เอสซีจี ผนึกกำลัง PepsiCo จัดกิจกรรม “รักษ์น้ำ…เพื่อชุมชนยั่งยืน” ที่ลำปาง

สิ่งแวดล้อมในชุมชนจะอุดมสมบูรณ์อย่างยั่งยืนได้ ทุกภาคส่วนต้องให้ความสำคัญและร่วมมือกันส่งเสริม จึงเป็นที่มาของการจับมือกันระหว่าง เอสซีจี และ PeopsiCo โดยนำพนักงานที่มีจิตอาสาเข้าร่วมกิจกรรม “รักษ์น้ำ…เพื่อชุมชนยั่งยืน” เพื่อให้พนักงานได้มีโอกาสสร้างฝายชะลอน้ำในพื้นที่บ้านสาแพะ อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง พร้อมแลกเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมร่วมกับชุมชน ภายใต้โครงการ “รักษ์น้ำ…จากภูผา สู่มหานที” ณ ศูนย์การเรียนรู้การฟื้นฟูเหมืองปูนซิเมนต์ไทย ที่จังหวัดลำปาง

สำหรับการดำเนินโครงการ “รักษ์น้ำ จากภูผา สู่มหานที ของเอสซีจีนั้น เริ่มต้นด้วยการทำฝายชะลอน้ำของพนักงานจิตอาสา ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคีเครือข่าย และขยายผลร่วมกับชุมชน โดยนำรูปแบบการพัฒนาที่เชื่อมโยงกับคำกล่าวที่ว่า “ต้นทางเป็นป่าไม้ ปลายทางเป็นประมง ระหว่างทางเป็นเกษตรกรรม” ไปขยายผลทั้งในพื้นที่ภาคเหนือ ภาคกลาง และภาคใต้ โดยแบ่งเป็นการพัฒนาเชิงกว้าง คือ การขยายพื้นที่และจำนวนของฝายชะลอน้ำและสระพวง รวมถึงสิ่งสำคัญ คือ การพัฒนาเชิงลึก โดยการพัฒนาชุมชนให้มีฐานความรู้ของตนเอง มีรายได้ที่เพิ่มขึ้น สามารถพึ่งพาตนเอง และมีความมั่นคงในชีวิตความเป็นอยู่ เช่น การทำเกษตรปราณีต หรือเกษตรทฤษฎีใหม่ การยกระดับผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชน  และการทำแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ เป็นต้น สุดท้าย คือ การสร้างการมีส่วนร่วมของพนักงานและคนในชุมชน เพราะการที่ชุมชนได้เรียนรู้และมีความเข้าใจอย่างแท้จริงในด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ โดยเฉพาะปราชญ์ชุมชน จะสามารถส่งต่อเรื่องราวเหล่านี้เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดคืนกลับสู่ชุมชนด้านอื่นๆ ได้เป็นอย่างดี

กิจกรรม “รักษ์น้ำ…เพื่อชุมชนยั่งยืน”
กิจกรรม “รักษ์น้ำ…เพื่อชุมชนยั่งยืน”
(Visited 1,267 times, 1 visits today)