESG AWARD” บริษัทชั้นนำด้านความยั่งยืนของไทย

เอสซีจี โดย นางวีนัส  อัศวสิทธิถาวร ผู้อำนวยการสำนักงาน Enterprise Brand Management รับรางวัล  “CMMU – ESG AWARD” ซึ่งวิทยาลัยการจัดการ  มหาวิทยาลัยมหิดล (CMMU)  มอบให้กับบริษัทมหาชนที่เปิดเผยข้อมูล ด้านความยั่งยืนอย่างมีคุณภาพ ถูกต้อง ตรงประเด็น ดำเนินธุรกิจตามแนวทาง  ESG (Environmental, Social, Governance) องค์กรเติบโตอย่างยั่งยืนในระยะยาว ยึดมั่นในหลักบรรษัทภิบาล พร้อมดูแล พัฒนาสิ่งแวดล้อมให้ดีขึ้น ลดความเหลื่อมล้ำ สร้างความหลากหลายในสังคม  โดยใช้ ESG Tracker เป็นเกณฑ์การพิจารณา

รางวัลดังกล่าวมาจากความมุ่งมั่นดำเนินธุรกิจตามกลยุทธ์ ESG 4 Plus มุ่ง Net Zero–Go Green–Lean เหลื่อมล้ำ–ย้ำร่วมมือ” โดยยึดหลักเชื่อมั่นและโปร่งใส  ตั้งเป้าหมายลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ภายในปี 2593   ดำเนินธุรกิจที่มีศักยภาพสูง และตอบเมกะเทรนด์โลก มีนวัตกรรมหลากหลายตอบความต้องการลูกค้า อาทิ  SCG Cleanergy ผู้ให้บริการซื้อ-ขายไฟฟ้าจากพลังงานสะอาดครบวงจร สำหรับภาครัฐ ธุรกิจและอุตสาหกรรม  ด้วยระบบเทคโนโลยีอัจฉริยะ (Smart Grid) ให้ซื้อ-ขายไฟฟ้าพลังงานสะอาดได้สะดวก รวดเร็ว  ขณะเดียวกัน ได้ลงทุนกับ Rondo Energy สตาร์ทอัพด้านพลังงานสะอาดระดับโลก ผู้พัฒนานวัตกรรมแบตเตอรี่กักเก็บความร้อน (Thermal Energy Storage) อุณหภูมิสูงที่สุดในโลก เพื่อจ่ายพลังงานความร้อนให้โรงงานทดแทนการใช้บอยเลอร์ (Boiler) ทำให้ลดการเผาไหม้เชื้อเพลิงฟอสซิล ลดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์

นางวีนัส  อัศวสิทธิถาวร ผู้อำนวยการสำนักงาน Enterprise Brand Management รับรางวัล  “CMMU – ESG AWARD”

นอกจากนี้ ยังนำเสนอนวัตกรรมที่ช่วยให้ผู้บริโภคมีความเป็นอยู่ที่สะดวก ปลอดภัย คุ้มค่าและรักษ์โลก อาทิ นวัตกรรมอัจฉริยะ เพื่อคุณภาพอากาศและประหยัดพลังงาน SCG Active AIR Quality, SCG Bi-ion และ SCG Air Scrubber โซลูชันจัดการคุณภาพอากาศ กำจัดเชื้อโรค  ลดการใช้พลังงานในอาคาร SCGC GREEN POLYMERTM นวัตกรรมเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รวมทั้งสินค้าภายใต้ฉลาก Green Choice กว่า 250 รายการ ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและส่งเสริมสุขอนามัยที่ดี

ขณะเดียวกันยังมุ่งลดความเหลื่อมล้ำในสังคม ด้วยการพัฒนาทักษะอาชีพ สร้างรายได้ให้ชุมชนและ SMEs 50,000 คนภายในปี 2573 อาทิ อาชีพช่างก่อสร้าง พนักงานขับรถบรรทุก การแปรรูปและการขายสินค้า ทางออนไลน์ภายใต้ “โครงการพลังชุมชน” ช่วยพลิกชีวิต 140 ชุมชนกว่า 10,000 คน  ช่วยปลดหนี้  มีอาชีพมั่นคง ทั้งต่อยอดความรู้ พัฒนาเป็นการตลาดรอดจนซึ่งมีรูปแบบเฉพาะตัว  ขณะเดียวกันยังแบ่งปันความรู้และเป็นต้นแบบ ส่งต่อแรงบันดาลใจให้ชุมชนอื่นๆ เกิดเป็นเครือข่ายชุมชนเข้มแข็ง

“รางวัล CMMU-ESG AWARD” ประจำปี 2566 เกิดจากการนำแนวคิด และเครื่องมือทางวิชาการที่เรียกว่า ESG Tracker ระบบติดตามที่จะช่วยเปรียบเทียบประสิทธิภาพและการมีส่วนร่วมของภาคธุรกิจในภูมิภาคเกี่ยวกับ SDGs ที่วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล ศูนย์อาเซียนเพื่อการศึกษาและการพัฒนาที่ยั่งยืน (ASEAN Centre for Sustainable Development Studies and Dialogue : ACSDSD) และ มหาวิทยาลัยนิวเซาท์เวลส์ ประเทศออสเตรเลีย ร่วมกันพัฒนาขึ้น

เกณฑ์การมอบรางวัลโดย ESG Tracker เป็นระบบติดตามเปรียบเทียบประสิทธิภาพ และการมีส่วนร่วมของภาคธุรกิจในด้าน SDGs ซึ่งวิเคราะห์ภายใต้เกณฑ์ ดังนี้ 1. ESG Disclosure คือ องค์กรต้องมีการเปิดเผยข้อมูลในระดับสูง โปร่งใส ถูกต้อง และเป็นประโยชน์ต่อการประเมินการทำงาน มีกระบวนการสืบเสาะประเด็นสำคัญจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และมีการประเมินความสำคัญและผลกระทบ 2. ESG Data Quality องค์กรต้องมีข้อมูลที่มีคุณภาพ ถูกต้อง และตรงประเด็นตามแนวทางการรายงานด้านความยั่งยืน รวมถึงมีความสามารถในการตรวจทานได้ในกรณีต่าง ๆ มีความเหมาะสมกับกลยุทธ์ และกิจกรรมทางธุรกิจขององค์กร ซึ่งเป็นการใช้หลักเกณฑ์ เดียวกับที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ใช้ในการอนุมัติให้บริษัทจดทะเบียนเป็นบริษัทมหาชนจำกัด

รางวัล  “CMMU – ESG AWARD” มอบให้กับบริษัทมหาชนที่เปิดเผยข้อมูล ด้านความยั่งยืนอย่างมีคุณภาพ

Published on: Jul 13, 2023

(Visited 318 times, 1 visits today)