เอสซีจี เตรียมจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 พร้อมใช้มาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด 19 อย่างเข้มข้น

เอสซีจี ชี้แจงมาตรการในการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นบริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2564 โดยได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดของราชการที่กำหนดมาตรการการประชุมในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) อย่างเคร่งครัด พร้อมขอความร่วมมือให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้แก่กรรมการอิสระของบริษัทฯ และส่งคำถามล่วงหน้าแทนการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง สำหรับผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ประสงค์จะเข้าร่วมการประชุม ในวันพุธที่ 31 มี.ค.2564 สามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่เวลา 07.00 น. และเริ่มประชุมเวลา 09.00 น. ณ เอสซีจี สำนักงานใหญ่ บางซื่อ โดยขอความร่วมมือแจ้งความประสงค์ล่วงหน้าผ่าน https://sccth.listedcompany.com/misc/shareholderMTG/agm2021/20210225-sccagm2021-enc09-th.pdf และต้องผ่านขั้นตอนการตรวจคัดกรองตามลำดับก่อน-หลัง และปฏิบัติตามมาตรการในการจัดประชุม อย่างเคร่งครัด เพื่อเข้าร่วมประชุมในห้องประชุมหลักซึ่งรองรับผู้เข้าร่วมประชุมได้ไม่เกิน 200 ที่นั่ง และอีก 400 ที่นั่งบริเวณพื้นที่สำรอง โดยเอสซีจีจะจัดการประชุมให้แล้วเสร็จในเวลาที่สั้นและกระชับมากที่สุด

ทั้งนี้ เอสซีจี ได้จัดเตรียมสถานที่สำหรับการตรวจคัดกรองและลงทะเบียนไว้ในพื้นที่ที่มีอากาศถ่ายเทสะดวก และทำความสะอาดห้องประชุมหลักบริเวณ Grand Hall ชั้น 10 อาคารอเนกประสงค์ และบริเวณโดยรอบด้วยการพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อก่อนวันประชุม โดยขอความร่วมมือให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะปฏิบัติตามมาตรการต่าง ๆ เช่น สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา รักษาระยะห่างระหว่างบุคคล ล้างมือด้วยแอลกอฮอล์เจลตามจุดต่าง ๆ ที่จัดไว้ ห้ามรับประทานอาหารหรือของว่างในห้องประชุม และนั่งประชุมในโซนที่กำหนดเท่านั้น เป็นต้น

อย่างไรก็ตาม ข้อปฏิบัติดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามมาตรการเพิ่มเติมตามที่ทางราชการกำหนด จึงขอให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะติดตามรายละเอียดข้อปฏิบัติการร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ดังกล่าวได้ที่ https://scc-th.listedcompany.com/shareholder_meeting.html และสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณคณพศ ผู้ภักดี หรือ คุณพีริยา ชูติวิศุทธิ์ สำนักงานเลขานุการบริษัท เอสซีจี โทร 02-586-6456 หรือ 02-586-3014 อีเมล corporatesecretary@scg.com

ข้อปฏิบัติการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564

Published on: Mar 24, 2021 

(Visited 1,437 times, 1 visits today)